Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8 (hrsz. 3232) energetikai felújítását hagyja jóvá a jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmány szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 147/2018. (VI.28.) határozatához

 

CÉLOKMÁNY

 

1.A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Az Érdi Szivárvány Óvoda energetikai felújítása (2030 Érd, Hegesztő utca 2-8, 3232 hrsz.)

A megvalósítása során felmerülő tevékenységek:

-          Kivitelezés

-          közbeszerzés

-          műszaki ellenőr

-          tervezés

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 

Az Érdi Szivárvány Óvoda régi épületszárnyának energetikai felújítása valósul meg. A nyílászárók nem zárnak megfelelően, a fűtés korszerűtlen.  A felújítás a meglévő épület állagmegóvását, a használati minőség javítását célozza. A beruházás során hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, épületgépészeti felújítás valósul meg.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Az Érdi Szivárvány Óvoda a 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8. 3232 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú területen található. HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 besorolású terület.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Az Érdi Építő Mérnöki Iroda Kft. által készített kivitelezési dokumentáció tartalmazza.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázat terhére 30 000 000 Ft, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének terhére 112 000 000 Ft

-          Kivitelezés: 140 559 400 Ft

-          Tervezés: 990 600 Ft

-          Közbeszerzés: 100 000 Ft

-          Független műszaki ellenőr: 3ű 000 Ft

- a költségbecslés módja: műszaki tervezői költségbecslés

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázat

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Önkormányzati saját ingatlan.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

A beruházáshoz szükséges előkészítés:

Építész tervező által készített műszaki dokumentáció.

 

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

Az ingatlan közművesített.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Önkormányzat, önkormányzati intézmény, óvoda.

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Tervezett átadás 2019. május

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

 

15. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.