Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tolmács utca Jegyző u. és 7. elkerülő út közötti szakaszára vonatkozó, a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet Szabályozási Terve módosításával kapcsolatban a következőket állapítja meg, és az alábbi döntéseket hozza:

  • A tervmódosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 42/A. § szerinti állami főépítészi eljárásban zajlik. A Kormányrendelet 42/A. § (1) bekezdés, és az 5/2017. (II.27.) számú önkormányzati rendelet szerinti partnerségi egyeztetés a településrendezési eszközök tervezetének közzétételével 2018. december 4-12. időtartamban megtörtént. A véleményezési időszakban a tervezettel kapcsolatban írásos észrevétel, módosítási javaslat nem érkezett.
  • Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a tervmódosítás partnerségi egyeztetési szakasza lezárul. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze a végső szakmai véleményezési szakaszt az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz benyújtandó kérelemmel.

 

Határidő: a határozat, kérelem benyújtása – 20 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                             polgármester

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                 helyett

 

 

 

                                                                                                                          Simó Károly

                                                                                                                        alpolgármester