Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - az Érdligeti Református Egyházközség (2030 Érd, Duna u. 77.) részére ingyenesen tulajdonba adja az önkormányzat tulajdonát képező, természetben Érd, Diósdi út 83. szám alatt található, 12243 hrsz.-ú, 4561 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 74.900.000,-Ft+ÁFA forgalmi értékű ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti önkormányzati feladat, óvodai ellátás elősegítése érdekében - óvoda építése, működtetése céljára - az alábbi feltételekkel:

  • Az Egyházközség vállalja, hogy a hat csoportos óvodát, jelen önkormányzati határozat alapján megkötött megállapodás hatályba lépésétől számított harminchat hónapon belül megvalósítja, és a használatbavételi engedélyt megszerzi;
  • Az Egyházközség kötelezettséget vállal arra, hogy az óvodába felvett gyermekek számának 80 százalékáig terjedő mértékében biztosítja az érdi állandó lakcímmel rendelkező gyermekek felvételét az intézménybe, amennyiben ezt a jelentkezők arányszáma lehetővé teszi;
  • Az Egyházközség a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig az ingatlant nem idegenítheti el és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint az állagát megóvni;
  • Az Egyházközség az átruházott vagyon hasznosításáról évente köteles beszámolni a Közgyűlésnek;
  • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 15 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. 

 

Határidő: szerződés aláírására 90 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester