Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény magasabb vezetői – intézményvezetői – teendőinek ellátásával

2019. február 1-jétől 2024. január 31-éig

Mészáros Mihályt bízza meg.

 

A Közgyűlés Mészáros Mihály illetményét a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 6. mellékletére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. § (1) bekezdés f) pontjára, valamint a 62. §-ára és a 65. §-ára figyelemmel az F fizetési osztály 6 fizetési fokozata, illetve a Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Garantált illetmény:                                                                                             144.570,- Ft

Garantált bérminimumra való kiegészítés:                                                               50.430,- Ft

Garantált illetmény összesen kerekítve:                                                         195.000,- Ft

Garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló – illetményrész:               405.000,- Ft

Magasabb vezetői pótlék (közalkalmazotti pótlékalap 500 %-a):                             100.000,- Ft

Illetmény mindösszesen kerekítve:                                                                      700.000,- Ft

 

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester