Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, Érden a 0304/ 4 helyrajzi számon felvett, 13,8113 hektár nagyságú, kivett, telephely megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
  2. Az ingatlant az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatainak /településfejlesztés, településrendezés/ ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a meglévő épületek hasznosításval kialakítandó tudáspark, szerverközpont, kutatóközpont létrehozása céljára kívánja felhasználni.
  3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. Az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos költségek pénzügyi fedezete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
  4. Az önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt 0304/4 hrsz-ú ingatlan „Natura 2000” védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítését.
  5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az érdi 0304/4 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során valamennyi szükséges nyilatkozat megtételére, valamint az önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó megállapodás aláírására.

 

Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap,

      a további intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és

      a megállapodás aláírására - folyamatos

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester