1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján – az Érdi Kincses Óvoda (2030 Érd, Edit u. 3.) intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a benyújtott pályázatok véleményezésére a következő összetételű bizottságot hozza létre:

 

- Dr. Bács István alpolgármester,

 

- Körmöczi Józsefné, a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájának vezetője,

 

- Vincze Beáta, az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetője.

 

Határidő: a pályázati kiírás továbbítására – 2019. március 8.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 40/2019. (II.28.) határozatához

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján

pályázatot hirdet

az Érdi Kincses Óvoda
Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztásának ellátására.

 

Munkáltató megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: Érd Megyei Jogú Város Polgármestere

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkakör megnevezése: óvodapedagógusvezetői megbízással.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 éves határozott időre, 2019. augusztus 1. napjától, 2024. július 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Edit u. 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a vezetői feladatok ellátása, különösen az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, illetve a munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013.(XI.7.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább5 évesintézményvezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • a végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot tanúsító okiratok egyszerű másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
 • hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, továbbá nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
 • nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körmöczi Józsefné irodavezető nyújt, a 06/23-522-345-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ),
 • Személyesen Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján (2030 Érd, Budai út 8.).
 • A pályázatot mellékletekkel együtt, kettő nyomtatott példányban kérjük benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó intézmény vezetésére vonatkozó programja átadásra kerül harminc napos határidővel véleményezésre az intézmény nevelőtestülete, illetve a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve részére.

Apályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.

A véleményező testületek véleményét mérlegelve a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázat www.kozigalllas.hu –n való közzétételének időpontja: 2019. március07.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.erd.hu - 2019. március 07.
 • Érdi Újság – 2019. március 13.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny - 2019. április
 • A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre, kivéve, ha a pályázó a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 29. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkezik.