1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) tagja egyetért azzal, hogy közfeladat ellátása céljából a természetben Érd, 0111/5 és 0111/6 helyrajzi számú ingatlanokon található érdi regionális iszaptelep és zöldhulladék feldolgozó üzemeltetésére és kapcsolódó mélyépítési feladatok elvégzésére a Társulás hárommillió forint törzstőkével, 3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása főtevékenységgel „Zöldhatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” néven egy 100%-ban a tulajdonában álló társaságot alapítson a határozat melléklete szerinti alapító okiratban foglaltak szerint.

 

 1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Tanácsban a cégalapítást támogassa, a tisztségviselőket (ügyvezető, felügyelőbizottsági tag) megválassza.

 

 

Határidő: határozat továbbítására – 2019. március 28.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                            polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

Zöldhatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító okirat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapító okirat

Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát,

 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve:                               Zöldhatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve:               Zöldhatár Nonprofit Kft.

A társaság cégformája:                          Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 

1.2.  A társaság székhelye: 2030 Érd, Mária u. 1.

 

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3.  A társaság telephelye(i):

...... 2030 Érd, 0111/5 hrsz.

...... 2030 Érd, 0111/6 hrsz.

1.4.  A cég e-mail elérhetősége:………………..

 1. A társaság alapítója

Cégnév (név): Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): törzskönyvi azonosító 762571

Székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1.

Képviseletre jogosult neve: T. Mészáros András elnök

Lakcím: …………………

 1. A társaság, feladata, tevékenységi körei

3.1. Főtevékenység: 

                       
3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

 

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):    

                                                   

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

Hulladék újrahasznosítása

Hulladék-nagykereskedelem

Út, autópálya építése

Egyéb máshova nem sorolt építés

Bontás

Ingatlankezelés

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele, üzemeltetése

 1. Kommunikáció

Építészmérnöki tevékenység

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Építményüzemeltetés

Zöldterület-kezelés

Talajmintavétel, próbafúrás

Közúti áruszállítás

Gépjárműkölcsönzés (3, 5 tonna fölött)

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

                                                          

3.3.      A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) statisztikai nómenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.

 

3.4       A Társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély jogerős megléte, fennállása esetén végez.

 

3.5       A Társaság és annak alapítója közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges

 

3.6       A Társaság elsődlegesen nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági társaság. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat és a társaság esetleges nyeresége a tagok között nem osztható fel. A Társaság csak másik nonprofit társasági formába alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet illetve nonprofit társaságokká válhat szét.

 

 1. A társaság működésének időtartama

 

4.1       A társaság határozatlan időre alakult. A Társaság megalakulásának napja az a nap, amikor jelen alapító okiratot az alapító aláírja.

 

A Társaság első üzleti éve 2019. április 1. napján kezdődik, és ugyanezen év december 31-én végződik.

 

A következő üzleti évek mindenkor január 1-jén kezdődnek, és ugyanazon naptári év december 31-én végződnek.

 

 1. A társaság törzstőkéje

 

5.1.      A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft,

azaz 3.000.000,- forint, amely 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint készpénzből áll, és amely a törzstőke  100 százaléka

 

........... Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 3.000.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100%-a , a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába.

 

 1. A tag törzsbetétje

6.1       Név (Cégnév): Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

A törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft

A törzsbetét összetétele:

 1. a) Készpénz: 3.000.000,- Ft
 2. b) Nem pénzbeli hozzájárulás: 0,- Ft
 3. Üzletrész

7.1       A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

 1. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1.      Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2.                  Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.

8.3.                  Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

 1. A nyereség felosztásának kizártsága

9.1    A Társaság kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységéből származó nyeresége a tagok között nem osztható fel illetve a tag részére nem adható ki az a Társaság vagyonát gyarapítja.

 1. Az alapítói határozat

10.1.  A törvény szerint a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban értesíti.

10.2.  Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal továbbá az alábbi esetkörök:

 

10.2.1               A társaság üzleti tervének elfogadása

10.2.2               A 11.4 pontban írt beszámolók elfogadása

10.2.3               Ügyvezetők részére felmentvény megadása

 

10.3      Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezetnek (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.         

 1. Az ügyvezető

11.1. A társaság ügyvezetője:

Név: Kovács Péter Barna

Anyja neve: ………

Születési, hely idő: ……….

adóazonosító jel: ……….

Lakcím: …………..

 

A megbízatás 5 év határozott időre szól

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. április 1. napja

        

11.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

11.3 Az alapító határozatával az ügyvezető(k) döntési jogkörét magához vonhatja vagy feltételekhez kötheti, ezek a korlátozások azonban az ügyvezető képviseleti jogkörét nem érintik. Az egyedüli tag az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Ptk.3:118. §-ban foglalt felelősség alól.

11.4 Az ügyvezető(k) kötelesek a jövő évre vonatkozó üzleti tervet elkészíteni és legkésőbb előző év december 15. napjáig az alapító elé tárni elfogadásra. Az ügyvezető(k) kötelesek az alapító részére a kért tájékoztatásokat legfeljebb 15 napos határidővel írásban megadni valamint a társaság nyilvántartásaiba, irataiba a betekintést lehetővé tenni. Ügyvezető(k) kötelesek a társaság működéséről évente írásban beszámolni az alapítónak.

11.5 Az alapító az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg köteles elvégezni az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határozni a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában.

 

11.6      Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei:

 

Az ügyvezető

 1. önállóan jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére;
 2. köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;
 3. köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;
 4. gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
 5. köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
 6. köteles a társaság tagjáról nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
 7. köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
 8. vezeti a határozatok könyvét;
 9. ellátja a jogszabály és az alapító okirat által előírt egyéb feladatokat;
 10. köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseket üzleti titokként megőrizni;
 11. gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat;
 12. végrehajtja a tag döntéseit.

 

 

 

11.7      Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok

 

 1. a) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
 2. b) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
 3. c) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
 4. d) A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

 

 1. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésre sor kerülhet.

 

 1. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

   Név: Kovács Péter Barna

 

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előirt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá a cégjegyzésre jogosult önállóan írja a teljes nevét olyan formában, ahogy azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (aláírás-minta) tartalmazza.

 

 

 1. Felügyelőbizottság

 

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására került sor.

14.2.         A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Bada Zoltán

Anyja neve: ……………………

Lakcím: …………………………..

 

A megbízatás határozott időre szól.

 

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. április 1.

A megbízatás lejárta: 2024. április 1.

14.3.    A felügyelőbizottság tagjai:

Név: …………

Anyja neve: ………….

Lakcím: ……………….

 

A megbízatás határozott időre szól.

 

A megbízatás kezdő időpontja: ……………

A megbízatás lejárta: …………….

 

14.4      Név: ………………..

Anyja neve: …………….

            Lakcím: ……………..

 

A megbízatás határozott időre szól.

 

A megbízatás kezdő időpontja: ……………

A megbízatás lejárta: ………………..

 

14.5   Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

 

            Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.

 

            Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság.

 

            Nem lehet felügyelő bizottsági tag a gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben e gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

 

            A felügyelő bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul.

 

            A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

 

            A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem választható meg.

 

14.6      A felügyelő bizottság:

 

            - a taggyűlés (alapító) részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését;

            - köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót és arról jelentést készíteni, a beszámoló elfogadásáról a taggyűlés (alapító) csak az írásbeli jelentés birtokában határozhat;

- ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, továbbá, ha a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az alapító döntését teszi szükségessé rendkívüli ülést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére.

 

Amennyiben az alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a cégbíróságot; illetve a közhasznú működést érintő kérdésben az ügyészséget.

 

14.7      A felügyelő bizottság működése

 

            A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

            A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.

 

            A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

 

            A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az alapító hagy jóvá.

 

            Amennyiben a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót.

 

            A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja.

 

            A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

 

 

 1. A társaság megszűnése

 

15.1     A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

 

 1. Egyéb rendelkezések

16.1.  Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

 

16.2.  A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Érd, 2019.…………….

Az alapító aláírása:

.....................................................................................................................

Név: Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

T. Mészáros András elnök

 

Ellenjegyzem Érd, 2019….. napján:

......................................................................................................................................

Dr. Kozeschnik Bálint

ügyvéd

KOZESCHNIK és Társa Ügyvédi Iroda

KASZ: 36063925