Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Érdi Köztemető Gondnoksági épület” című projekt megvalósításáról szóló, a jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja.

 

A beruházás megvalósításához szükséges 2019. évi forrásigény bruttó 165.506.692 Ft, amelynek biztosítása az alábbiak szerint történik:

-           150.000.000 a város 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll,

-             15.506.692 Ft a város 2019. évi költségvetésében az általános tartalék terhére kerül átcsoportosításra.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                           polgármester

 

 

Melléklet a Közgyűlés 73 /2019. (III.28.) határozatához

 

 

 

CÉLOKMÁNY

 

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén (2030 Érd, Jolán u. 6., 23299/1. hrsz.) Érdi Köztemető Gondnoksági épület építése. A megvalósítása során felmerülő tevékenységek:

·         telekvásárlás;

·         tervezési feladatok;

·         meglévő épület bontása;

·         kivitelezés;

·         független műszaki ellenőri tevékenység.

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

A jelenlegi épület elavult, funkciójához nem méltó. Az új épület köztemető mellett fog elhelyezkedni, így könnyen megközelíthető lesz az ügyfelek számra. Kulturált váró- és fogadótér lesz kialakítva részükre. A parkolási lehetőséget is biztosítjuk.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Az Érdi Köztemető Gondoksági épület a 2030 Érd, Jolán utca 6., 23299/1 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú területen kerül elhelyezésre. A HÉSZ szerint az intézmény Kt. (különleges terület) besorolású területen kerül kialakításra.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása: 

A beruházás műszaki leírását a DKD Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által készített engedélyezési tervdokumentáció tartalmazza.

A meglévő sírkőkészítő műhely bontásra kerül, mely a kivitelező feladata. A helyére épül a gondokság épülete, mely három részből áll: egy bérlői iroda blokkból, valamint két személyzeti blokkból. Az épület egyszintes, magastetős kialakítású lesz, melyben várakozók, személyzeti szobák, bérlő iroda, bemutató terem, két teakonyha, gépészet, raktár és szerszámtároló raktár, öltőző, valamint vizesblokkok kerülnek elhelyezésre. A tervezett épület bruttó alapterülete 229,9 m2. Az épület szabadon álló kialakítású lesz a telken, eléje 8 db parkoló kerül kialakításra a telken belül. Az igények szerint egy 24kw-os kondenzációs gázkazán kerül elhelyezésre a gépészeti helyiségben.

Az épületben kényelmes várakozóterek, az irodákban a megfelelő körülmények megteremtése volt a cél. Az épület akadálymentes kialakítású.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

 

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének terhére

-           Telekvásárlás: 26 000 000 Ft

2018. évi költségvetésének terhére:

-           Tervezői díj: 1 735 000 Ft

2019. évi költségvetésének terhére:

-          Kivitelezés, (bontás, építés):

163 283 692 Ft

-          Független műszaki ellenőr: 2 223 000 Ft

Összesen: 193 241 692 Ft.

- A költségbecslés módja: indikatív árajánlat és mérnök kamarai díjszabás

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése.

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), alapján közbeszerzési eljárás során kerül kiválasztásra a kivitelező.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

Önkormányzati saját ingatlanon kerül kialakításra az építmény.

 

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

A beruházáshoz szükséges előkészítés:

Építész tervező által készített műszaki dokumentáció, mely engedélyes tervekből, építész, tartószerkezeti és gépész műszaki leírásból, valamint árazott és árazatlan költségvetésből áll. Építési engedély jogerőre emelkedésének időpontja: 2018. június 29.

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

Az ingatlan közművel ellátott, villany, gáz, víz és csatorna csatlakozási lehetőség biztosított.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

A tulajdonos Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, az üzemeltetési feladatokat az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény látja el.

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

Tervezett átadás 2020. augusztus 03.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

Érd Megyei Jogú Város költségvetése.

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje a projekt lezárását követően számolható ki.