Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapokmányát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       a döntés továbbítására – azonnal

Felelős:           T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                           polgármester

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város

Ifjúsági Önkormányzata

 

ALAPOKMÁNY

 

       
 

 

 

 

 

2019.

 
 
   

    

    

    

    

 

 

ÉRDI MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATA

 

 

P R E A M B U L U M

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése értelmében, hagyományteremtő szándékkal, a 2015. évben első alkalommal diákpolgármester, diák-alpolgármester és diákképviselő-testület választásra kerül sor.

 

E választás célja, hogy Érd Megyei Jogú Város diáktársadalma választott képviselői révén a város közügyeinek tevékeny szereplőjévé válhasson, szerepet kaphasson a diákságot érintő döntések előkészítésében, valamint felhatalmazást nyerjen az érdi diákság többsége által támogatott program megvalósításához.

 

Az érdi középiskolában tanuló diákok által megválasztott diákpolgármester és testülete tevékeny részt vállal nemzeti és érdi értékeink megőrzésében, a nemzet és a város hagyományainak ápolásában.

 

A választás szabályait, menetét jelen Alapokmány rögzíti abból a célból, hogy a választó diákpolgárok, a jelöltek és a jelölők, valamint a választásban résztvevő szervek egységes, áttekinthető és egyszerű eljárási szabályok alapján, pontosan meghatározott keretek között, pártpolitizálástól mentesen gyakorolhassák a választásokkal kapcsolatos jogaikat.

 

Jelen Alapokmány lehetővé teszi az érdi diáktársadalom számára, hogy választás útján, az itt leírt módon és feltételek mellett diákpolgármestert s vele együtt alpolgármestert, valamint diákképviselő-testületet válasszon, amely személyek és testület mandátuma egy évig, a következő választásig tart.

 

I.

 

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS ALAPELVEI

 

 • A választási eljárás során az abban résztvevőknek a következő alapelveket kell érvényre juttatniuk:

 

 1. a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása,
 2. önkéntes részvétel a jelölésben, a választási kampányban, a szavazásban,
 3. esélyegyenlőség a jelöltek között,
 4. jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
 5. jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálás,
 6. a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása.

 

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

 • A választás időpontját Érd Megyei Jogú Város Polgármestere tűzi ki.
 • A választáson induló jelöltek kiválasztására, valamint a jelöltek testületi listájának összeállítására a választás kitűzésének napjától, azaz március 16-ától április 30-áig van lehetőség.
 • A jelölteket az Alapokmány függelékében szereplő nyomtatványon kell bejelenteni a Jegyzőnek.
 • A jelöltek visszalépésére május 15-éig van lehetőség, az új jelölt egyidejű bejelentésével. A május 15-ét követően visszalépett jelölt helyére új jelölt indítására nincs lehetőség.
 • Választójoggal rendelkezik valamennyi, érdi középiskolában tanuló diák.
 • Diákpolgármester az a választáson induló diákpolgármester-jelölt lehet, aki a választáson a legtöbb érvényes szavazatot kapja.
 • Diák-alpolgármester az a választáson induló diákpolgármester-jelölt lehet, aki a választáson a második, harmadik, illetve a negyedik legtöbb érvényes szavazatot kapja.
 • Szavazategyenlőség esetén a szavazást abban az esetben kell ismételni, ha
 • a diákpolgármester-jelöltek között a legtöbb szavazatot kapó jelöltek szavazatszáma megegyezik;
 • a diákképviselői listán az 5. és 6. legtöbb szavazatot kapott jelölt szavazatszáma megegyezik
 • A megismételt szavazáson csak az azonos szavazatszámot kapott jelöltek vesznek részt.
 • A megismételt szavazás időpontját Érd Megyei Jogú Város polgármestere határozza meg.

 

 

A DIÁKPOLGÁRMESTER-JELÖLT

 

 • Minden érdi középiskola jogosult diákpolgármester-jelölteket állítani.
 • A jelölések folyamatát a jelölésre jogosult iskolák saját hatáskörben szervezik.
 • A jelölésre jogosult iskolák maximum két-két jelöltet indíthatnak.
 • Diákpolgármester-jelölt az az érdi, a választás évében nem végzős évfolyamba járó középiskolás tanuló lehet, aki megfelel a jelen Alapokmányban foglalt feltételeknek, valamint aláírásával elfogadja a jelen Alapokmányban foglaltakat.
 • A választáson induló diákpolgármester-jelöltek 5 fős diákképviselő-jelölti listát állítanak.
 • Valamennyi diákpolgármester-jelöltnek jogában áll kampánystábot létrehoznia.

 

VÁLASZTÁSI FELKÉSZÍTÉS

 

 • Valamennyi diákpolgármester-jelölt, valamint a jelöltek által összeállított listákon szereplő valamennyi diákképviselő-jelölt felkészítő előadás-sorozaton vesz részt, melynek időpontját a polgármester határozza meg.

 

 

 

A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY

 

 1. Általános rendelkezések

 

 • A polgármesterjelöltek és a listáikon szereplő személyek választási kampányt folytathatnak a kampányra megjelölt kampányidőszakban, a jelen Alapokmányban rögzített feltételek mellett.
 • A választási kampány a választás napját megelőző 30. napon 08.00 órakor indul és a választást megelőző napon, 20.00 órakor ér véget.
 • Választási kampány ez idő alatt a hét minden napján folytatható.
 • Választási kampány folytatható a választás által érintett oktatási intézményekben, internetes felületeken és a város által fenntartott médiában.
 • Az oktatási intézményekben plakátot elhelyezni az intézményvezető írásbeli engedélyével lehet. Az intézményvezető a kérelmet nem utasíthatja el. Az iskolákban jelöltenként maximum 3 db plakát helyezhető el.
 • A közterületeken tilos választási plakátokat elhelyezni.
 • Az oktatási intézményekben választási kampány az órák közötti szünetekben és a tanítási idő után folytatható.
 • A kampány a fogadó iskola napirendjét nem zavarhatja. Ezért az oktatási intézményekben való kampányolásnál a kampánystáb vezetője előzetesen egyeztetni köteles az adott intézmény vezetőivel.
 • A diákpolgármester-választás hivatalos logójának és a város címerének minden egyes kampányanyagon (pl. szórólap, honlap, kampányfilm, stb.) meg kell jelennie.
 • A diákpolgármester-jelöltek azonos megjelenési lehetőséget kapnak az Érd Médiacentrum valamennyi felületén (TV, rádió, honlap).
 • Valamennyi diákpolgármester-jelölt a kampányához támogatókat szerezhet.
 • A támogatás nem lehet közvetlenül anyagi természetű.
 • Az iskolák közötti választási szövetség nem megengedett.
 • A diákpolgármester-jelöltek a kampány zárásaként nyilvános választási vetélkedőn vesznek részt, amelyen

 

 1. bemutatják kampányfilmjüket (max. 2 perc)
 2. várostörténeti vetélkedőn vesznek részt
 3. jelölti kampánybeszédet tartanak, amelynek során ismertetik programjukat (max. 5 perc)
 4. jelölti vitán vesznek részt.

 

 • A választási vetélkedőt moderátor vezeti.
 • A választási vetélkedőn minden jelölt számára azonos megszólalási idő biztosított.
 • A választási vetélkedő színhelye a Polgárok Háza díszterme.
 • A választási vetélkedő nyilvános, amelyet az Érd Televízió élőben közvetít.

 

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

 • A diákpolgármester és diákképviselő választáson induló személyek aláírásukkal magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen Alapokmány Függelékében szereplő Etikai Kódex iránymutatásait.

 

 • A választási kampány és a működés során tilos
 • a pártpolitizálás,
 • a negatív kampány,
 • a személyiségi jogokat sértő tartalom,
 • a másik iskolát sértő, lejárató tartalom,
 • a másik jelöltet sértő, lejárató tartalom,
 • a trágár, durva kifejezések használata,
 • a többi jelölt kampányának bojkottálása.

 

 • A tilalmak megszegését bejelentés alapján az Etikai Bizottság vizsgálja.

 

 • Az Etikai Bizottságban a fenntartó, a jelöltállításra jogosult középiskolák és a Polgármesteri Kabinet egy-egy fővel képviselteti magát.
 • Bejelentést a választáson diákpolgármester-jelöltként induló személyek, a jelöltek listáin szereplő személyek, és a választásban részt vevő intézmények megbízott képviselői tehetnek.
 • Az Etikai Bizottság a jelen Alapokmányban és az annak Függelékében szereplő Etikai Kódexben foglaltak alapján hoz döntést az egyes ügyekben.
 • A diákpolgármester-jelöltek a választási kampányban az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott költségvetési kereten belül, az alább felsorolt témákban tehetnek vállalásokat, azaz a választási programokat e témák alapján kell kialakítani:

 

 • ifjúsági, sport és kulturális rendezvények,
 • egészségügy,
 • diákjogok és diák-érdekképviselet,
 • környezetvédelem,
 • városi és testvérvárosi kapcsolatok,
 • nemzeti és helyi hagyományok ápolása.

 

 • Minden egyéb területet érintő, valamint a reálisan nem megvalósítható kampányígéret az Alapokmány megsértésének minősül.
 • Az Ifjúsági Önkormányzati választással kapcsolatos határnapokról a jelöltek a bejelentésüket követően haladéktalanul tájékoztatást kapnak, melynek megküldése az általuk megadott e-mail címre történik.

 

 

A VÁLASZTÁS

 

 • A diákpolgármester-jelöltre és a képviselői listára az érdi középiskolák hallgatói jogviszonyban álló 9-12. évfolyamon tanuló diákjai szavazhatnak,
 • A választási jegyzék összeállításához az intézmények a választást megelőző 15. napig szolgáltatnak adatokat a jegyzőnek.
 • A szavazás titkos és önkéntes.
 • A szavazásra jogosultak két szavazólapon szavaznak, melyek közül az egyiken
 • a diákpolgármester-jelöltek

a másikon

 • a diákképviselő-jelöltek

neve van feltüntetve abc-sorrendben.

 

 1. A választást valamennyi érdi középiskolában azonos időpontban kell megtartani. A szavazás 8.00 órától 12.00 óráig tart.
 2. A szavazás szavazóhelyiségekben történik, minden középiskolai osztályterem egy-egy szavazóhelyiség.
 3. A választás zavartalan és szabályos lebonyolításáért szavazóhelyiségenként az intézmény vezetője által felkért pedagógus felel.
 4. Az osztálytermeken kívül egy további szavazóhelyiség létesíthető, további egy urnával. Amennyiben erre sor kerül, a szavazást ebben a helyiségben a Szavazatszámláló Bizottság bonyolítja le.
 5. A választásban résztvevő középiskolák eltérő diáklétszáma miatt a szavazatok összeszámolása súlyozva történik a jelen Alapokmány Függelékében meghatározott módon.
 6. Valamennyi középiskola öt fős Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre. A Bizottság munkáját a Jegyző által megbízott jegyzőkönyvvezető segíti.
 7. A Szavazatszámláló Bizottság a tagjai közül Bizottsági Elnököt választ.
 8. A Szavazatszámláló Bizottság tagjai Érd Megyei Jogú Város Jegyzője által vezetett felkészítésen vesznek részt.
 9. A Szavazatszámláló Bizottságnak nem lehet tagja az a személy, aki diákpolgármester-jelöltként vagy diákképviselő-jelöltként indul a választáson.
 10. A szavazás szavazólapokon – a jelen Alapokmány Függelékében közzétett minták alapján – történik.
 11. A szavazólapokat borítékban az erre a célra létrehozott szavazóurnába kell bedobni.
 12. A szavazás végeztével a lezárt szavazóurnákat a Szavazatszámláló Bizottság elnökének kell átadni.
 13. A Szavazatszámláló Bizottság a szavazatok összeszámolását követően kitölti a jelen Alapokmány Függelékében található minta szerinti szavazatösszesítő lapot, amelyet a Szavazatszámláló Bizottság elnöke lezárt, az adott oktatási intézmény hivatalos pecsétjével ellátott borítékban Érd Megyei Jogú Város jegyzőjének köteles eljuttatni a választás napján 14.30 óráig.

 

 • A beérkező szavazatokat Érd Megyei Jogú Város jegyzője összesíti. A választások eredményéről jegyzőkönyvet állít ki.
 • Érd Megyei Jogú Város Diákpolgármester-választásának végeredményét Érd Megyei Jogú Város Jegyzője és Polgármestere közösen hirdeti ki a választás napján, 18 órakor a Polgárok Háza dísztermében, amely eseményt az Érd Televízió élőben közvetíti.
 • A választáson nyertes Diákpolgármester és testülete a választás eredményének kihirdetését követően esküt tesz és átveszi hivatalos megbízólevelét.

 

 

II.

 

A DIÁKPOLGÁRMESTER

 

 • Diákpolgármester az a személy, aki a diákpolgármester-választáson a jelen Alapokmányban foglaltak szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapja.
 • A Diákpolgármester mandátuma egy évig, az eskütételtől a következő választás eredményének kihirdetéséig tart.
 • A Diákpolgármester újraválasztható, amennyiben a választáson való indulása nem ütközik a jelen Alapokmányban foglalt egyéb rendelkezésbe.
 • A Diákpolgármester mandátuma megbízatása lejárta előtt megszűnik, amennyiben

 

 1. nem Érden folytatja tanulmányait,
 2. a diákpolgármesteri tisztséghez méltatlan magatartást tanúsít,
 3. lemond mandátumáról,
 4. nem teljesíti a jelen Alapokmányban foglalt kötelességeit,

 

 • Amennyiben a Diákpolgármester mandátuma megbízatása időtartamán belül a fenti okok valamelyike miatt megszűnik, tisztségét a diákpolgármester választáson a második legtöbb érvényes szavazatot elért diák-alpolgármester veszi át.

 

 

A DIÁKPOLGÁRMESTER JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

 

 • A Diákpolgármester mandátumának időtartama alatt képviseli az érdi diákság érdekeit.
 • A Diákpolgármester szavazati joggal tagja és vezetője a diákképviselő-testületnek.
 • A Diákpolgármester jogosult diákképviselő-testületi ülés összehívására, az ülés levezetésére.
 • A Diákpolgármester köteles legalább kéthavonta egyszer diákképviselő-testületi ülést összehívni.
 • A Diákpolgármester a diákképviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult az érdi diákságot érintő kérdésben javaslatot benyújtani Érd Megyei Jogú Város polgármestere részére.
 • Amennyiben Érd Megyei Jogú Város polgármestere az érdi diákságot érintő kérdésről szóló határozati javaslatot befogadja és azt Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszti, úgy a Diákpolgármester – meghívás alapján – a javaslatot képviselheti Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésén.
 • A Diákpolgármester a nyilvánosság előtt képviseli a diákképviselő-testület döntéseit, határozatait.
 • A Diákpolgármester a diákképviselő-testület döntéseiről, a testületi ülésekről közlemény, sajtónyilatkozat formájában vagy sajtótájékoztató keretében köteles és jogosult tájékoztatást adni az érdi sajtó számára.
 • A Diákpolgármester felelős szerkesztője a diákképviselő-testület facebook-oldalának.
 • A Diákpolgármester jogosult tanácskozási joggal részt venni Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésén, illetve a bizottsági üléseken, azokon szót kérhet az érdi diákságot érintő napirendek esetében.
 • A Diákpolgármester jogosult előzetes konzultációra megkapni és véleményezni az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjesztendő, az érdi diákságot érintő előterjesztéseket.
 • A Diákpolgármester részt vesz a jelen Alapokmány Függelékében felsorolt városi ünnepségeken, azokon – felkérés alapján – beszédet mondhat.
 • A Diákpolgármester jogosult az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által a hivatali teendők ellátáshoz számára biztosított mobiltelefon és laptop használatára.

 

A DIÁK-ALPOLGÁRMESTER

 

 • A Diákpolgármester munkáját három diák-alpolgármester segíti.
 • Diák-alpolgármester az a személy, aki a diákpolgármester-választáson a jelen Alapokmányban foglaltak szerint a második, harmadik illetve a negyedik legtöbb szavazatot kapja.
 • A diák-alpolgármester mandátuma egy évig, az eskütételtől a következő választás eredményének kihirdetéséig tart.
 • A diák-alpolgármester szavazati joggal tagja a diákképviselő-testületnek.
 • A diák-alpolgármester köteles részt venni a Diákpolgármester által összehívott diákképviselő-testületi üléseken.
 • A diákpolgármester-választáson a második legtöbb érvényes szavazatot elérő diák-alpolgármester a Diákpolgármester akadályoztatása, illetve a Diákpolgármester mandátumának idő előtti megszűnése esetén gyakorolja a Diákpolgármester jogait és kötelességeit.
 • A diák-alpolgármester jogosult tanácskozási joggal részt venni Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésén, illetve a bizottsági üléseken, azokon szót kérhet a diákságot érintő napirendek esetében.
 • A Diák-alpolgármester részt vesz a jelen Alapokmány Függelékében felsorolt városi ünnepségeken, azokon – felkérés alapján – beszédet mondhat.
 • A diák-alpolgármester mandátuma megbízatása lejárta előtt megszűnik, amennyiben

 

 1. nem Érden folytatja tanulmányait
 2. a diák-alpolgármesteri tisztséghez méltatlan magatartást tanúsít
 3. lemond mandátumáról
 4. nem teljesíti a jelen Alapokmányban foglalt kötelességeit

 

 • Amennyiben a diák-alpolgármester mandátuma megbízatása időszakán belül a fenti okok valamelyike miatt megszűnik, helyére a Diákpolgármester a diákképviselő-testület tagjai közül új diák-alpolgármestert nevez ki.
 • Amennyiben a diák-alpolgármester megbízatása a diákképviselő-testület döntése értelmében szűnik meg, a diák-alpolgármester testületi tagként dolgozhat tovább.
 • A diák-alpolgármester – a Diákpolgármester megbízásából, vagy annak akadályoztatása esetén – a diákképviselő-testület döntéseiről, a testületi ülésekről közlemény, sajtónyilatkozat formájában vagy sajtótájékoztató keretében köteles és jogosult tájékoztatást adni az érdi sajtó számára.
 • A Diák-alpolgármester jogosult az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által a hivatali teendők ellátáshoz számára biztosított mobiltelefon és laptop használatára.
 • A diákpolgármesteri és a diák-alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége esetén a diákpolgármesteri feladatokat a legidősebb diákképviselő látja el.

 

 

A DIÁKKÉPVISELŐ

 

 • A diákképviselő mandátuma egy évig, az eskütételtől a következő választás eredményének kihirdetéséig tart.
 • A diákképviselő szavazati joggal tagja a diákképviselő-testületnek.
 • A diákképviselő köteles részt venni a Diákpolgármester által összehívott diákképviselő-testületi üléseken.
 • A diákképviselő köteles ellátni azokat a feladatokat, amelyekkel a diákképviselő-testület döntése alapján a Diákpolgármester megbízza.
 • A diákképviselő jogosult tanácskozási joggal részt venni Érd Megyei Jogú Város közgyűlésén, illetve a bizottsági üléseken, azokon szót kérhet az érdi diákságot érintő napirendek esetében.
 • A diákképviselő részt vesz a jelen Alapokmány Függelékében felsorolt városi ünnepségeken.
 • A diákképviselő mandátuma megbízatása lejárta előtt megszűnik, amennyiben

 

 1. nem Érden folytatja tanulmányait,
 2. a diákképviselői tisztséghez méltatlan magatartást tanúsít,
 3. lemond mandátumáról,
 4. nem teljesíti a jelen Alapokmányban foglalt kötelességeit,

 

 • Amennyiben a diákképviselő mandátuma a megbízatása időtartamán belül a fenti okok valamelyike miatt megszűnik, tisztségét a választáson a következő legtöbb érvényes szavazatot elért diákképviselő-jelölt veszi át.

 

 

A DIÁKKÉPVISELŐ-TESTÜLET

 

 • A diák-képviselő-testület mandátuma egy évig, a tagok eskütételétől a következő választás eredményének kihirdetéséig tart.
 • A diákképviselő-testületet a tagok eskütételét követően megalakultnak kell tekinteni.
 • A diákképviselő-testület tagja a Diákpolgármester, a diák-alpolgármesterek és az 5 diákképviselő.
 • A diákképviselő-testület tagjai – megválasztásukat követően – kétnapos csapatépítő tréningen vesznek részt.
 • A diákképviselő-testület munkájában – a Diákpolgármester felkérése alapján – az érdi általános iskolák egy-egy diákképviselője tanácskozási joggal vehet részt.
 • A diákképviselő-testület munkájában a Polgármesteri Kabinet vezetője, illetve az általa erre kijelölt személy tanácskozási joggal vehet részt.
 • A diákképviselő-testületi ülést a Diákpolgármester hívja össze.
 • A diákképviselő-testület legalább kéthavonta egyszer ülésezik.
 • Diákképviselő-testületi ülést különösen indokolt esetben a diákképviselő-testületi tagok kétharmada kezdeményezheti.
 • A diákképviselő-testület a döntéseit – a jelen Alapokmányban külön nem szabályozott kérdésekben – egyszerű többséggel hozza.
 • A diákképviselő-testület a mandátuma kezdetétől számított egy hónapon belül Szervezeti és Működési Szabályzatot készít, amelyet Érd Megyei Jogú Város polgármesterének nyújt be jóváhagyásra.
 • A diákképviselő-testületet, annak döntéseit a Diákpolgármester – akadályoztatása esetén a diákpolgármester-választáson második legtöbb érvényes szavazatot elérő diák-alpolgármester – képviseli.
 • A diákképviselő-testületi ülések nyilvánosak, kivéve a személyi kérdéseket.
 • A diákképviselő-testület köteles facebook-oldalt üzemeltetni.
 • A diákképviselő-testületi ülésekről a testületi titkár jegyzőkönyvet köteles készíteni. Az ülésen hozott döntéseket Érd Megyei Jogú Város honlapján, nyilvánosságra kell hozni a testületi ülést követő hét napon belül.
 • A diákképviselő-testület köteles referenseket választani tagjai közül az alábbi területeken:

 

 1. ifjúsági és kulturális ügyek
 2. sport- és egészségügy
 3. diákjogok és diák-érdekképviselet
 4. környezetvédelem
 5. városi és testvérvárosi kapcsolatok
 6. sajtókapcsolatok
 7. testületi titkár.

 

 

 

III.

 

AZ IFJÚSÁGI ÖNKROMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

 

 • Az ifjúsági önkormányzat működéséhez szükséges költségvetési forrást Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor hatályos költségvetése biztosítja, melynek összegét minden évben Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése határozza meg a költségvetési bevételek és kiadások figyelembevételével a Polgármester előterjesztése alapján.
 • A diákképviselő-testület rendelkezésére álló költségvetési forrást – egy választási ciklusra – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a költségvetési rendeletében állapítja meg.
 • Az adott választási ciklusban fel nem használt összeg visszakerül Érd Megyei Jogú Város költségvetésébe.
 • A diákképviselő-testület a költségvetési forrás felhasználásáról részletes költségvetési tervet készít.
 • A költségvetési forrás felhasználásáról szóló tervről a városi diákképviselő-testület 2/3-os többségű szavazással dönt a költségvetési keretösszeg erejéig, a jelen Alapokmányban megfogalmazott célok figyelembevételével, és az így elfogadott tervet jóváhagyásra a Polgármester elé terjeszti.
 • Az ifjúsági önkormányzat számára biztosított költségvetési összeg csak az érdi diákság érdekében, az Alapokmányban meghatározott módon és területeken használható fel.
 • A Polgármester által jóváhagyott, a diákképviselő-testület által elfogadott költségvetési forrás felhasználásáról szóló terv alapján az Önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatában rögzítettek szerint lehet kötelezettséget vállalni.
 • A diákképviselő-testület az önkormányzat által biztosított forrás felhasználásáról minden év szeptember 30-ig tájékoztatót nyújt be a Közgyűlésnek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 • A Diákképviselő-testület az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított Érd Diákságáért Díj” elismerést évente azoknak a személyeknek vagy közösségeknek adományozza, akik az adott évben a legtöbbet tették az érdi diákok közösségéért. Nem részesíthető a díjban az Ifjúsági Önkormányzat hivatalban lévő tagja, vagy politikai tisztséget betöltő személy.
 • Az elismerés odaítélésre az ifjúsági önkormányzat tagjánál legkésőbb tárgyév szeptember 15. napjáig bármely érdi lakos javaslatot tehet, melyet indokolnia kell. Az elismerés adományozásáról Diákképviselő-testület dönt.
 • Az elismeréssel gravírozott üveg-plakett és 100.000 forint pénzjutalom jár együtt.
 • Évente egy elismerés adományozható, amelyet megosztva is oda lehet ítélni.
 • Az elismerés átadására minden évben az ifjúsági önkormányzati választás eredményhirdetésének napján (szeptember utolsó péntekje), azaz az Érdi Diákság Napján kerül sor. Az elismerést a leköszönő diákpolgármester és Érd Megyei Jogú Város polgármestere adja át.

 

 

 

 

 1. FÜGGELÉK

 

A szavazatok súlyozása

 

Tekintettel arra, hogy a diákpolgármester és diák-önkormányzati választásban résztvevő tanintézményekben tanulói jogviszonnyal és ezáltal szavazati joggal rendelkező diákok létszáma eltérő, a szavazatokat súlyozni szükséges.

Ennek megfelelően az egyes tanintézményekben a szavazati joggal élő diákok szavazati aránya az alábbiak szerint alakul:

 

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Szavazati joggal rendelkező diákok száma:  _____ fő

Egy szavazat értéke: 1000/____ = _____

 

Gárdonyi Géza Gimnázium

Szavazati joggal rendelkező diákok száma:  _____ fő

Egy szavazat értéke: 1000/____ = _____

 

Kós Károly Szakképző Iskola

Szavazati joggal rendelkező diákok száma:  _____ fő

Egy szavazat értéke: 1000/____ = _____

 

Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Gimnázium

Szavazati joggal rendelkező diákok száma:  _____ fő

Egy szavazat értéke: 1000/____ = _____

 

 

 1. FÜGGELÉK

 

Etikai Kódex

 

Az érdi diákpolgármester és az ifjúsági önkormányzati választáson indulók meggyőződése:

 

 • hogy az érdi diákság a ifjúsági önkormányzati választások révén demokratikusan választott, hatékony és hiteles érdekképviselethez juthat;
 • hogy a választások tisztasága Érd Megyei Jogú Város és az érdi diákság számára meghatározó jelentőségű;
 • hogy működőképes és hiteles diák-önkormányzat csak vitathatatlanul tiszta, demokratikus választások útján teremthető meg.

 

I.

 

 1. A nyilatkozatban részes intézmények és személyek az érdi ifjúsági önkormányzat Alapokmányában foglaltakat maradéktalanul betartják.

 

II.

 1. Az Etikai Kódex szabályai a választások, és a működés során mindazon résztvevőre kötelezőek, akik a jelen Alapokmányban foglaltakat aláírásukkal elfogadják.
 2. Az aláírók felelősséget vállalnak azért, hogy a választási kampányban résztvevő támogatóik az Etikai Kódexben foglaltakat betartják.
 3. Az aláírók kötelezik magukat arra, hogy az Alapokmányban és az Etikai Kódexben foglalt kötelezettségeket a választási kampányban valamint a működés során segítőként résztvevőkkel is betartatják.
 4. Amennyiben az aláírók valamelyike az Alapokmány, illetve az Etikai Kódex rendelkezéseit megsérti, az nem jogosítja fel a többieket arra, hogy hasonlóan cselekedjenek.

 

 

 

 

III.

 1. A választási kampány célja, hogy a felek bemutassák programjukat, ismertessék és értelmezzék céljaikat. Ennek során tartózkodnak egymás lejáratásától.
 2. A választási kampány során tilos más jelölt jó hírnevét kétségbe vonni, magánéletére vonatkozó adatot ellene felhasználni.
 3. Az aláírók a választási kampány során a helyi média különböző felületein azonos megjelenési lehetőséghez jutnak, s elfogadják e médiumok szerkesztési elveit.
 4. Az aláírók tartózkodnak attól, hogy egymás kampányrendezvényeit megzavarják, azokat céljuktól eltérítsék, vagy saját céljaikra felhasználják.
 5. Az aláírók a különböző kampányanyagokon kötelesek nevüket, a város címerét és a választás hivatalos emblémáját feltüntetni.
 6. Az aláírók tartózkodnak egymás kampányanyagainak eltávolításától, eltorzításától. A kampányplakátok átragasztása tilos.

 

IV.

 1. Az aláírók vállalják, hogy az Etikai Bizottság felé minden olyan ügyet jeleznek, amely megítélésük szerint sérti a választási Alapokmány, illetve az Etikai Kódex előírásait.
 2. Az aláírók vállalják, hogy az Etikai Bizottság elé kerülő ügyek kivizsgálását és megnyugtató rendezését minden eszközzel segítik, a Bizottság határozatait tiszteletben tartják és érvényesítik.

 

V.

 

Az ifjúsági önkormányzati választások lebonyolítása, valamint az ifjúsági önkormányzat működése során mindennemű pártpolitikai megnyilvánulás tiltott. Amennyiben az eljárás és a működés bármely szereplője, vagy közreműködője részéről ilyen tapasztalható, azt az Etikai Bizottság felé írásban bárki jelezheti. Az Etikai Bizottság a jelzést megvizsgálja, és amennyiben az abban foglaltakat megalapozottnak találja, köteles három évre az érintettet az ifjúsági önkormányzati választásokból kizárni, illetve meglévő tisztség esetén tisztségétől megfosztani.

 

 

 

 

 

 

 1. FÜGGELÉK

 

SZAVAZÓLAP-MINTÁK

 

 

 

 1. FÜGGELÉK

 

A diákpolgármester és az ifjúsági önkormányzat hivatalos logo-ja

 

 

 1. FÜGGELÉK

 

Városi rendezvények

 

 • Magyar Kultúra Napja – január 22.
 • 1848-as forradalom és szabadságharc – március 15.
 • Az Államalapítás Ünnepe – augusztus 20.
 • Érdi Napok és Utcabál – szeptember első hete
 • Az aradi vértanúk emléknapja – október 6.
 • Az 1956-os forradalom ünnepe – október 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. FÜGGELÉK

IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2018.

 

JELÖLT BEJELENTÉSE

 

A 2018. szeptember 28. napjára kitűzött Ifjúsági Önkormányzati Választáson

 

 

az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium részéről

 

 

az Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakgimnázium és Szakközépiskola részéről

 

 

az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium részéről

 

 

 diákpolgármester-jelöltként

 

 diákképviselő-jelöltként

 

 kérem nyilvántartásba vételem a következő adatokkal

 nyilvántartásba vett adataimat az alábbiak szerint módosítom

 a jelölésről lemondok

(1) A jelölt

családi neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utóneve(i):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) A jelölt elérhetőségei:

 

település

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utca, házszám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

telefonszám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail cím:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelölésem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozom, hogy az Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányát megismertem, az abban foglalt szabályok betartását a választási kampány során, a feladatok ellátását pedig esetleges megválasztásomat követően vállalom.

Hozzájárulok, hogy személyes adataimat Érd Megyei Jogú Város Jegyzője az Ifjúsági Önkormányzati választási eljárás során – a vonatkozó jogszabályok betartásával – kezelje.

 

Érd,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a jelölt aláírása

                         

 

Az iskola tanulójának jelölését támogatom.

 

Érd,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intézményvezető (vagy megbízottja)

                         

P.H.