Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Ófalu meglévő pincesoron önkormányzati présház létrehozására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                      T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 148/2019. (VI.27.) határozatához

 

 

 

CÉLOKMÁNY

 

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Érd Ófalu, meglévő pincesoron önkormányzati présház létrehozása

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 

A beruházás keretében az önkormányzati pincék előtti területen présház készül a 24571 hrsz-ú ingatlanon. A felmért önkormányzati pincék bevonásával tervezett – a pincesoron meglévő présházakhoz illeszkedő – épületben rendezvényterem és vendégszobák készülnek, a meglévő pincék felújítása, hasznosítása is tervezett.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Érd, Mély u. 25., 24571 hrsz.
HÉSZ szerinti besorolása: Kp

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása: 

A présház nettó alapterülete: F: 321 m2 + TT 80 m2 = 401 m2; pince felújítás: 180 m2 Jelenleg a kiviteli tervbírálati anyag műszaki leírása áll rendelkezésre.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

 

-       Programkialakító tanulmányterv: 2x200.000 Ft+ÁFA + 200.000 Ft = bruttó 708.000 Ft

-       Építési engedélyezési és kiviteli terv:

tervezési díj 10.600.000 Ft+ÁFA=
bruttó 13.462.000 Ft

-       Tervezői művezetés: 750.000 Ft+ÁFA=bruttó 952.500 Ft

-       Kivitelezés: bruttó 235.000.000 Ft

-       Közbeszerzés: bruttó2.500.000 Ft

-       Eszközbeszerzés: bruttó 30.000.000 Ft

-       Egyéb költségek:
(műszaki ellenőr, organizáció, bonyolítás, tartalék) bruttó 20.000.000 Ft

Teljes költség: 302.622.500 Ft

A költség a megtörtént kifizetések és az előzetes költségbecslés alapján került beállításra.

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Központi költségvetési támogatás:

Modern Városok Programja terhére

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

-       A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

-       2/2016. számúpolgármesteri utasítás

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Építésügyi hatósági engedélyek (építési, használatbavételi)

Működéshez a szükséges engedélyek

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

A megvalósításhoz szükséges tanulmánytervek, építési engedélyezési terv, kiviteli tervek, tervezői művezetés bruttó 15.122.500, -Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

A meglévő kapacitásokat felül kell vizsgálni, a közmű szolgáltatókkal egyeztetni. Parkolóhelyek kialakítása szükséges a funkcióhoz kapcsolódóan a Mély u. és a Kerülő u. kereszteződésénél (23846 hrsz.)

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Várható időpont: 2020. III. negyedév

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

15. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.