1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019. július 1. napjával megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot az érdi 056 hrsz.-ú, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület, gyümölcsös művelési ágú, összesen 12399 m2 nagyságú ingatlan folyamatos üzemeltetésével. A megbízás határozatlan időtartamra, de legfeljebb az „Érd Ófalu – Duna –parti gyógy-, sport-, illetve kulturális turisztikai beruházás” elnevezésű projekt ingatlant érintő szakaszának megkezdéséig tartó időtartamra jön létre.

 

 1. Az üzemeltetéshez szükséges üzemeltetői díjat a Társaság mindenkori hatályos üzleti terve tartalmazza.

 

3.A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az üzemeltetési szerződést a határozat mellélete szerinti tartalommal aláírja.

 

 

Határidő: az üzemeltetési szerződés aláírására 2019. július 1. napja

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                polgármester

 

 

 

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13; képviseli T. Mészáros András polgármester), mint Üzemeltetésbe Adó (a továbbiakban: Üzemeltetésbe Adó),

másrészről Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Alispán u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-126135; statisztikai számjel: 14631443-6420-113-13; adószám: 14631443-2-13; képviseletében Zsirkai László ügyvezető), mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető)

(a továbbiakban, mint Szerződő felek) között a mai napon az alábbi tárgyban és feltételekkel.

 

 1. Előzmények

 

A Modern Városok Program keretén belül valósul meg az „Érd Ófalu – Duna –parti gyógy-, sport-, illetve kulturális turisztikai beruházás”. A fejlesztés közvetlenül hozzájárul a településrész rehabilitációjához, a városban turisztikai attrakciók kialakításával fellendíti a helyi turizmust, valamint a szolgáltató kis- és középvállalkozásokat. A fejlesztés több ingatlant is érint, amelyből az érdi 056 hrsz.-ú ingatlant 2018. július 9-én vásárolta meg az Üzemeltetésbe Adó. A fentiekben körülírt turisztikai beruházás ingatlant érintő szakaszának megkezdéséig szükségessé vált annak folyamatos karbantartása, állagmegóvása.

 

 1. A Szerződés tárgya

 

II.1. Üzemeltetésbe Adó 1/1 arányú tulajdonát képezi az érdi 056 hrsz.-ú, kivett, 1413 m2 nagyságú lakóház, udvar, gazdasági épület a szerződés 1. számú melléklete szerinti helyiségekkel (továbbiakban: Épület), valamint egy 1 hektár 986 m2 nagyságú gyümölcsös (továbbiakban: Gyümölcsös) művelési ágú, összesen 12399 m2 nagyságú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan). Üzemeltetésbe adó kifejezetten állagmegóvási céllal üzemeltetésbe adja az Ingatlant, Üzemeltető pedig üzemeltetésbe veszi. Az üzemeltetési szerződés megkötésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján un. „in house” beszerzés keretében közbeszerzési eljárás nélkül került sor, Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2019. (VI.27.) számú határozata alapján.

 

II.2. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatásnak ki kell terjednie:

 

 1. Az Épület külső, belső állagának megóvására,
 2. villany, víz és fűtési rendszerek karbantartására javítására, szükség esetén cseréjére,
 3. egyéb berendezések karbantartására, és üzemeltetésére,
 4. rágcsálóirtásra,
 5. téli időjárás esetén hó- és síkosság mentesítésre,
 6. Az ingatlanon található növényzet gondozására, gyommentesítése, kiszáradt, elhalt növények eltávolítására.

 

 

A II/2. pontban rögzített tevékenység, illetve szolgáltatás megnevezése: „általános üzemeltetés”.

 

 

III.A szerződés időtartama

 

A szerződés aláírásának napjával jön létre, 2019. július 01-vel, mint kezdő nappal kezdődik, és határozatlan időre jön létre.

 

 

IV.A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos előírások, kötelezettségek

 

IV.1. Az Üzemeltető köteles gondoskodni az Ingatlan karbantartásáról, műszaki állagának „szinten tartásáról”, szükség szerint javíttatásáról.

Szerződő felek a karbantartás fogalma alatt a folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló karbantartási tevékenységet értik, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni.

 

IV.2. Az Üzemeltető köteles az Ingatlant a szerződés lejártát követően jelen állapotban Üzemeltetésbe Adónak visszaadni. Jelen állapoton azt a rendeltetésszerű állapotot kell érteni, amely állapotban az Ingatlant az Üzemeltető a szerződéskötéskor átvette.

 

IV.3. Az Üzemeltető köteles a vagyontárgyakról elkülönített nyilvántartást vezetni.

 

IV.4. Az Üzemeltető az üzemeltetésre átadott Ingatlant nem terhelheti meg, nem idegenítheti el.

 

IV.5. Az Üzemeltető köteles biztosítani, hogy a jogszabályokban és az Üzemeltetésbe Adó mindenkori rendeletében szereplő időszakokban az Üzemeltetésbe Adó a saját vagyonát illetően leltározást végezhessen.

 

IV.6. Az Üzemeltető köteles azonnal, igazolható módon megküldve, írásban bejelenteni az Üzemeltetésbe Adónak, ha:

 • az általa üzemeltetett vagyont érintő veszélyhelyzet következett be, illetve azokban az Üzemeltetésbe Adó beavatkozását igénylő természeti és környezeti károkozás történt,
 • az általa kezelt vagyonban bekövetkezett 100 ezer Forint értéket meghaladó károsodásról szerez tudomást.

 

IV.7. Az Üzemeltető felel a jelentési kötelezettsége elmulasztásából eredő esetleges károkért.

 

IV.8. Az Üzemeltető beruházásokat, felújításokat az Ingatlanban, az üzemeltetésre átadott ingatlanon csak Üzemeltetésbe Adó kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet.

 

IV.9. Az Üzemeltetésbe Adó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja az Üzemeltetőnek az Ingatlan kulcsait.

Az Üzemeltető köteles visszaszolgáltatni azokat az Üzemeltetésbe Adó részére az Ingatlan visszaadásakor.

 

IV.10. Az Üzemeltetőnek az Ingatlan műszaki rendszereit, és az épület szerkezetét a rendeltetésszerű használatának megfelelően, elvárható gondossággal, felelősséggel kell üzemeltetnie.

 

IV.11. Az Üzemeltető az Ingatlan műszaki rendszereit csak az Üzemeltetésbe Adó kifejezett engedélyével változtathatja meg. Az Üzemeltető azonnal köteles Üzemeltetésbe Adót írásban értesíteni, ha a változtatás szüksége vagy igénye felmerül.

 

IV.12. Az Üzemeltető köteles az üzemeltetést gátló, vagy lényegesen befolyásoló körülményekről, eseményekről azonnal írásban értesíteni az Üzemeltetésbe Adót.

 

IV.13. Az Üzemeltető vállalja, hogy az Üzemeltetésbe Adó kérésére az Ingatlan karbantartásának költségeiről részletes és valós tájékoztatást ad az Üzemeltetésbe Adónak.

 

 

 1. Szerződő felek együttműködése, és a beszámolási, jelentési kötelezettségek

 

Szerződő felek kötelesek a szerződés tárgyának megvalósítása érdekében, jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során kölcsönösen együttműködni.

Az együttműködést közreműködőik útján valósítják meg.

 

Üzemeltető közreműködője:

            Név: Zsirkai László ügyvezető         

Cím: 2030 Érd, Alispán u. 2.

Telefon: 06-30/600-8480

E-mail: zsirkai.laszlo@erd.hu

 

Üzemeltetésbe Adó közreműködője és a teljesítés igazolások kiadására jogosult:

            Név: Horváth Andrea Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető

Cím: 2030 Érd, Alsó u. 1.

Telefon: 23/522-276

E-mail: Horvath.Andrea@erd.hu

           

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az ezen pontban megnevezett személyeket a másik fél írásbeli értesítése és egyetértése mellett megváltoztathatják. Ezen esetben szerződésmódosításra nem kerül sor.

 

V.1. A nyújtott szolgáltatásnak ki kell terjednie, az üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladat elvégzésére, és jelentési kötelezettség teljesítésére. Az Üzemeltetőnek évente legalább 2 alkalommal igazolható módon tájékoztatni kell az Üzemeltetésbe Adó Közgyűlését az Ingatlan üzemeltetéséről, a szerződés teljesítéséről.

 

 

 1. A szerződés díja, az elszámolás és a fizetés módja

 

VI.1.1. A szolgáltatásért járó ellenértéket évente az Üzemeltetésbe Adó Közgyűlése által elfogadott Üzemeltetői üzleti terv tartalmazza.

 

VI.1.2. Az ellenértéket az Üzemeltetésbe Adó havonta fizeti meg, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlára, 10 napos átutalási határidővel.

 

VI.1.3. A szolgáltatásért megfizetendő ellenérték számításának az előzőekben leírt módja, a szerződés időtartama alatt változatlan, a számítás alapját képező díjak évente felülvizsgálatra kerülnek.

 

VII. A záró rendelkezések

 

VII.1. A szerződés mindkét fél véleményeltérés nélküli cégszerű aláírásával jön létre.

 

VII.2. Üzemeltető kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpont szerint átlátható szervezetnek minősül.

 

VII.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a vitás kérdésekben törekednek a peren kívüli megegyezésre. Amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a pertárgy értékétől függően kikötik az Üzemeltetésbe Adó székhelye szerinti rendes Bíróság illetékességét.

 

VII.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az alapszerződés, a Ptk. valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Szerződő felek jelen szerződést, amely 4 oldalból áll, 4 (négy) példányban elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

 

 

 

 

 

Érd, 2019. ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

T. Mészáros András. polgármester

Üzemeltetésbe adó

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Zsirkai László ügyvezető

Üzemeltető