1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019. július 1. napjával határozatlan időtartamra megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot az érdi 17775 hrsz.-ú, kivett orvosi rendelő és üzletház, udvar, megjelölésű 1194 m2 nagyságú, természetben 2030 Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanon található Sasvárosi orvosi rendelő épületének folyamatos üzemeltetésével.
 2. Az üzemeltetéshez szükséges üzemeltetői díjat a Társaság mindenkori hatályos üzleti terve tartalmazza.
 3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az üzemeltetési szerződést a határozat mellélete szerinti tartalommal aláírja.

 

 

Határidő: az üzemeltetési szerződés aláírására 2019. július 1. napja

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                               polgármester

 

 

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13; képviseli T. Mészáros András polgármester), mint Üzemeltetésbe Adó (a továbbiakban: Üzemeltetésbe Adó),

másrészről Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Alispán u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-126135; statisztikai számjel: 14631443-6420-113-13; adószám: 14631443-2-13; képviseletében Zsirkai László ügyvezető), mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető)

(a továbbiakban, mint Szerződő felek) között a mai napon az alábbi tárgyban és feltételekkel.

 

 1. Előzmények

 

Üzemeltetésbe Adó 2016 novemberében döntött arról, hogy a Modern Városok Program keretében a Sasváros településrész alapfokú egészségügyi ellátásának javítása érdekében a Bagoly utca - Fehérvári út kereszteződésénél lévő ingatlanon található épületegyüttes bontását követően, új egészségügyi szolgáltató épületet valósít meg. Az új épületben orvosi rendelők, gyógyszertár, KMB iroda, valamint közösségi helyiség kap helyet. Az épület teljes mértékben önkormányzati tulajdonban van, így a többféle funkció összehangolása érdekében Üzemeltetésbe Adó az üzemeltetési feladatok ellátásával kívánja megbízni Üzemeltetőt.

 

 1. A Szerződés tárgya

 

II.1. Üzemeltetésbe Adó 1/1 arányú tulajdonát képezi az érdi 17775 hrsz.-ú, kivett orvosi rendelő és üzletház, udvar, megjelölésű 1194 m2 nagyságú, természetben 2030 Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanon található három szintes orvosi rendelő épülete, mely jelen szerződés melléklete szerinti helyiségekből áll (továbbiakban: Rendelő).  Az Üzemeltetésbe Adó a Rendelő épületét és a hozzá tartozó kertet üzemeltetésbe adja, Üzemeltető pedig üzemeltetésbe veszi. Az üzemeltetési szerződés megkötésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján un. „in house” beszerzés keretében közbeszerzési eljárás nélkül került sor, Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2019.(VI.27.) számú határozata alapján.

 

II.2. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatásnak ki kell terjednie:

 

 1. a Rendelőben található bútorok, berendezések, gépek üzemeltetésére, karbantartására, javítására, szükség esetén cseréjére,
 2. kert gondozására, locsolására, fűnyírására, kiszáradt, elhalt növények pótlására, szükség esetén további növénytelepítésre,
 3. külső területek heti 2 alkalommal történő takarítására,
 4. külső-, belső állványos ablaktakarításre félévente,
 5. téli időjárás esetén hó- és síkosság mentesítésre,
 6. rágcsálóirtásra,
 7. érintésvédelmi, és villámvédelmi mérések végzésére,
 8. tűzjelző berendezések karbantartására, és üzemeltetésére
 9. riasztó karbantartására, üzemeltetésére, javítására,
 10. tűz átjelző rendszer karbantartására, üzemeltetésére, javítására,
 11. fűtés és hűtés rendszerek karbantartására, üzemeltetésére, javítására,
 12. locsolóhálózat karbantartására, üzemeltetésére, javítására,
 13. lift üzemeltetésére, javítására,
 14. internethálózat karbantartására, üzemeltetésére, javítására.

 

 

A II/3. pontban rögzített tevékenység, illetve szolgáltatás megnevezése: „általános üzemeltetés”.

 

III.A szerződés időtartama

 

A szerződés aláírásának napjával kezdődik, és határozatlan időre jön létre.

 

 

IV.A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos előírások, kötelezettségek

 

IV.1. Az Üzemeltető köteles gondoskodni a Rendelő karbantartásáról, műszaki állagának „szinten tartásáról”, szükség szerint javíttatásáról.

Szerződő felek a karbantartás fogalma alatt a folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenységet értik, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, és amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.

 

IV.2. Az Üzemeltető köteles a Rendelőt a szerződés bármely okból történő megszűnésekor újszerű állapotban Üzemeltetésbe Adónak visszaadni. Újszerű állapoton azt a rendeltetésszerű állapotot kell érteni, amely állapotban a Rendelőt az Üzemeltető a szerződéskötéskor átvette.

 

IV.3. Az Üzemeltető köteles a vagyontárgyakról elkülönített nyilvántartást vezetni.

 

IV.4. Az Üzemeltető az üzemeltetésre átadott Rendelőt nem terhelheti meg, nem idegenítheti el.

 

IV.5. Az Üzemeltető köteles biztosítani, hogy a jogszabályokban és az Üzemeltetésbe Adó mindenkori rendeletében szereplő időszakokban az Üzemeltetésbe Adó a saját vagyonát illetően leltározást végezhessen.

 

IV.6. Az Üzemeltető köteles azonnal, igazolható módon megküldve, írásban bejelenteni az Üzemeltetésbe Adónak, ha:

 • az általa üzemeltetett vagyont érintő veszélyhelyzet következett be, illetve azokban az Üzemeltetésbe Adó beavatkozását igénylő természeti és környezeti károkozás történt,
 • az általa üzemeltetett vagyonban bekövetkezett 100 ezer Forint értéket meghaladó károsodásról szerez tudomást.

 

IV.7. Az Üzemeltető felel a jelentési kötelezettsége elmulasztásából eredő esetleges károkért.

 

IV.8. Az Üzemeltető beruházásokat, felújításokat a Rendelőben, az üzemeltetésre átadott ingatlanon csak Üzemeltetésbe Adó kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet.

 

IV.9. Az Üzemeltetésbe Adó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja az Üzemeltetőnek a Rendelő üzemeltetéséhez szükséges műszaki terveket, kezelési, karbantartási utasításokat, ingatlan kulcsait.

Az Üzemeltető köteles visszaszolgáltatni az átadott dokumentumokat az Üzemeltetésbe Adó részére a Rendelő visszaadásakor.

 

IV.10. Az Üzemeltetőnek a Rendelő műszaki rendszereit, és az épület szerkezetét a rendeltetésszerű használatának megfelelően, elvárható gondossággal, felelősséggel kell üzemeltetnie.

 

IV.11. Az Üzemeltető a Rendelő műszaki rendszereit csak az Üzemeltetésbe Adó kifejezett engedélyével változtathatja meg. Az Üzemeltető azonnal köteles Üzemeltetésbe Adót írásban értesíteni, ha a változtatás szüksége vagy igénye felmerül.

 

IV.12. Az Üzemeltető köteles az üzemeltetést gátló, vagy lényegesen befolyásoló körülményekről, eseményekről azonnal írásban értesíteni az Üzemeltetésbe Adót.

 

IV.13. Az Üzemeltető vállalja, hogy az Üzemeltetésbe Adó kérésére a Rendelő karbantartásának és nagyjavításának költségeiről részletes és valós tájékoztatást ad az Üzemeltetésbe Adónak.

 

 

 1. Szerződő felek együttműködése, és a beszámolási, jelentési kötelezettségek

 

Szerződő felek kötelesek a szerződés tárgyának megvalósítása érdekében, jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során kölcsönösen együttműködni.

Az együttműködést közreműködőik útján valósítják meg.

 

 

Üzemeltető közreműködője:

            Név: Zsirkai László ügyvezető         

Cím: 2030 Érd, Alispán u. 2.

Telefon: 06-30/600-8480

E-mail: zsirkai.laszlo@erd.hu

 

Üzemeltetésbe Adó részéről közreműködő és a teljesítés igazolások kiadására jogosult:

            Név: Horváth Andrea Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető

Cím: 2030 Érd, Alsó u. 1.

Telefon: 23/522-276

E-mail: Horvath.Andrea@erd.hu

           

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az ezen pontban megnevezett személyeket a másik fél írásbeli értesítése és egyetértése mellett megváltoztathatják. Ezen esetben szerződésmódosításra nem kerül sor.

 

V.1. A nyújtott szolgáltatásnak ki kell terjednie, az üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladat elvégzésére, és jelentési kötelezettség teljesítésére. Az Üzemeltetőnek évente legalább 2 alkalommal igazolható módon tájékoztatni kell az Üzemeltetésbe Adó Közgyűlését az egészségügyi szolgáltató ház üzemeltetéséről, a szerződés teljesítéséről.

 

 

 1. A szerződés díja, az elszámolás és a fizetés módja

 

VI.1.1. A szolgáltatásért járó ellenértéket évente az Üzemeltetésbe Adó Közgyűlése által elfogadott Üzemeltetői üzleti terv tartalmazza.

 

VI.1.2. Az ellenértéket az Üzemeltetésbe Adó havonta fizeti meg, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlára, 10 napos átutalási határidővel.

 

VI.1.3. A szolgáltatásért megfizetendő ellenérték számításának az előzőekben leírt módja, a szerződés időtartama alatt változatlan, a számítás alapját képező díjak évente felülvizsgálatra kerülnek.

 

VII. A záró rendelkezések

 

VII.1. A szerződés mindkét fél véleményeltérés nélküli cégszerű aláírásával jön létre.

 

VII.2. Üzemeltető kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpont szerint átlátható szervezetnek minősül.

 

VII.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a vitás kérdésekben törekednek a peren kívüli megegyezésre. Amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a pertárgy értékétől függően kikötik az Üzemeltetésbe Adó székhelye szerinti rendes Bíróság illetékességét.

 

VII.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az alapszerződés, a Ptk. valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Szerződő felek jelen szerződést, amely 4 oldalból áll, 4 (négy) példányban elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

 

 

 

 

 

Érd, 2019. július. ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

T. Mészáros András. polgármester

Üzemeltetésbe adó

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Zsirkai László ügyvezető

Üzemeltető

 

 

 

 

 1. számú melléklet az épület helyiségeiről

 

 

helyiségek

m2

 

helyiségek

m2

 

helyiségek

m2

FSZ

   

EMELET

   

TETŐTÉR

 
               

Védőnői blokk

68,4

 

Rendelők fenntartás

22,27

 

nagyterem

176,19

védőnői váró

29,4

 

iroda

13,52

 

nagyterem

139,3

védőnői tanácsadó

18

 

irattár

4,08

 

teakonyha

8,25

védőnői iroda

12,77

 

előtér

2,3

 

WC

1,97

akadálymentes WC

4,01

 

WC

2,37

 

előtér

4,84

előtér

2,4

       

akadálymentes WC

4,13

WC

1,82

 

Rendelő 1.

33,24

 

bútorraktár

17,7

     

rendelő

18,15

     

Gyógyszertár

36,68

 

kezelő

15,09

 

Közös helyiségek

25,38

Gyógyszertár

25,17

       

kazánház

4,77

iroda

6,93

 

Rendelő 2.

31

 

lépcsőház

20,61

előtér

2,87

 

rendelő

12,85

     

WC

1,71

 

kezelő

18,15

     
               

Rendelő 1.

18,15

 

Rendelők közös

13,67

     

rendelő

18,15

 

teakonyha

8,03

     
     

előtér

3,87

     

Rendelő 2.

18,04

 

WC

1,77

     

rendelő

18,04

           
     

Közös helyiségek

90,66

     

Rendelők közös

23,56

 

akadálymentes WC

4,69

     

teakonyha

7,68

 

előtér

2,47

     

előtér

3,4

 

WC

1,31

     

WC

1,71

 

váró

40,75

     

fertőző váró

10,77

 

lépcsőház

41,44

     
               

Közös helyiségek

82,48

           

akadálymentes WC

4,69

           

előtér

2,47

           

WC

1,31

           

váró

30,79

           

lépcsőház

43,22