1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019. július 1. napjával megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot az érdi 0187/42 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 22470 m2 nagyságú, az érdi 0187/44 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 10066 m2 nagyságú, valamint az érdi, 0187/45 hrsz-ú, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút művelési ágú ingatlanokat érintő közmű beruházás projektkoordinátori feladatainak ellátásával, a közművesített ingatlanok hasznosításának előkészítésével, és a megvalósult beruházás üzemeltetésével.

 

 1. A feladatok ellátásához szükséges díjat a Társaság mindenkori hatályos üzleti terve tartalmazza.

 

 1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a projektkoordinátori és a hasznosítás előkészítési feladatokat tartalmazó szerződést a határozat mellélete szerinti tartalommal, az üzemeltetési szerződést pedig annak aktuálissá válásakor aláírja.

 

Határidő: a pojektkoordinátori szerződés aláírására 2019. július 1. napja

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                polgármester

 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

projekt koordinátori feladatok ellátására

 

amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13; képviseli T. Mészáros András polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

 

másrészről Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Alispán u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-126135; statisztikai számjel: 14631443-6420-113-13; adószám: 14631443-2-13; képviseletében Zsirkai László ügyvezető), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

 

Előzmények

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és  Pest Megye Önkormányzata között 2017. december 8-án jött létre konzorciumi megállapodás az érdi 0187/3 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 57889 m2 nagyságú ingatlanon (megosztás után: érdi 0187/42, 0187/44, és a 0187/45 hrsz-ú)  létrehozandó Precíziós Diagnosztika Innovációs Központ megvalósítása  érdekében.  A szerződésben a felek egyértelműen rögzítették, hogy a közel 5,8 hektáros fejlesztendő ingatlanból egy hektár nagyságú területre  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ingyenes földhasználati jogot biztosít Pest Megye Önkormányzata, vagy a tulajdonában álló jogi személy által létrehozott felépítmény(ek)re vonatkozóan, mely felépítményeken utóbbiak az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyezhető tulajdonjogot szereznek. A megállapodásban rögzített módon - földhasználati jog alapításával – kerülne sor a fennmaradó 4.8 hektáros terület hasznosítására is egy un. „vállalkozói falu” létrejötte érdekében. A Közgyűlés 315/2017. (XII.21.) határozatában pályázati források bevonásáról döntött. A Pénzügyminisztérium PM_VALLPARK_2017 számú, „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” című pályázatán 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Önkormányzat, mely támogatásból egy vállalkozói park alapinfrastruktúrájának fejlesztése valósul meg a közlekedőfelületének kialakításával. A Pénzügyminisztériummal 2018. november 9. napján támogatási szerződést kötött az Önkormányzat (továbbiakban: Támogatási szerződés) a Projekt magvalósítására.

A projekt megvalósítási szakaszból, és fenntartási szakaszból áll. A megvalósítási szakasz 2019. márciustól 2020. márciusig, a fenntartási szakasz a munkák befejezését követően további 3 évig tart.  A projektben megvalósítandó fejlesztés komplexitása szükségessé teszi a munkák koordinálását, felügyeletét, minőségének szakmai biztosítását, a támogatási szerződésben szereplő ütemezés és teljesítmény indikátor teljesítését. A fenntartási időszakban pedig gondoskodni kell a betelepülő vállalkozók pályázati úton történő kiválasztásáról, földhasználati szerződések megkötéséről, a vállalkozói park minimum három évig történő fenntartásáról és működtetéséről, vagyonvédelméről, karbantartásáról, rendeltetésszerű használatáról.

 

 1. A szerződés tárgya

 

Megbízó megbízza Megbízottat az érdi 0187/42 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 22470 m2 nagyságú, az érdi  0187/44 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 10066 m2 nagyságú, valamint az érdi, 0187/45 hrsz-ú, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút művelési ágú ingatlanok (továbbiakban együtt: Vállalkozói park) alapinfrastruktúrájának kiépítését és a közlekedőfelületének kialakítását tartalmazó, PM_VALLPARK_2017 számú, „Az érdi vállalkozói park infrastruktúrális fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása során szükségessé vált projekt koordinátori feladatok ellátásával, valamint a már közművesített területek hasznosításának szakmai vezetésével, mely megbízást a Megbízott elfogadja. A megbízásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján un. „in house” beszerzés keretében közbeszerzési eljárás nélkül került sor.

 

 1. A megbízás időtartama

 

A Felek megállapodnak abban, hogy jelen megbízás határozott időre jön létre, jelen szerződés megkötésének napjától a Vállalkozói park területének hasznosítására kiírt eredményes pályázat nyerteseivel kötött szerződésekben foglalt beruházások használatba vételi engedélyeinek jogerőre emelkedéséig.

III. A megbízás tartalma, leírása

A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozói park alapinfrastruktúrájának kiépítése és a közlekedőfelületének kialakítása alatt a Támogatási szerződés 1. számú mellékletében meghatározott részletes műszaki tartalmat értik, mely magába foglalja a megközelítést szolgáló szilárd burkolatú utat, közvilágítást-, kerítés építését, vízellátás-, áramszolgáltatás-, gázellátás biztosítását, járda kialakítását (továbbiakban együtt: Közműberuházás).

A Megbízott feladatát a Közműberuházás koordinálásában az alábbiak képezik:

 

 1. A Közműberuházás kivitelezőinek kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárások szakmai tartalmának összeállítása;
 2. A Közműberuházás kivitelezése során szükséges közműegyeztetések lefolytatása a Megbízó képviseletében;
 3. A Közműberuházás munkaterületének átadásán való részvétel a Megbízó képviseletében;
 4. A Közműberuházás a végrehajtásának irányítása, szervezése, bonyolítása és koordinálása a Támogatási szerződés tartalma alapján, javaslattétel a szükséges teendők végrehajtására;
 5. A műszaki ellenőrrel közösen a Közműberuházás kivitelezése során műszaki tartalmának szakmai felügyelete, annak mennyiségi és minőségi ellenőrzése, feladatok megvalósításának, teljesítésének, határidők betartásának figyelemmel kísérése és ellenőrzése.
 6. A Megbízó képviseletében kapcsolattartás, koordinációs egyeztetések lefolytatása a Közműberuházás megvalósításában résztvevőkkel, a projektet érintő hatóságokkal, közműszolgáltatókkal és a Támogató képviselőivel;
 7. A Megbízó képviseletében az ellenőrzéseken való részvétel;
 8. A Közműberuházás gazdasági (pénzügyi) felügyelete, az elszámolások, a költségek, a részteljesítések nyomon követése, a számlák tartalmi és formai ellenőrzése, a számlához tartozóan a szakmai teljesítésigazolás, ellenjegyzés megtétele és megtételének ellenőrzése, szükséges intézkedések kezdeményezése;
 9. Közreműködés a Közműberuházáshoz kapcsolódó beszámolási kötelezettségek, jelentések elkészítésében és annak biztosítása, hogy a Megbízó azokat időben teljesíteni tudja. Az adminisztratív feladatainak ellátásának segítése. Szükség esetén hiánypótlások, korrigálások teljesítésében való közreműködés;
 10. A Megbízó képviseletében közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolításában;
 11. A Megbízó képviseletében közreműködés a használatbavételi engedély beszerzésében.

 

A Megbízott feladatát a már közművesített területek hasznosításának szakmai vezetésével kapcsolatban az alábbiak képezik:

 

 1. A Vállalkozói park területének hasznosítására Megbízó által kiírandó pályázatok szakmai előkészítésében való közreműködés;
 2. A lehetséges pályázók szakmai tájékoztatása a területhasznosításra kiírt pályázatokkal, a tervezett beruházás megvalósíthatóságával kapcsolatban;
 3. Megbízó részére szakmai segítségnyújtás a pályázat elbírálásában;
 4. A pályázat nyerteseivel a terület hasznosítására kötött szerződésekben foglalt beruházások kivitelezésének koordinálása, felügyelete, a Megbízó képviseletében kapcsolattartás a megvalósításában résztvevőkkel.

 

 1. Megbízási díj és költségek, fizetési feltételek

 

 1. Megbízottat a III. pontban foglalt feladatok ellátásáért…………….,- Ft/hó, + Áfa, azaz ………..forint/hó+ Áfa megbízási díj illeti meg.

 

 1. A fenti megbízási díj a Megbízott szerződés szerinti valamennyi tevékenységének ellenértékéül szolgál, és magában foglalja a Megbízás ellátásával felmerülő valamennyi költség megtérítését is, ideértve a bevonásra kerülő közreműködők díját is.

 

 1. A megbízási díj havonta utólag kerül elszámolásra, a Megbízott, az Érdi Városfejlesztési Kft. elfogadott üzleti tervének megfelelően.

 

 1. A megbízásban foglalt havonta kiállított számla kiegyenlítése teljesítésigazolás megléte esetén, átutalással, 10 napos fizetési határidővel, banki átutalással történik.

 

A teljesítésigazolás kiállítására a Megbízó részéről, Horváth Andrea a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője jogosult.

 

 1. Megbízó jogai és kötelezettsége

 

 1. Megbízó vállalja, hogy Megbízott feladatainak ellátásához szükséges adatokat, iratokat, információkat folyamatosan és teljes körűen Megbízott rendelkezésére bocsájtja. A megbízói igényeket és feltételeket mindenkor előre és időben meghatározza, és azt a Megbízott tudomására hozza. Megbízó felel az általa szolgáltatott információk és adatok helytállóságáért és valódiságáért.

 

 1. Megbízó vállalja, hogy a Megbízott által írásban feltett és javaslatát tartalmazó kérdésekre 4 napon belül megfelelő információt ad; ennek elmaradása esetén Megbízott a hatályos jogszabályok szerint, ilyen hiányában a legjobb szakmai tudása szerint köteles eljárni, amelyet megbízó utólag nem kifogásolhat. Megbízó döntéseinek elhúzódásából eredő anyagi és jogi következmények Megbízót terhelik.

 

 1. Megbízó jogosult a megbízás tárgyát képező ügy állásáról bármikor tájékozódni, arról tájékoztatást kérni, a keletkezett iratokba betekinteni.

 

 1. Megbízott jogai és kötelezettségei

 

 1. Megbízott a III. pont szerinti feladatokat a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltakra figyelemmel, legjobb tudása szerint, határidőre köteles elvégezni

 

 1. Megbízóval a feladatok ellátása során köteles együttműködni, Megbízó kérésére a megbízás teljesítése során a szükséges tájékoztatást megadni.

 

 1. Megbízott jogosult a megbízás teljesítéséhez szükséges mértékben betekinteni a Megbízónál kezelt, kapcsolódó dokumentumokba és nyilvántartásokba.

 

 1. Megbízott köteles a Megbízótól a munka kapcsán kapott információkat, dokumentációkat bizalmasan kezelni. Az elkészült anyagot kizárólag Megbízónak adja át, továbbá azoknak, akiket Megbízó írásban megjelöl.

 

 1. Megbízott jelen szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit más személy vagy gazdálkodó szervezet részére nem engedheti át, azonban egyes részfeladatok ellátásába jogosult harmadik fél közreműködő félként történő bevonására. Megbízott a közreműködőért úgy felel, mintha maga járt volna el.

 

VII. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

 

 1. Megbízott kötelezi magát, hogy a neki felróható késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbért fizet, melynek mértéke a szerződés bruttó értékének 1%-a/nap, de legfeljebb a szerződés bruttó értékének 10%-a.

 

 1. Szerződő Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben Megbízott hibásan teljesít, a Megbízó részére a hibás teljesítéssel érintett részre eső megbízási díj bruttó értékének 20%-ában meghatározott mértékű kötbér fizetésére köteles.

 

 1. Felek rögzítik, hogy a kötbér megfizetése nem érinti Megbízónak azt a jogát, hogy a kötbéren felüli kárát érvényesítse Megbízottal szemben.

 

VIII. A szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése

 

 1. Szerződő Felek jelen szerződés módosításával kapcsolatos jognyilatkozatai kizárólag írásban, a képviseletre jogosult személy aláírásával érvényesek.
 2. Megbízó Megbízott szerződésszegő magatartása vagy mulasztása miatt – amennyiben írásbeli felszólítás ellenére 3 munkanapos határidő alatt sem tesz eleget szerződéses kötelezettségeinek - a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja.
 3. Megbízott Megbízó szerződésszegő magatartása vagy mulasztása miatt – amennyiben írásbeli felszólítás ellenére 3 munkanapos határidő alatt sem tesz eleget szerződéses kötelezettségeinek - a szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondhatja.
 4. Szerződésszegő fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa szerződésszegéssel a másik félnek, illetve harmadik személynek okozott károkért.
 5. Felek jelen megbízási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén kötelesek teljes körűen elszámolni egymással, ideértve az esetleges kártérítési és kötbérigényeket is.
 6. Titoktartási kötelezettség

 

 1. Megbízott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati gazdálkodás nyilvánossága miatt jelen megállapodás közérdekű adatnak minősül, és az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. és 32. §-ai alapján, az önkormányzat erre irányuló kérelem alapján köteles azt bárki számára megismerhetővé tenni.

 

 1. Kapcsolattartás

 

 1. Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során felmerülő minden lényeges kérdésben kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni és kölcsönösen együttműködni.

 

 1. Jelen megállapodás teljesítése során kapcsolattartásra jogosult:

 

Megbízó részéről: Horváth Andrea Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodájának a vezetője

              Elérhetőségei: tel.: 06-23/522-391, e-mail: varosuzemeltetes@erd.hu

 

              Megbízott részéről: Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési Kft ügyvezető

              Elérhetőségei: tel.: 06-30/600-8480, e-mail: zsirkai.laszlo@erd.hu

 

 1. Vegyes és záró rendelkezések

 

 1. Megbízott kijelenti, hogy az előkészítés eredményeként létrejött minden vagyoni értéket képviselő szellemi alkotás, szerzői jogi mű, és kapcsolódó dokumentumai (továbbiakban: mű) kizárólagos felhasználási joga a Megbízót illeti meg. A Megbízót térben és időben, felhasználási módban és mértékben korlátlan felhasználási jog illeti meg, azaz a művet jogosult mind időben, mind térben/területileg, valamint felhasználási módban és mértékben korlátlanul és kizárólagosan használni, továbbá e jogát harmadik személyre átruházni.

 

 1. Megbízott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpont szerint átlátható szervezetnek minősül.

 

 1. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

 1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban esetleg felmerült vitás kérdéseiket békés úton, egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jogviták eldöntésére kikötik a Megbízó székhelye szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét.

 

 1. Jelen szerződés 4 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, melyet Szerződő Felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

 

            Érd, 2019. július  …

 

 

 

…………………………………………….

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízó képviseletében:

 

…………………………………………….

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.

Megbízott képviseletében:

        T. Mészáros András polgármester                                    Zsirkai László ügyvezető