1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2030 Érd, Csopaki utca 6., cégjegyzékszám: 13-09-156755; adószám: 23471539-2-13) 2013. június 30. napján megkötött közművelődési megállapodást az alábbiak szerint módosítja:

 a) A Megállapodás IV. részének a „Szolgáltató jogai és kötelezettségei” része az alábbi pontokkal egészül ki:

 a. „8. Közművelődési alapszolgáltatásként a szabad kapacitás terhére a galéria-vezető egyetértésével a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára térítési díj ellenében legfeljebb egy év időtartamra helyiséget biztosít. A fizetendő térítési díj megállapításának módját a Megbízó Önkormányzat mindenkor hatályos közművelődési rendelete tartalmazza.

b. 9. A 8. pontban foglalt alapszolgáltatás nyújtása felett esetlegesen fennmaradó szabad kapacitás terhére a galéria-vezető egyetértésével térítési díj ellenében legfeljebb egy év időtartamra helyiséget biztosíthat nem közművelődési tevékenység számára.A fizetendő térítési díj megállapításának módját a Megbízó Önkormányzat mindenkor hatályos közművelődési rendelete tartalmazza.”

 b.) A Megállapodás V. pontja az alábbi mondattal egészül ki:

 

„A Szolgáltató ezen felül jelen megállapodás IV. részének 8. és 9. pontjából származó bevételét is köteles a jelen szerződésben vállalt közművelődési feladatai ellátására fordítani, és arról az éves beszámolójában számot adni.A Szolgáltató a közművelődési feladatellátáshoz kapcsolódó bevételeit és kiadásait elkülönített számlán köteles vezetni.”

2. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodás módosítását írja alá.

 

 

Határidő: 15 nap – szerződés aláírására

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                               polgármester

 

 

Közművelődési megállapodás módosítása

 

amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13; bankszámlaszám: 12001008-00209494-00100001) képviseli T. Mészáros András polgármester, mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről a Kemencés és Lakoma Korlátolt  Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Csopaki utca 6., cégjegyzékszám: 13-09-156755; adószám: 23471539-2-13) képviseli: Juhász Erzsébet  ügyvezető, mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

 

(a továbbiakban, mint Szerződő felek) között a mai napon az alábbi tárgyban és feltételekkel.

 

  1. A Szerződő felek tényként rögzítik, hogy egymással 2013. június 30. napján egymással közművelődési megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) kötöttek.

    2. A Szerződő felek a megállapodás IV. részének a „Szolgáltató jogai és kötelezettségei” részét az alábbi pontokkal             egészítik ki:

 

„8. A közművelődési alapszolgáltatásként a szabad kapacitás terhére a galéria-vezető egyetértésével a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára térítési díj ellenében legfeljebb egy év időtartamra helyiségek biztosít. A fizetendő térítési díj megállapításának módját a Megbízó Önkormányzat mindenkor hatályos közművelődési rendelete tartalmazza.

9. A 8. pontban foglalt alapszolgáltatás nyújtása felett esetlegesesen fennmaradó szabad kapacitás terhére a galéria-          vezető egyetértésével térítési díj ellenében legfeljebb egy év időtartamra helyiségek biztosít. nem közművelődési                tevékenység számára.A fizetendő térítési díj megállapításának módját a Megbízó Önkormányzat mindenkor hatályos            közművelődési rendelete tartalmazza.”

      3. A Szerződő felek a megállapodás V. pontját az alábbiakra módosítják:

 

„V.

 

Pénzügyi feltételek

 

A Szolgáltatót a közművelődési feladatellátásért megbízási díj illeti meg, amelynek éves összegét a Szolgáltató Megbízó közgyűlése által elfogadott éves kiállítási- és rendezvényterve, valamint pénzügyi terve alapján a Megbízó mindenkori hatályos költségvetési rendelete tartalmazza. A megbízási díj havi egyenlő bontásban kerül kifizetésre a Szolgáltató által kiállított számla és teljesítésigazolás ellenében minden tárgyhónapot követő 8. napig. A teljesítésigazolás kiállítására T. Mészáros András polgármester jogosult Arató Zsolt sajtóreferens szakmai igazolása alapján.

A Szolgáltató ezen felül jelen megállapodás IV. részének 8. és 9. pontjából származó bevételét is köteles a jelen szerződésben vállalt közművelődési feladatai ellátására fordítani., és arról az éves beszámolójában számot adni.

A Szolgáltató a közművelődési feladatellátáshoz kapcsolódó bevételeit és kiadásait elkülönített számlán köteles vezetni.”

 

      4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései                  változatlanul hatályban maradnak. Jelen megállapodás az aláírása napján lép hatályba.

      5. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint egyéb vonatkozó jogszabályok                          rendelkezései az irányadóak.

 

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

 

 

 

 

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

T. Mészáros András polgármester Megbízó

Kemencés és Lakoma Korlátolt Felelősségű Társaság

Juhász Erzsébetügyvezető

Szolgáltató