Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés határidejének 2020. december 31. napján történő lejártát megelőzően, a szolgáltatás ellátására vonatkozó nyílt pályázati felhívás közzététele előtt, az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete 7. cikk (2) bekezdésének rendelkezése alapján az előírt kötelező információkat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi, a határozat mellékletében foglalt tartalommal.

  

Határidő: 2019. október 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

  

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                               polgármester

 

 

Melléklet a Közgyűlés 187/2019.(IX.26.) határozatához

 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

       Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi  

                  személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására vonatkozó

pályázati kiírásról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki, 2020. évben. Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EKrendelete 7. cikk (2) bekezdésének rendelkezése alapján az ajánlati felhívás megjelentetése előtt legalább egy évvel az Európai Unió Hivatalos Lapjában a következő információkat teszi közzé:

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

  1. A kiíró neve, címe, telefon- és telefax száma:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

Tel: 06 23/522-300/311 mellék, fax: 06 23 522-343

 

  1. A tervezett odaítélési mód:

 

Nyílt pályázat útján, a közzétett pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő pályázók közül a nyertes pályázóval kerül megkötésre az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés.

 

A pályázaton való részvételt feltételei:

 

A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók, vagy ezeknek konzorciumai, melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli

székhellyel rendelkező szolgáltató csak abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.  Közszolgáltatási szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltatóval köthető.

 

  1. Az odaítélés tárgyát képező lehetséges szolgáltatások és területek:

A pályázati eljárás tárgya:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrenddel kapcsolatos információk, jegyek, és bérletek árusításának biztosítása. Utasok rendszeres tájékoztatása, előzetes információk közzé tétele a menetrenddel kapcsolatos változásokról, ünnepi menetrendről és rendkívüli járatokról A személyszállítást meghatározott menetrend szerint kell végezni. Az utasok részére információk nyújtására és a panaszok kezelésére ügyfélszolgálati irodát kell fenntartania a városban.

A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételeket, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

 

 

A pályázati kiírás beszerzési lehetőségének feltételei:

 

A pályázati kiírás beszerzésének határideje a benyújtási határidő napja.  

 A kiírási dokumentáció később meghatározott ellenértékét átutalással vagy csekken teljesítheti Érd Megyei jogú Város Önkormányzata költségvetési bankszámlájára. A befizetés igazolásának ellenében vehető át a pályázati kiírás dokumentációja. Helye: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1. fszt. 1. A pályázati kiírás megvétele az előfeltétele a pályázaton való részvételnek. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati felhívásban kerül közzétételre.

 

        Az elbírálás módja és szempontjai:

Az Önkormányzat illetékes bizottságainak javaslata alapján a pályázat eredményének értékelése az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. évi munkaterve alapján meghatározott időpontban tartandó rendes ülésen történik.  

A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köthető meg a közszolgáltatási szerződés.

 

Az eredményhirdetés és szerződéskötés legkésőbbi időpontja:

         Eredményhirdetés: A pályázat eredményének értékelésekor megtartott közgyűlésen történik.

          Szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2020. december hónap

 

A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2021. január 1.

             A szerződés időtartama: 2021. január 1. napjától később pontosított időtartamra.

            A pályázat benyújtásával kapcsolatos információ kérhető:

  • Telefonon: 06 23/522-300/311 melléken,
  • Személyesen. a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodánál, ügyfélfogadási időben:
  • Hétfő: 13.00 - 18.30, szerda: 8.00 – 16.30 óráig.