Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában Tárnok Nagyközség Önkormányzatával 2010. augusztus 24-én megkötött feladat-ellátási szerződést akként módosítja, hogy a szerződés megszűnésének időpontját 2020. december 31. napjában határozza meg.

 

A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

 

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                      polgármester