1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója (a továbbiakban: Alapító) – a Társaság ügyvezetőjét, Fekete Zoltánt 2019. november 30. napjával visszahívja e tisztségéből, és a munkaszerződését a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 64. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján közös megegyezéssel megszünteti.

 

2. Az Alapító a Társaság ügyvezetői feladatainak határozatlan időtartamra történő ellátására pályázatot ír ki a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

 

3. Az Alapító a 2. pont szerinti pályázat elbírálásáig 2019. december 1. napjától 2020. január 31. napjáig a Társaság ügyvezetésével Gárdos Attilát bízza meg, aki e feladatát munkaszerződés keretében látja el havi 500.000 forint munkabér ellenében.

 

4. Az Alapító 2019. november 30. napjával visszahívja dr. Fodróczy Géza, Hudák Ágnes és Dózsa György felügyelőbizottsági tagokat, és a Felügyelőbizottság tagjának megválasztja 2019. december 1. napjától 2020. június 30. napjáig Baller Lászlót, Gregus Lászlót és Varga Gábort.

 

5. Az Alapító a Társaság alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) X.1. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„1. Társaság ügyvezetője:

 

név: Gárdos Attila

anyja születési neve:

születése helye és ideje:

lakcím:

adóazonosító jel:

 

Az ügyvezető megbízatása 2019. december 1. napjától 2020. január 31. napjáig tartó időtartamra szól. Az ügyvezető gyakorolja mindazokat az egyéb munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett, melyeket nem a tulajdonos nevében eljáró polgármester gyakorol. A társaság munkavállalói felett a munkaviszony létesítése, módosítása, és megszüntetése tekintetében a munkáltatói jogokat a tulajdonos önkormányzat nevében a polgármester gyakorolja”.

 

Az Alapító az Alapító Okirat XI.6. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„6. A Társaság Felügyelőbizottsága 2019. december 1. napjától 2020. június 30. napjáig:

 

Baller László (anyja születési neve; lakcíme: .),

Gregus László (anyja születési neve:; lakcíme:),

Varga Gábor (anyja születési neve:; lakcíme:.).

 

A Felügyelőbizottság tagjai feladatukat ingyenesen látják el.

 

A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

 

A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

 

A felügyelőbizottsági tagsági megbízás megszűnésére az ügyvezetői megbízás megszűnésére vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni.”

 

6. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye, valamint az Érdi Újság felelős kiadóját értesítse a döntésről annak érdekében, hogy a felelős szerkesztő személyében bekövetkezett változásokat érvényesíthesse.

 

 

Határidő:       a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                         polgármester

 

 

1. melléklet a 246/2019. (XI. 28.) számú önkormányzati határozathoz

 

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

 

(2030 Érd, Budai út 16–18.)

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

 

1/2019. (XI. 28.) alapítói határozat

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében: dr. Csőzik László polgármester), mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság ügyvezetőjét Fekete Zoltánt 2019. november 30. napjával visszahívja e tisztségéből, és a munkaszerződését a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 64. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közös megegyezéssel megszünteti.

 

Az Alapító 2019. december 1. napjától 2020. január 31. napjáig a Társaság ügyvezetésével megbízza Gárdos Attilát, aki e feladatát munkaszerződés keretében látja el  havi 500.000 forint munkabér ellenében.

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében: dr. Csőzik László polgármester) – mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) – a Társaság alapító okiratának (továbbiakban Alapító Okirat) X.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

„1. Társaság ügyvezetője:

 

neve: Gárdos Attila;

anyja születési neve:

születése helye és ideje:

lakcíme:

adóazonosító jele:

 

Az ügyvezető megbízatása 2019. december 1. napjától határozatlan időtartamra szól. Az ügyvezető gyakorolja mindazokat az egyéb munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett, melyeket nem a tulajdonos nevében eljáró polgármester gyakorol. A társaság munkavállalói felett a munkaviszony létesítése, módosítása, és megszüntetése tekintetében a munkáltatói jogokat a tulajdonos önkormányzat nevében a polgármester gyakorolja”.

 

 

Az Alapító 2019. november 30. napjával visszahívja dr. Fodróczy Géza, Hudák Ágnes és Dózsa György felügyelőbizottsági tagokat, és a Felügyelőbizottság tagjának megválasztja 2019. december 1. napjától 2020. június 30. napjáig Baller Lászlót, Gregus Lászlót és Varga Gábort.

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) – mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) – a Társaság alapító okiratának (továbbiakban Alapító Okirat) XI.6. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„6. A társaság Felügyelőbizottsága 2019. május 2. napjától 2020. június 30. napjáig:

 

Baller László (anyja születési neve:; lakcíme:);

Gregus László (anyja születési neve:, lakcíme:);

Varga Gábor (anyja születési neve:, lakcíme:.).

 

A Felügyelőbizottság tagjai feladatukat ingyenesen látják el.

 

A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

 

A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

 

A felügyelőbizottsági tagsági megbízás megszűnésére az ügyvezetői megbízás megszűnésére vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni.

 

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

 

Érd, 2019. november 28.

 

 

 

_________________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2019. november 28. napján ellenjegyzem:

 

2. melléklet a 246/2019. (XI. 28.) számú önkormányzati határozathoz

 

Pályázat

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére

 

Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

 

A társaság az ügyvezetői munkakör betöltésére határozatlan időre hirdeti meg a pályázatot, 3 hónap próbaidő kikötésével. A munkakör betöltésére a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyról és a vezetőállású dolgozók munkaviszonyáról rendelkező jogszabályok, így különösen a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény az irányadók.

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója:Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata.

 

A munkavégzés helye: a Társaság székhelye: 2030 Érd, Budai út 16–18.

 

A vezetői tisztség betölthetőségének kezdő napja: 2020. február 1.

 

Munkakörébe tartozó feladatok: a társaság alapító okiratában és a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint biztosítani a társaság hatékony és eredményes működését, a szakmai tevékenységek szervezését, irányítását; az Érdi Újság, az Érd Most internetes portál, az Érd TV és az Érdi FM 101,3 rádió felelős szerkesztői feladatainak ellátása.

 

Munkabér: a munkabér megállapítása a felek közötti megegyezés alapján történik, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével.

 

Pályázati feltételek:

 

 • felsőfokú humán és/vagy pénzügyi végzettség;
 • médiacégnél szerzett legalább egy éves vezetői tapasztalat;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • televíziós, menedzsment, gazdasági, pályázatírói tapasztalat.
 • számítógép-felhasználói ismeret.

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • a társaság hosszú távú működésére, gazdálkodására, valamint a műsorszolgáltatás tartalmi elemeire kiterjedő szakmai koncepció;
 • végzettséget igazoló okiratok másolatai;
 • a pályázó személy adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz;
 • szakmai, vezetői elképzelések;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához;
 • a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása;
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nincs kizáró ok és összeférhetetlenségi ok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22.§, 3:115. § rendelkezései illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. §, valamint a 2009. évi CXXII. tv. rendelkezései az irányadók).

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 5.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó utca 1.) címére történő megküldésével;
 • személyesen, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelyén (2030 Érd, Alsó utca 1.) zárt borítékban történő leadásával.

 

Kérjük a borítékon feltüntetni: „ügyvezetői pályázat”.

 

A kiíró az alábbi dokumentumokat bocsátja a pályázók rendelkezésére betekintés céljából:

 

 • 2019. évi üzleti terv;
 • 2013–2018. évi mérlegbeszámoló;
 • hatályos társasági szerződés.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A munkacsoport előtti személyes meghallgatás helyéről és idejéről a pályázókat értesítjük. A pályázatok elbírálása szükség szerinti személyes meghallgatást követően a 2020. évi januári alapítói ülésen (Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésén) történik, melynek eredményéről a pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A pályázat beadásával a pályázó a pályázati kiírás valamennyi feltételét magára nézve kötelezőnek fogadja el.