Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva – az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat; 2030 Érd, Alsó utca 1–3.) részére ingyenesen tulajdonba adja az önkormányzat tulajdonát képező, természetben Érd, Kolozsvári utca 16. szám alatt található, 5073 helyrajzi számú, 690 négyzetméter nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 8.800.000 forint + áfa forgalmi értékű ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti kulturális szolgáltatás, és a 16. pontja szerinti nemzetiségi ügyek elősegítése érdekében – roma kulturális központ létrehozása és működtetése céljára – az alábbi feltételekkel:

 

  • A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a kulturális központot a jelen önkormányzati határozat alapján megkötött megállapodás hatályba lépésétől számított 24 hónapon belül  a jogszabályi előírásoknak megfelelően megvalósítja, és a használatbavételi engedélyt megszerzi.

 

  • A Nemzetiségi Önkormányzat a tulajdonjog megszerzésétől számított 30 évig az ingatlant nem idegenítheti el és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint az állagát megóvni.

 

  • Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó előírásnak részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles felszólításra, az abban meghatározott határidőig a jogsértő állapotot megszüntetni. A jogsértő állapot megszüntetésére szabott határidő elmulasztása esetén köteles az átadási megállapodásban rögzített forgalmi értéknek a kötelezettség megsértésének napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét az Önkormányzat felszólítására, az abban meghatározott határidőig nemteljesítési kötbérként megfizetni az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat a jogsértő állapot határidőre történő megszüntetésének elmulasztása esetén a nemteljesítési kötbér követelése helyett az ingyenes tulajdonjog átruházást eredményező szerződéstől elállhat. Elállás esetén a Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy az Önkormányzat által megállapított határidőn belül a ingatlanon az eredeti állapotot helyreállítja -  és amennyiben felépült – az építményt saját költségén lebontja és az építési anyagok elszállításáról gondoskodik. Az ingatlant tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja vissza az Önkormányzatnak.

 

  • A Nemzetiségi Önkormányzat az átruházott vagyon hasznosításáról évente köteles beszámolni a Közgyűlésnek.

 

  • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 30 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására 90 nap

Felelős:            dr. Csőzik László – polgármester

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester