Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója (a továbbiakban: Alapító) – a Felügyelőbizottság tagjának megválasztja 2021. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig Sevcsik-Magyar Annát, Bodacz Pétert és Varga Gábort.

 

2. Alapító az Alapító Okirat XI. 6. pontját (a továbbiakban: Alapító Okirat) az alábbiakra módosítja:

 

„6. A Társaság Felügyelőbizottsága 2021. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig:

 

  • Bodacz Péter (anyja születési neve: ; lakcíme: );
  • Sevcsik-Magyar Anna (anyja születési neve: ; lakcíme: );
  • Varga Gábor (anyja születési neve: ; lakcíme: ).

 

A Felügyelőbizottság tagjai feladatukat ingyenesen látják el.

 

A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

 

A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

 

A felügyelőbizottsági tagsági megbízás megszűnésére az ügyvezetői megbízás megszűnésére vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni.”

 

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

 

Határidő:         a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

1. melléklet a 214/2020. (XII. 17.) számú önkormányzati határozathoz

 

Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Budai út 16–18.)

 

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

 

1/2020. (XII. 17.) alapítói határozat

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) – mint az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) – a Társaság Felügyelőbizottság tagjának megválasztja 2021. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig Sevcsik-Magyar Annát, Bodacz Pétert és Varga Gábort.

 

  • Az Alapító a Társaság alapító okiratának (továbbiakban Alapító Okirat) XI. 6. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„6. A Társaság Felügyelőbizottsága 2021. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig:

 

  • Bodacz Péter (anyja születési neve: ; lakcíme: ),
  • Sevcsik-Magyar Anna (anyja születési neve: ; lakcíme: ),
  • Varga Gábor (anyja születési neve: ; lakcíme: ).

 

A Felügyelőbizottság tagjai feladatukat ingyenesen látják el.

 

A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

 

A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

 

A felügyelőbizottsági tagsági megbízás megszűnésére az ügyvezetői megbízás megszűnésére vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni.”

 

 

  • Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

  • Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

 

Érd, 2020. december 17.

 

 

_________________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2020. december 17. napján ellenjegyzem: