A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával kapcsolatosan 2020. május 23. napján meghozott döntésemet az alábbiak szerint foglalom írásba:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hatáskörében eljárva az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény magasabb vezetői – intézményvezetői – teendőinek ellátásával

 

2020. május 23. napjától 2021. május 23. napjáig

 

Somogyi Tamást

 

 bízom meg.

 

Somogyi Tamás illetményét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 6. mellékletére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. § (1) bekezdés f) pontjára, valamint a 62. §-ára és a 65. §-ára figyelemmel az F fizetési osztály 5. fizetési fokozata, illetve a Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint állapítom meg:

 

Garantált illetmény:                                                                                                              139.995 forint

 

Garantált bérminimumra való kiegészítés:                                                                             70.605 forint

 

Garantált illetmény összesen kerekítve:                                                                210.600 forint

 

Garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló – illetményrész:                389.400 forint

 

Magasabb vezetői pótlék (közalkalmazotti pótlékalap 500 %-a):                             100.000 forint

 

Illetmény mindösszesen kerekítve:                                                                            700.000 forint

 

Határidő:         továbbításra a 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet szerint

Felelős:                        dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. június 10.

 

                                                                                              

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

INDOKOLÁS

 

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) teendőinek ideiglenes ellátásával kapcsolatos döntéshez

 

 

Mészáros Mihály az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetőjének jogviszonya 2020. május 22. napján közös megegyezéssel megszüntetésre került.

 

Az intézményvezetői feladatok ellátására a Közgyűlés a munkáltatói jog gyakorlójaként pályázatot fog kiírni, azonban a vezetői teendők folyamatos biztosítása érdekében egy év határozott időtartamra Somogyi Tamást bízom meg az intézményvezetői feladatok ellátásával.

 

 

Érd, 2020. június 10.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester