A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Társaság ügyvezetői feladatainak határozatlan időtartamra történő ellátására pályázatot ír ki az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

 

 • Az Alapító a beérkezett pályázatok előzetes szakmai szempontok alapján történő véleményezésére az alábbi szakértőkből álló munkacsoportot hoz létre. A munkacsoport tagjai: Szűcs Gábor alpolgármester, Lengyel Péter a Sport Bizottság elnöke, Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke, Antunovits Antal, a Sport Bizottság tagja, Bresztyenszky László, a Társaság felügyelőbizottságának tagja és Havril Károly köztisztviselő.

 

 

Határidő:      a pályázat kiírására azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Érd, 2020. június 12.

 

 

                                                                                                          Dr. Csőzik László

                                                                                                                           polgármester

 

 

1. melléklet a 58/2020. (VI. 12.) számú határozathoz

 

Pályázat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére

 

Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a társaság ügyvezetői feladatainak ellátására az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

 

Az Alapító az ügyvezetői megbízás határozatlan időre, megbízási szerződés keretében történő ellátására hirdeti meg a pályázatot. A megbízás ellátására különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény az irányadó.

 

A megbízó:Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságalapítója, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata.

 

A megbízás ellátásának a helye: a Társaság székhelye: 2030 Érd, Velencei út 39–41.

 

A vezetői tisztség betölthetőségének kezdő napja: 2020. július 10.

 

Munkakörébe tartozó feladatok:

 

a)      a Társaság alapító okiratában és a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint biztosítani a társaság hatékony és eredményes működését és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket,

 • a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében,
 • a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,
 • az Alapító felé üzleti terv készítése és a Közgyűlés által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása,
 • mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk., egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, a belső szabályzatai, valamint a megbízási szerződés az ügyvezetőre hárít.

 

Megbízási díj: a megbízási díj megállapítása a felek közötti megegyezés alapján történik, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek és a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok egységes javadalmazási szabályzatának megalkotásáról szóló 299/2014. (XII.18.) önkormányzati határozat figyelembe vételével.

 

Pályázati feltételek:

 

 • felsőfokú végzettség;
 • azonos főtevékenységet (93.19’08 Egyéb sporttevékenység) ellátó cégnél szerzett legalább egy éves ügyvezetői tapasztalat;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • sportdiplomáciai, sportvezetői vagy gazdasági vezetői tapasztalat, 
  • sportközgazdászi szakirányú végzettség, 
  • kézilabda vagy más csapatsportágban betöltött szakmai igazgatói, sportigazgatói tevékenység,
  • a Magyar Kézilabda Szövetség  informatikai felületének (adatszolgáltatások, nevezések, edzői és sportszervezeti nyilvántartás rendszerek) felhasználó szintű ismerete,
  • Magyarország Kormányának a kiemelt sportágak támogatásával kapcsolatos aktuális jogszabályokban és sportági szakszövetségi (MKSz) szabályokban való jártasság;
  • TAO támogatás felhasználásához kapcsolódó sportszervezeti tevékenységben való jártasság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • a pályázónak a társaság hosszú távú működésére, gazdálkodására vonatkozó elképzeléseit, valamint a szakmai koncepcióját, a vezetői elképzeléseit tartalmazó szakmai leírás;
 • végzettséget igazoló okiratok másolatai;
 • a pályázó személy adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához;
 • a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása;
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nincs kizáró ok és összeférhetetlenségi ok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22.§, 3:115. § rendelkezései, illetve a 2009. évi CXXII. tv. rendelkezései az irányadók);
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9/B. § (1) bekezdése szerinti eltiltás hatálya alatt, illetve vele szemben nincs ilyen eljárás folyamatban;
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz;
 • nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 29.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó utca 1.) címére történő megküldésével;
 • személyesen, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelyén (2030 Érd, Alsó utca 1.), a Polgármesteri Titkárságon zárt borítékban történő leadásával.

 

Kérjük a borítékon feltüntetni: „ügyvezetői pályázat”.

 

A kiíró az alábbi dokumentumokat bocsátja a pályázók rendelkezésére betekintés céljából:

 

 • 2013–2018. évi mérlegbeszámoló;
 • hatályos alapító okirat.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A munkacsoport előtti személyes meghallgatás helyéről és idejéről a pályázókat értesítjük. A pályázatok elbírálása szükség szerinti személyes meghallgatást követően a 2020. évi júliusi alapítói ülésen (Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésén) történik, melynek eredményéről a pályázókat írásban értesítjük. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A pályázat beadásával a pályázó a pályázati kiírás valamennyi feltételét magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

 

 

INDOKOLÁS

                                                                                                   

  Javaslat pályázat kiírására az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak ellátása céljából

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) A Ptk. 3:21. § (3) bekezdése alapján „a vezető tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személyek esetén a jogi személy alapítói választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre.” A Ptk. 3:114. §-a alapján „a vezető tisztségviselői megbízatás öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra – szól.” Ugyanakkor a 3:4. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a jogi személy alapítói a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során a létesítő okiratban eltérhetnek a törvény jogi személyekre vonatkozó szabályaitól. (Így az ügyvezető más időtartamra is megválasztható.)

 

 

 

Érd, 2020. június 12.

 

 

                                                                                                          Dr. Csőzik László

                                                                                                                           polgármester