A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

A NIPÜF Érd Kft. (1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8.) által megvalósítani kívánt ipari park fejlesztés biztonságos megközelítése céljából a 7. számú főút (országos közút) és Tárnok, Dózsa György út kereszteződésében megépülő körforgalom és útépítés érdekében – a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelettel is összhangban – terület és településrendezési, valamint  közlekedési infrastruktúra fejlesztés érdekében az érdi 0157/2 helyrajzi számú, 6452 négyzetméter nagyságú, erdő művelési ágú ingatlanra Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 3.280.000 forint összegű vételi ajánlatot tesz a tulajdonos SASBUSINESS Általános Vállalkozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 112.) részére.

 

Amennyiben a tulajdonos a megajánlott összeget 30 napon belül nem fogadja el, abban az esetben a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § c) és e) pontja szerinti – terület- és településrendezés, valamint közlekedési infrastruktúra fejlesztés – közérdekű célra, kezdeményezni kell a kisajátítási eljárás megindítását.

 

Az ingatlan vásárlásra a pénzügyi fedezet, a NIPÜF Érd Kft. 2020. június 15-én tett nyilatkozata alapján rendelkezésre áll.

 

 

Határidő:        ajánlattételre 3 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

INDOKOLÁS

 

az Érd, külterületi 0157/2 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló polgármesteri döntéshez

 

A NIPÜF Érd Kft. mint beruházó közreműködésével valósul meg Érden az Országos ipari park koncepcióról szóló 1268/2016. (VI. 7.) számú kormányhatározatban foglaltak szerint egy új ipari park létrehozása.

 

A NIPÜF Érd Kft. által megvalósítani kívánt fejlesztés érdekében, többek között a 7. számú főút (országos közút) és Tárnok, Dózsa György út kereszteződésében – a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelettel is összhangban – körforgalmi csomópont kialakítása szükséges, mely igényli a felek együttműködését a tekintetben, hogy a tervezett beruházás helyszínéül szolgáló terület infrastruktúrája a leghatékonyabban és a legkisebb költségráfordítással kerüljön kialakításra.

 

A csomópontépítés érinti a SASBUSINESS Általános Vállalkozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1062 Budapest VI. kerület, Andrássy út 112.) tulajdonában álló érdi  0157/2 helyrajzi számú, 6452 m2 nagyságú, erdő művelési ágú ingatlanát. Az ingatlan az erdészeti hatóság által nem erdőként nyilvántartott, üzemtervben nem szerepelő terület.

 

Az ingatlan egy része a Helyi Építési Szabályzat Szabályozási Terve szerint tervezett közút, azaz része az ipari telep megközelítése miatt a NIPÜF Érd Kft. beruházásában kiépülő körforgalomnak. A fennmaradó területet településrendezési szempontból Ev övezetbe sorolt véderdősávként szükséges továbbra is fenntartani.

 

Az ingatlan forgalmi értéke a rendelkezésre álló értékbecslési jelentés alapján összesen 3.280.000 forint. A NIPÜF Érd Kft. 2020. június 15-én írásban nyilatkozott arról, hogy a JLL Kft. által 2019. december 30-i fordulónapra készített értékbecslés szerinti vételár megfizetését az Önkormányzat helyett és nevében vállalja.

 

A Helyi Építési Szabályzat végrehajtásaként, településfejlesztés, településrendezési célra, a körforgalmi csomópont megépítésének érdekében, az önkormányzat megvásárolja az érdi 0157/2 helyrajzi számú ingatlant, összesen 3.280.000 forint vételárért.

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. valamint 2. pontjaiban foglalt, az önkormányzat által ellátandó településfejlesztési és településüzemeltetési feladatok körébe tartozik többek között a helyi közutak kialakítása és fenntartása, így az Önkormányzat törvényben foglalt feladatai ellátásának tesz eleget az ingatlan megvásárlásával.

 

Amennyiben a tulajdonos nem fogadja el a megajánlott vételárat, abban az esetben, a Kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 1. § (2) bekezdésében meghatározott, a Törvény 2. § c) és e) pontja szerinti – terület- és településrendezés, valamint közlekedési infrastruktúra fejlesztés – közérdekű célokat megvalósító tevékenységet is ellátó szervezet, helyi önkormányzat a Törvény 4. § (1) bekezdés da) alpontja alapján jogosult a körforgalom megépítése kapcsán, az igénybe venni kívánt magántulajdonú ingatlan kisajátítására.

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester