A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

 

  • A 2020. június 29. és augusztus 15. közötti nyári napközis tábor megrendezésével az önkormányzat az Intézményi Gondnokságot bízza meg. A tábor pedagógiai-szakmai hátterét a Szociális Gondozó Központ biztosítja a határozat melléklete szerinti programokkal.
  • A nyári napközis tábor megrendezésére az érdi Bolyai János Általános Iskolában kerül sor. Az intézmény használatának e célból történő biztosítása érdekében az önkormányzat megállapodást köt az Érdi Tankerülettel.

 

  • A tábor térítési díjának összegét 10.000 forint/fő/hét összegben határozom meg, amelyet a szülők – a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 42. §-a alapján megállapított gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményének figyelembe vételével – a jelentkezéssel egyidejűleg az Intézményi Gondnokságnak (Érd, Budai út 14.) fizetnek meg.

 

  • A szabad férőhelyekre felvehető nem érdi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a térítési díjat 25.000 forint/fő/hét összegben határozom meg.
  • A 2020. évi költségvetés 20. számú mellékletében a tartalékok és keretek előirányzatai soron rendelkezésre álló keretből, a nyári napközis tábor lebonyolításához szükséges 8 millió forint összegű előirányzat átvezetéséről az intézmény költségvetésébe gondoskodom.

 

  • A nyári napközis tábor megvalósításáról szóló szakmai, illetve pénzügyi beszámolót a táborvezető és az Intézményi Gondnokság vezetője legkésőbb 2020. október 15-éig köteles benyújtani.

 

  • Felkérem a Szociális Gondozó Központ intézményvezetőjét és a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatóját, hogy a napközis tábor kiegészítő helyszínéül szolgáló múzeumkert használatának biztosítása érdekében kössön megállapodást.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – 2020. június 17.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

INDOKOLÁS

 

a 2020. évi nyári napközis tábor megrendezéséről szóló polgármesteri döntéshez

 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. §-a és 44/B. § (1) bekezdés e) pontja alapján kötelező önkormányzati feladat a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyelet, gondozás, nevelés, foglalkoztatás és étkezés megszervezése a tanítási szünetekben azon iskolai oktatásban részesülő tanulók számára, akiknek a szülei munkavégzésük, betegségük, vagy egyéb ok miatt erről nem tudnak gondoskodni.

 

A fent leírt kötelezettségnek eleget téve, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan a nyári szünidő idejére idén is biztosítani kívánja a város általános iskoláskorú gyermekeinek napközbeni ellátását.

 

Az eddigi gyakorlat alapján Érd város iskoláinak tantestülete dönthetett a tábor szervezésének felvállalásáról. Az elmúlt évben az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola vállalta a pedagógiai-szakmai háttér biztosítását. 2019 nyarán a táboroztatásban résztvevő gyermekek száma az első három héten elérte a maximális létszámot 120 fő/hét. A nyolc hét alatt összesen 382 gyermek vette igénybe a tábort, egy gyermek átlagosan két hetet töltött ott.

 

Tekintettel arra, hogy az általános iskolák részéről az idei évben nem érkezett írásos visszajelzés, hogy vállalnák a tábor megrendezését, a 2020 évi tábor szakmai-pedagógiai hátterét a Szociális Gondozó Központ iskolai szociális munkásai és az általános iskolák önként jelentkező pedagógusai biztosítanák, a tábor pénzügyi-gazdasági feladatait pedig az elmúlt évekhez hasonlóan az Intézményi Gondnokság látná el. A vonatkozó költségekre a város költségvetésében a fedezet biztosított.

 

A napközis tábor helyszíne évek óta az önkormányzat tulajdonát képező Favágó utca 93–105. szám alatti ingatlan volt, azonban a koronavírus járványhoz kapcsolódó népegészségügyi előírások az ingatlanon lévő épületbe maximum 50 fő befogadását teszik lehetővé. A veszélyhelyzet időtartama alatt bevezetett digitális oktatás miatt a szülők és a gyermekek részéről jelentősen magasabb az igény a tábor igénybevételére, ezért az új helyszín biztosítása érdekében javaslom, hogy az önkormányzat az Érdi Tankerülettel kössön megállapodást a Bolyai János Általános Iskola épületének és udvarának használata érdekében.

 

A tábor időtartama alatt a gyermekek a programok biztosítása mellett napi háromszori étkezésben részesülnek.  Annak érdekében, hogy a tábori program színvonala megtartható legyen, javaslom, hogy a tábor teljes térítési díja 10.000 forint/hét összegben kerüljön meghatározásra.

 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendeletünk 42. § (6) bekezdése alapján a szociálisan rászoruló gyermekek esetén lehetőség van arra, hogy a szülő kérelmére a gyermekétkeztetés térítési díjának 50%-át az önkormányzat átvállalja.

 

Az adott tábori turnus megkezdése előtti héten – amennyiben szabad kapacitással rendelkezünk - a férőhelyekre felvehetőek a nem érdi lakóhellyel rendelkező gyermekek is. Esetükben a térítési díjat az önköltség figyelembevételével 25.000 forint/fő/hét összegben indokolt meghatározni.

 

A tábor tervezett időtartama 7 hét, 2020. június 29-től augusztus 15-ig tart. A Szociális Gondozó Központ és az Intézményi Gondnokság vezetője által benyújtott programtervezet a határozat mellékletét képezi.

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester