A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

Az Érdi Városi Polgárőr Egyesület (székhelye: 2030 Érd, Fűtő utca 41.) részére Magyarország kormányának a 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletével elrendelt veszélyhelyzettel, valamint a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairólszóló2011. évi CLXV. törvény szerinti alaptevékenységével kapcsolatos feladatainak finanszírozására 5.000.000, azaz ötmillió forint működési célú támogatást nyújtok.

 

A támogatott kötelezettséget vállal arra is, hogy a támogatott összeg felhasználása során az alaptevékenysége körébe tartozó feladatait a polgármesterrel előre egyeztetett módon, annak utasításai alapján, a polgármesterrel előre egyeztetett módon látja el.

 

Határidő:        a szerződés megkötésére – azonnal.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester.

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

INDOKOLÁS

 

Az Érdi Városi Polgárőr Egyesület támogatásáról szóló polgármesteri döntéshez

 

 

Magyarország kormánya a 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében veszélyhelyzetet rendelt el (a továbbiakban: Veszélyhelyzet).

 

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairólszóló2011. évi CLXV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a polgárőr egyesület alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el (továbbiakban: Alaptevékenység). Támogatott egyedi támogatás biztosítására irányuló kérelmet nyújtott be Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesteréhez.

 

A Veszélyhelyzettel kapcsolatos tevékenységének valamint az alaptevékenységének finanszírozásához – a 9/2020. (III. 19.) számú határozattal biztosított egymillió forint, valamint a 21/2020. (IV.20.) számú határozattal biztosított kettőmillió forint támogatás mellett – további 5.000.000, azaz ötmillió forint működési célú támogatást kért az egyesület a 2020. év hátralevő részére.

 

A költségvetési támogatás nyújtásának jogszabályi feltételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48–56. §-ai, illetve a 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet tartalmazza. Ennek értelmében támogatást pályázat útján, vagy egyedi kérelem elbírálásával biztosíthat a támogató.

 

Az önkormányzat által nyújtott egyedi támogatások rendjére vonatkozó előírásokat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 31/2014 (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet 63.§ (2)–(3) bekezdései a következőképpen szabályozzák:

 

„(2) Egyedi önkormányzati támogatás nyújtásáról indoklással ellátott írásbeli kérelem alapján:

a) a költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keret terhére a polgármester,

b) 15 millió forintot meg nem haladó támogatási igény esetén a támogatás tárgya szerint illetékes szakbizottság javaslatára a polgármester,

c) 15 millió forintot meghaladó támogatási igény esetén a Közgyűlés dönt.

 

(3) A (2) bekezdés alapján nyújtott támogatásokkal kapcsolatos részletszabályok tekintetében az államháztartásról szóló törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.”

A támogatási szerződés tartalmazni fogja azokat a jogszabály által előírt feltételeket is, melyek a támogatási összeg felhasználásának és elszámolásának módját rendezik. A megállapodásban a támogatott kötelezettséget vállal arra is, hogy a támogatás felhasználásáról írásban, bizonylatok csatolásával tételesen elszámol. A támogatási összeg visszafizetésre kerül, amennyiben az elszámolás az előírt határidőre nem történik meg, vagy a támogatás részben vagy egészben nem a szerződésben rögzítettek szerint került felhasználásra. Támogatott kötelezettséget vállal arra is, hogy a támogatott összeg felhasználása során az alaptevékenysége körébe tartozó feladatait a polgármesterrel előre egyeztetett módon, illetőleg annak utasításai szerint látja el.

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester