A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

A Szociális Gondozó Központ 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom.

 

 

Határidő:        a döntés továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

INDOKOLÁS

 

a Szociális Gondozó Központ 2019. évi munkájáról szóló polgármesteri döntéshez

 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét, valamint ellenőrzi a szakmai munka eredményességét.

 

A fenntartó a fentiekben meghatározott szakmai felügyeleti jogának gyakorlását az intézmény évenkénti beszámoltatásával is megvalósíthatja.

 

Ezzel összhangban a Szociális Gondozó Központ Szervezeti és Működési Szabályzata is akként rendelkezik, hogy az intézmény évente egy alkalommal köteles a Közgyűlésnek beszámolni az intézmény munkájáról.

 

A Szociális Gondozó Központ a 2019. évi tevékenységéről a részletes beszámolóját elkészítette, mely jelen indokolás mellékletét képezi.

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester