A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

Az Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésben vállalt, a  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának 2019. évre vonatkozó tapasztalatairól szóló beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom.

 

 

Határidő:        határozat továbbítására – három nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

INDOKOLÁS

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának 2019. évre vonatkozó tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról szóló polgármesteri döntéshez

 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás biztosítása a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 11. pontja értelmében.

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 44/C.§ (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást szervez és tart fenn.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – figyelemmel a Vgtv. 44/F. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra –, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatási feladatainak teljes körű ellátására 2018. június 15. napjától az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelölte ki (a továbbiakban: Közszolgáltató), ugyanakkor a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (szippantott szennyvíz) fogadására és további kezelésére az Érd és Térsége Csatornaszolgáltató Kft.-vel kötött együttműködési megállapodást.

 

A Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 17/2015. (V. 7.) önkormányzati rendelet alapján, az egyes ingatlanok tulajdonosainak és használóinak javára és költségére végzi. A közszolgáltatási szerződés hatálya alá tartozó közszolgáltatás ellenértékét egységnyi díjtétel formájában Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati rendeletében határozta meg, mint közszolgáltatási díjat.

 

A közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a „VII. Közszolgáltató kötelezettségei” cím alatt felsorolt feladatok között rögzítésre került többek között, hogy a közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól a Közszolgáltatónak az Önkormányzat részére minden évben tájékoztatást kell adnia.

 

A fentiekre tekintettel az Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. benyújtotta a közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól 2019. évre vonatkozó beszámolóját.

 

 

Érd, 2020. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester