A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

 

  • Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) nevében eljárva – a Társaság könyvvizsgálójának és felügyelőbizottságának a határozat 1. számú melléklete szerinti véleménye alapján – pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság törzstőkéjét 10 millió forinttal, 150 millió forintról 160 millió forintra, tőketartalékát pedig 90 millió forinttal, 1.424.022.000 forintról 1.514.022.000 forintra felemelem. A pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a Társaság kizárólagos tulajdonosa Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesíti. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésének határideje 2020. június 30. napja.
  • Az 1. pontban foglalt döntés értelmében a Társaság Alapító Okiratát jelen határozat 2. számú melléklete szerint módosítom.

 

Határidő:       azonnal                      

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2020. május 12.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Ercsi út 34.)

 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Társaság) egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

 

1/2020. (V. 12.) alapítói határozat

 

1. Alapító pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság törzstőkéjének 10 millió forinttal, a tőketartalékának 90 millió forinttal történő felemelése miatt a Társaság Alapító Okiratának 5. és 6. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„5. A társaság törzstőkéje

 

5.1. A társaság törzstőkéje 160.000.000, azaz százhatvanmillió forint, amelyből 11.000.000, azaz tizenegymillió forint vagyoni hozzájárulásból (készpénzből) – amely a törzstőke 6,88%-a – míg 149.000.000, azaz száznegyvenkilencmillió forint nem pénzbeli hozzájárulás (apport), amely a törzstőke 93,12%-a

 

5.2. Alapító a jelen pontban megjelölt törzsbetétjének összegét teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.

 

6. A tag törzsbetétje

 

Név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 160.000.000 forint.

A törzsbetét 11.000.000, azaz tizenegymillió forint pénzbeli betétből (készpénzből)) és 149.000.000, azaz száznegyvenkilencmillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll.

A törzsbetét teljes mértékben befizetésre, ill. szolgáltatásra került került.

 

Mellékszolgáltatás:

 

A társaság egyedüli tagja a törzsbetétjének szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatás teljesítésére nem vállalt kötelezettséget.

 

Pótbefizetési kötelezettség:

 

Az alapító okirat a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget nem ír elő.”

 

 

 

 

2. Alapító az Társaság Alapító Okirat 11. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„11. Az ügyvezető

 

11.1. A társaság ügyvezetője:

 

név: dr. Boldog Anna

anyja születési neve:

lakcíme:

születése helye és ideje:

adóazonosító jele:

 

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 9.

Az ügyvezetői megbízatás megszűnése: 2020. június 30.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

 

11.2. Az ügyvezető önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkezik.Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.”

 

3. Alapító a Társaság Alapító Okiratának 13. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„13. Az ügyvezető önálló cégjegyzésre jogosult.”

 

 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

 

Érd, 2020. május 12.

 

 

­­­­­­­­­­­­­________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

 

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2020. május 12. napján ellenjegyzem:

 

INDOKOLÁS

 

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeemeléséről szóló polgármesteri döntéshez

 

A kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak a további működésének biztosításához 100 millió forintos likvid pénzeszközre van szüksége.

 

Az alapító önkormányzatnak elviekben több eszköze is van arra, hogy ezt a szükséges pénzeszközt a társaság rendelkezésére bocsássa.

 

A legkézenfekvőbb megoldás az un. de minimis támogatás lenne, amit az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1. oldal) szabályai alapján lehet nyújtani.Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

 

A Társaság azonban a TAO állami támogatás igénybevétele miatt ezt a pénzügyi keretet kimerítette, így a részére további állami, önkormányzati támogatás nem nyújtható.

 

A másik megoldás a pénzügyi finanszírozásra a tagi kölcsön folyósítása lenne. Jelenleg a Társaságnak 384.805.000 forint tagi kölcsönösszeg és járulékai tartozása áll fenn az önkormányzattal szemben, melynek visszafizetéséig jelzálogjog került bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba az Érdi Aréna ingatlanára. A kölcsönösszegre jelentős mértékű kamattartozás is rakódott az évek során, melyek visszafizetésére a Társaság nem képes. Ilyen körülmények között újabb tagi kölcsön nyújtása felelőtlen döntést eredményezne. Kamatmentes vagy kedvező kamatozású tagi kölcsön nyújtására sincs lehetőségünk, ugyanis az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) számú kormányrendelet 3. § (2) bekezdése értelmében a kamatmentes vagy kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak minősül, ami a de minimis támogatás nyújtásának feltételeinél már elmondottak miatt nem járható út a társaság számára.

 

Az egyetlen lehetőség, ami az alapító részére rendelkezésre áll a társaság törzstőkéjének és saját tőkéjének megemelése.

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:198.–201. §-ai rendelkeznek a jegyzettőke emelés lehetséges módozatairól, melyek közül az egyik a pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása. A jogszabályi előírásoknak megfelel ugyan az a megoldás is, hogy az apport teljes összege a jegyzett tőkét emelje, de figyelembe véve a Társaság saját tőkéjének alakulását, célszerű mérlegelni, hogy a jegyzett tőke emelése ázsióval, kerüljön végrehajtásra.

Az ázsió mértéke nem szabályozott, a tulajdonosok döntésén múlik, azonban csak jegyzett tőke emelése mellett teljesíthető, azzal, hogy célszerű minél nagyobb összeget a tőketartalékba helyezni.

 

A 2018. évi beszámoló szerint a Társaság jegyzett tőkéje 150 millió forint, a tőketartalék értéke 1.424.022.000, míg a saját tőke értéke 818.913.000 forint.

 

A Társaság könyvvizsgálója és felügyelőbizottsága is az ázsiós tőkeemelést támogatta. A könyvvizsgáló a 100 millió forintos tőkeemelés helyett az Érdi Sport Kft. törzstőkéjét 10 millió forinttal, 150 millió forintról 160 millió forintra, tőketartalékát pedig 90 millió forinttal, 1.424.022.000 forintról 1.514.022.000 forintra javasolta felemeli.

A határozatnak tartalmaznia kell:

 

  • a törzstőke-emelés mértékét;
  • annak meghatározását, hogy milyen összetételű és értékű vagyoni hozzájárulásokkal kell teljesíteni a törzstőke-emelést;
  • azoknak a személyeknek a megjelölését, akik a pénzbeli hozzájárulások teljesítésére jogosultak;
  •  továbbá a vagyoni hozzájárulások teljesítési idejét.

 

A társaság ügyvezetőjének 2020. január 1. napi hatállyal Varga Andrást választotta meg határozatlan időtartamra a Közgyűlés. Varga András az ügyvezetői tisztségéről 2020. április 8. napján lemondott, így szükségesé vált az alapító okiratnak e változással történő módosítása is.

 

 

Érd, 2020. május 12.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester