A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Fenntarthatósági Bizottság hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

 

A „Virágzó érdi Porta” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 11/2020. (V. 22.) számú önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom és közzéteszem a 2020. évre vonatkozó pályázati felhívást a „Virágzó érdi porta ” elismerő cím elnyerésére.

 

 

Határidő:        a pályázati felhívás közzétételére – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester

 

 

Érd, 2020. május 25.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Virágzó érdi porta”elismerő cím adományozására

 

I. A pályázat célja

 

Érd Megyei Jogú Város közgyűlése „Virágzó érdi porta” elnevezéssel, elismerő címet alapított a település kulturált lakókörnyezetének kialakítása, az esztétikus zöldfelületek számának növelése és gondozása érdekében tett lakossági tevékenységek elismerésére.

 

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE

 

Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthat be a település közigazgatási területén fekvő lakóingatlan természetes személy tulajdonosa, valamint utcák, utcaszakaszok, egyéb közterület-részek, vagy társasházak közössége (a továbbiakban: lakóközösség).

 

A pályázatot lakóingatlan esetében az nyújthatja be, aki a településen lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen itt tartózkodik.

 

Lakóközösség esetében a pályázatot a lakóközösség által meghatalmazott nagykorú természetes személy nyújthatja be, aki a pályázattal érintett ingatlanok valamelyikének a tulajdonosa.

 

III. Az elismerés adományozható

 

Az elismerés I. kategóriája adományozható annak a természetes személynek, akinek az ingatlana, illetve az azon található épület, kert, udvar együttes megjelenésében harmonikusan és esztétikusan illeszkedik a környezetébe, továbbá akinek az ingatlana előtti járda, árok, árokpart, zöldterület gyommentes, és maradéktalanul megfelel az ingatlanok és közterületek tisztán tartásának szabályait tartalmazó önkormányzati rendelet előírásainak. (A kertben megtalálható növényfajok dísznövények, fűszernövények, konyhakert vegyesen.)

 

Az elismerés II. kategóriája adományozható annak a természetes személynek, akinek az ingatlana, illetve az azon található épület, kert, udvar együttes megjelenésében harmonikusan és esztétikusan illeszkedik a környezetébe, továbbá akinek az ingatlana előtti járda, árok, árokpart, zöldterület gyommentes, és maradéktalanul megfelel az ingatlanok és közterületek tisztán tartásának szabályait tartalmazó önkormányzati rendelet előírásainak, és kifejezetten konyhakert került kialakításra, gyümölcsös, vagy egyéb haszonnövények kerültek elültetésre.

 

Az elismerés III. kategóriája adományozható azon lakóközösségeknek, illetve magánszemélyeknek, akik az adott év során a lakókörnyezet (kert, park, lakóépület körüli fák, utcafront) saját költségén történő gyommentes, tiszta, karbantartott ápolásával, magas színvonalú gondozásával és példaértékű fenntartásával hozzájárulnak a városkép javításához.

 

Az elismerés IV. kategóriája adományozható annak a természetes személynek, akinek az elsősorban, de nem kizárólag társasházi, lakótelepi, sorházi erkélye, vagy terasza együttes megjelenésében harmonikusan és esztétikusan illeszkedik a környezetébe.

 

IV. Az elismerés módja

 

Az elismerés évente az első három helyen végzettnek ítélhető oda.

Az elismerés formája a kategória nyertesének a kategória nevével azonos feliratú 20x30 cm nagyságú, a település címerét ábrázoló, falra szerelhető tábla, valamint egy A4-es méretű, Érd Megyei Jogú Város címerével ellátott emléklap. A további helyezettek emléklapban részesülnek.

 

Az elismeréshez kategóriánként növényvásárlási, kertészeti utalvány kerül átadásra

 

I. helyezett részére 30.000 forint

II. helyezett részére: 20.000 forint

III. helyezett részére 10.000 forint értékben, melyek hat hónapig érvényesek.

 

A táblát az elismeréssel érintett lakóingatlannak a közterület felé eső homlokzatára, vagy a közterület felé eső kerítésére, jól látható helyen kell rögzíteni. Lakóközösség esetén a tábla a lakóközösség által gondozott területen kerül elhelyezésre. A rögzítésről a lakóingatlan tulajdonosa, illetve a lakóközösség gondoskodik.

 

Amennyiben a tábla a lakóingatlan homlokzatára történő rögzítés után megsemmisül, vagy megsérül, annak pótlásáról kérelemre az önkormányzat gondoskodik saját költségére.

 

V. A Pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

 

 Pályázni kizárólag a Rendelet 1. mellékletében szereplő pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet.

 

A Rendeletben előírt kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázatot  e-mail útján az onkormanyzat@erd.hu vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal főportáján elhelyezett dobozban (Érd, Alsó utca 1.) vagypostai úton a Lakosság-szolgálati Irodának címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.) lehet benyújtani – mindkét esetben 1 példányban, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Virágzó érdi porta” pályázat. Postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

A pályázati dokumentáció letölthető Érd Megyei Jogú Város honlapjáról; a veszélyhelyzet megszűnése esetén a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, Alsó utca 3., földszint 1. ajtó) hétfőn 8.00–12.00-ig, 13.00–18.30-ig, kedden, szerdán, csütörtökön 8.00–12.00-ig, 13.00–16.30-ig, pénteken 8.00–12.00-ig, vagy letölthető a város honlapjáról (http://www.erd.hu).

A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 21. nap.

A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

 

VI. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, KÖZZÉTÉTEL

 

Az elismerés adományozásáról a környezet védelmével, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításával összefüggő feladatokat ellátó bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt, legkésőbb a benyújtási határidőt követő 30. napig.

A pályázatok értékelése során a Bizottság elsősorban a lakóházak előtti és körüli térségek gondozottságát, tisztaságát, a saját kialakítású kert megjelenését, a virággal történő beültetést és az esztétikus összképet értékeli, melynek során az egyedi, ötletes kertészeti megoldásokat, valamint a környezettudatosság (pl. madár- és rovarbarát megoldások, mint madáretető, odú, méhhotel) megjelenítését is figyelembe veszi.

 

Az elismeréssel kitüntetettek nevét az adatvédelmi szabályok figyelembe vételével az önkormányzat honlapján és az Érdi Újságban közzé kell tenni.

 

VII. EGYÉB SZABÁLYOK

 

Az elismerés visszavonható, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Érdemtelen az, aki a pályázatával összefüggésben valótlan nyilatkozatot tesz, vagy akinek a nyertes pályázattal érintett ingatlana, vagy az ingatlana előtti közterület rendezetlenné, elhanyagolttá, vagy gyommal, illetve parlagfűvel fertőzötté válik.

 

Az érdemtelenné válásról, és ezzel egyidejűleg az elismerés visszavonásáról a Bizottság dönt.

 

Érdemtelené válás esetén az elismeréssel együtt kapott táblát a visszavonást követő 15 napon belül az önkormányzat részére vissza kell szolgáltatni. Az érdemtelenné vált személy, illetve közösség a következő évben pályázatot nem nyújthat be.

 

Jelen pályázati felhívás a Rendeletben foglalt szabályok szerint, azzal összhangban kerül kiírásra. Valamennyi a pályázóval, pályázattal és támogatással kapcsolatos további előírást a Rendelet tartalmazza.

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

Pályázati adatlap

„Virágzó érdi porta ” elismerő cím elnyerésére az alábbi kategóriákban:

 

I. „Virágzó érdi Porta”,

II. „Bőtermő érdi konyhakert”,

III. „Legszebb utcafront”

IV. „Legszebb érdi erkély, terasz”

 

Pályázó neve:      ____________________________________________________________________________

 

Pályázattal érintett lakóingatlan / lakóközösség címe: 2030 Érd, ______________________________________

 

Pályázó telefonszáma: +36 _______________________

 

Pályázó e-mail címe: _______________________@_______________________

 

A pályázattal nevezett ingatlan / közösségi tér rövid leírása:

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

A pályázathoz mellékelni kell:

  • a pályázattal érintett ingatlan fényképeit, digitális formában is;
  • egyéni pályázó esetén nyilatkozatot az életvitelszerű itt tartózkodás tényéről.

 

 

Érd, 2020. június „…”.

 

 

 

_______________________________

aláírás

 

Fent megjelölt pályázatot benyújtó jelen dokumentum aláírásával igazolom, hogy a pályázatban megadott személyes adataim helyesek és a valóságnak megfelelőek, kijelentem, hogy azokat a pályázaton való részvétel céljából adtam meg. Jelen dokumentum aláírásával egyúttal hozzájárulok ahhoz, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint adatkezelő, a személyes adataimat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EKrendelethatályonkívülhelyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezelje. Hozzájárulok ahhoz is, hogy a pályázatom nyertessége esetén a nevem nyilvánosságra hozásra kerüljön a helyi média felületein. (Érdi Újság, www.erdmost.hu, www.erd.hu)

 

Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim és kötelezettségeim Érd Megyei Jogú Város Adatkezelési Tájékoztatójában megismerhetőek, amely tájékoztató a www.erd.hu oldalon elektronikusan, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán pedig nyomtatott formában elérhető.

 

 

Érd, 2020. június „…”.

 

 

 

_______________________________

aláírás

 

 

Meghatalmazás

(közösségi pályázó esetén)

 

 

Alulírottak meghatalmazzuk __________________________ -t, Érd, __________________________ utca ____ szám alatti lakost, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat illetékes bizottsága által ____ évben meghirdetett „Virágzó érdi porta”  elnevezésű pályázatra közösségünk nevében pályázatot nyújtson be.

 

Fent megjelölt pályázatot benyújtó jelen dokumentum aláírásával igazolom, hogy a pályázatban megadott személyes adataim helyesek és a valóságnak megfelelőek, kijelentem, hogy azokat a pályázaton való részvétel céljából adtam meg. Jelen dokumentum aláírásával egyúttal hozzájárulok ahhoz, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint adatkezelő, a személyes adataimat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EKrendelethatályonkívülhelyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezelje. Hozzájárulok ahhoz is, hogy a pályázatom nyertessége esetén a nevem nyilvánosságra hozásra kerüljön a helyi média felületein. (Érdi Újság, www.erdmost.hu, www.erd.hu)

 

Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim és kötelezettségeim Érd Megyei Jogú Város Adatkezelési Tájékoztatójában megismerhetőek, amely tájékoztató a www.erd.hu oldalon elektronikusan, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán pedig nyomtatott formában elérhető.

 

 

Érd, 2020. június „…”.

 

 

 

 

Közösség tagjainak aláírása:

 

______________________________________

Lakcíme:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 

 

INDOKOLÁS

Javaslat a „Virágzó érdi porta” pályázat kiírására

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevében megalkottam a „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendeletet, melynek célja a település kulturált lakókörnyezetének kialakítása, az esztétikus zöldfelületek számának növelése és gondozása érdekében tett lakossági tevékenységek elismerésére.

 

Az elismerésre a település közigazgatási területén fekvő lakóingatlan természetes személy tulajdonosa, valamint utcák, utcaszakaszok, egyéb közterület-részek, vagy társasházak közössége (továbbiakban: lakóközösség) pályázhat.

 

A pályázati felhívás a Rendeletben foglaltak figyelembevételével készült, és ennek megfelelően tartalmazza a pályázat célját, a pályázók körét, a pályázható tevékenységeket, az adminisztratív feltételeket, a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét, a pályázatok elbírálásának rendjét.

 

 

Érd, 2020. május 25.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester