Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. március 4. napjától 2025. március 3. napjáig terjedő határozott időtartamra feladat-ellátási szerződést köt a Palán-Kid Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (székhely: 2030 Érd, Fűzfa utca 17., cégjegyzékszám: 13-09-195135, adószám: 25156177-1-13) az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletben megállapított 1. számú házi-gyermekorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A feladatot személyesen ellátó gyermekorvos: Kovácsné dr. Palánki Mónika házi gyermekorvos.

 

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Palán-Kid Egészségügyi Szolgáltató Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 1775 helyrajzi számon, a természetben Érd, Bagoly utca 2/A. szám alatti ingatlanban található - az önkormányzat tulajdonában álló - rendelő használatára a társaság üzemeltetési szerződést kössön az ingatlan üzemeltetőjével az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel.

 

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Palán-Kid Egészségügyi Szolgáltató Kft. a 3. pont szerinti rendelőt a házi gyermekorvosi feladatok ellátásának időtartama alatt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek tekintetében az önkormányzatot kötelezettség nem terheli, a helyiséggel kapcsolatban a feladat-ellátási és a rendelő használati szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terhelheti.

 

5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére.

 

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                          polgármester