1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója (a továbbiakban: Alapító) – a Társaság ügyvezetésével Kövesdi Pétert bízza meg 2020. február 1. napjától határozatlan időtartamra, aki e feladatát munkaszerződés keretében látja el 3 hónap próbaidő kikötésével, havi bruttó 850.000 forint munkabér ellenében.

 

2. Az Alapító a Társaság alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) X.1. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„1. Társaság ügyvezetője:

 

neve: Kövesdi Péter

 

Az ügyvezető megbízatása 2020. február 1. napjától határozatlan időtartamra szól. Az ügyvezető gyakorolja mindazokat az egyéb munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett, melyeket nem a tulajdonos nevében eljáró polgármester gyakorol. A társaság munkavállalói felett a munkaviszony létesítése, módosítása, és megszüntetése tekintetében a munkáltatói jogokat a tulajdonos önkormányzat nevében a polgármester gyakorolja”.

 

3. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye, valamint az új ügyvezetővel a munkaszerződést aláírja.

 

Határidő:       a határozat továbbítására – azonnal

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               Dr. Csőzik László

                  jegyző                                                                                        polgármester

 

 

1. melléklet a 7/2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozathoz

 

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

 

(2030 Érd, Budai út 16–18.)

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: Dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

 

1/2020. (I. 30.) alapítói határozat

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság 2020. február 1. napjától határozatlan időtartamra a Társaság ügyvezetésével megbízza Kövesdi Pétert, aki e feladatát munkaszerződés keretében látja el 3 hónap próbaidő kikötésével,  havi bruttó 850.000 forint munkabér ellenében.

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) – mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) – a Társaság alapító okiratának (továbbiakban Alapító Okirat) X.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

„1. Társaság ügyvezetője:

 

neve: Kövesdi Péter

 

 

Az ügyvezető megbízatása 2020. február 1. napjától határozatlan időtartamra szól. Az ügyvezető gyakorolja mindazokat az egyéb munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett, melyeket nem a tulajdonos nevében eljáró polgármester gyakorol. A társaság munkavállalói felett a munkaviszony létesítése, módosítása, és megszüntetése tekintetében a munkáltatói jogokat a tulajdonos önkormányzat nevében a polgármester gyakorolja”.

 

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

 

 

 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

 

Érd, 2020. január 30.

 

 

_________________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2020. január 30. napján ellenjegyzem: