1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú ingatlanon lévő állatmenhely és gyepmesteri telep üzemeltetésével és a hozzá tartozó az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1)-(2) bekezdéseiben előírt gyepmesteri feladatok elvégzésével feladatellátási szerződés keretében megbízza a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítványt 2020. szeptember 30-ig tartó határozott időtartamra havi 880.000 forint megbízási díj ellenében a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

2. A Közgyűlés az 1. pont szerinti közfeladat ellátásához a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány részére ingyenesen használatba adja a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant a közfeladat ellátásának idejére, de legfeljebb 2020. szeptember 30-ig tartó határozott időtartamra.

 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a feladatellátási szerződést és a használatba adási szerződést az Önkormányzat nevében aláírja.

 

 

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS

 

mely létrejött egyrészről: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó),

 

másrészről a Sirius Állat-és Természetvédelmi Alapítvány (székhelye: 2030 Érd, Júlia utca 49.; nyilvántartási száma: 13-01-0002633; bankszámlaszáma: ; képviselője: Böjtös Andrea Rita elnök) mint használó (a továbbiakban: Használó) között az alábbi feltételek mellett

 

 

Preambulum

 

A szerződő Felek tényként állapítják meg, hogy a Használatba adó 1/1 arányú tulajdonában áll a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú, 4913 négyzetméter összterületű ingatlan.

 

A Használatba adó jelen szerződés aláírásával az aláírás napjától ingyenesen használatba adja Használónak az 1. pontban körülírt ingatlant (a továbbiakban: Telep) a rajta lévő állatmenhely és gyepmesteri telep üzemeltetése és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1)-(2) bekezdéseiben előírt gyepmesteri feladatok elvégzésének céljából. 2020. szeptember 31. napjáig, de legfeljebb a feladatellátási szerződés időtartamára a …/2020. (VI. 16.) számú önkormányzati határozat felhatalmazása alapján.

 

I. Birtokba adás

 

 • Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Telepet Használatba adó 2020. július 1. napján adta Használó birtokába. A birtokbavételről a Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben többek között rögzítik a mérőórák állását. A Használó a jegyzőkönyv aláírásával elismeri, hogy a Telepet – részben berendezett – állapotban, a jelen szerződéshez csatolt 2. számú melléklet benrögzített eszközökkel együtt a birtokába kapta. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a kárveszély, és a Telep használatával kapcsolatos költségek a birtokba vétel napjától a Használót terhelik. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Használatba adó ezen eszközökön kívül egyéb eszközök szolgáltatására nem köteles.

 

 • A Használatba adó a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Telepet a Használó székhelyeként, illetve telephelyként (fióktelepként) használja, valamint hogy az a cégnyilvántartásban, továbbá a háziorvosi alapellátás feladatainak ellátásához kapcsolódó valamennyi nyilvántartásban a fentiek szerint feltüntetésre kerüljön. Használó vállalja, hogy jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnéstől számított 8 napon belül a Telep székhelyként illetve telephelyként (fióktelep) való feltüntetését minden nyilvántartásból törölteti.

 

 • A jelen szerződés nem helyettesíti a tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat. Az ilyen engedélyeket, illetve hozzájárulásokat a Használónak saját költségén kell beszereznie. Használatba adó köteles az ehhez szükséges minden segítséget megadni, nyilatkozatot megtenni, okiratot aláírni.Használó kijelenti, hogy a Telepet megtekintette és megismerte, az a rendeltetésszerű használatra alkalmas, és megfelel tevékenysége folytatásához.

 

II. A felek jogai, kötelezettségei

 

 • A Használatba adó által rendelkezésre bocsátott Telepet Használó csak az a I.2. pontban foglalt feladataira használhatja. Használó kijelenti, és szavatol azért, hogy a Telepen folytatott tevékenysége semmilyen környezetvédelmi vagy egyéb kockázatot nem jelent. Harmadik személy használatába a Használatba adó és a Használatba adó engedélye nélkül nem adhatja, és egyéb tevékenységre sem használhatja. E kötelezettség megszegése a Használatba adó azonnali hatályú rendkívüli felmondási jogát alapozza meg.

 

 • Használó a Telepet átalakítani, azon beruházásokat végezni csak Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

 

 • A használat fennállása alatt a Használó köteles a Telepet rendeltetésszerűen használni, és felelős minden olyan kárért, mely rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A Használó köteles bármely a Telep épületrészét érintő váratlan eseményről a Használatba adót azonnal tájékoztatni.

 

 • Használó köteles a Telep használata során a vonatkozó egészségügyi, tűzrendészeti, munkavédelmi és egyéb hatósági rendelkezéseket, valamint a jogszabályokat betartani és munkatársaival betartatni.

 

 • Használó köteles:

 

 • a Telepet folyamatosan karbantartani, tisztán tartani, jó állapotát megőrizni, továbbá
 • a tevékenysége ellátásához szükséges műszaki infrastruktúrát saját költségén biztosítani;
 • a Telep épületrészben keletkező veszélyes hulladék eltakarításáról, megfelelő tárolásáról, elszállításáról gondoskodni;
 • a Telepben található berendezéseket működőképes állapotban tartani;
 • a Telepben a rágcsálóírtásról gondoskodni;
 • a Telepet a mindenkori nyitvatartási (rendelési) rendjének megfelelően nyitva tartani, őrzéséről gondoskodni, abban a 2. pontban foglalt tevékenységet végezni;
 • a Használatba adóval együttműködni, a Teleppel kapcsolatos bármely eseményről Használatba adót haladéktalanul tájékoztatni;
 • a Telep épületrész körüli közterület tisztántartása, hó- és síkosság-mentesítéséről gondoskodni;
 • minden más feladat, amely nem tartozik a Használatba adó jelen szerződésben vállalt feladatai közé.

 

 • Használatba adó kötelezettsége: az épület, ide értve a Telep rendeltetésszerű használtra alkalmasságának biztosítása, az épületrész főbb elemeinek (falak, nyílászárók, burkolatok stb.), és az üzemeltetéshez kapcsolódó központi berendezések (pl. elektromos és gépészeti alapvezetékek) karbantartása, felújítása, szükség szerinti javítása.

 

 • Használatba adó vállalja továbbá, hogy a Használóval a Telepben évente egy alkalommal – felek által előzetesen egyeztetett időpontban – közös bejárást tartanak, melyen fölmérik a Telep állapotát, és – figyelemmel a 6. és 7. pontban írtakra – rögzítik a feltétlenül szükséges, elvégzendő munkálatokat, illetve azok költségviselőit.

 

 • Használó tudomásul veszi, hogy azonnali beavatkozást igénylő munkálatok elvégzése érdekében Használatba adó korlátozás nélkül jogosult a Telepre belépni és ott a szükséges munkálatokat elvégezni. Használó köteles emiatt:

 

 • bármely, a Használatba adó által végzett, zajjal, illetve zavarral járó javításokat, munkálatokat, építkezést tűrni;
 • szabaddá tenni minden olyan felszerelést, épületrészt, vezetéket, stb., melynek vizsgálata, javítása, cseréje le- és felszerelése szükségessé válhat;
 • biztosítani, hogy a Használatba adónak a képviselői a Telepre a szerződéses jogaik gyakorlása céljából, illetve biztonságtechnikai, tűzvédelmi, javítási munkálatok elvégzése céljából bejuthassanak.

 

 • A Használatba adó a Telep tekintetében biztosítással rendelkezik, Használó a bekövetkezett változásokról Használatba adót nyolc napon belül értesíti. A Használatba adó a Használónak a Telep épületrészben, így különösen a Telepen elhelyezett, Használó tulajdonát képező felszerelési és berendezési tárgyaiért, árukészletéért anyagi felelősséget nem vállal.

 

 • Használó köteles gondoskodni a Munkavédelmi Szabályzat elkészítéséről és betartásáról (a tevékenysége figyelembevételével).

 

 • Használó a tűzrendészeti előírásokat – amennyiben tűzveszélyes tevékenységet folytat – köteles a helyi hatósággal egyeztetni és valamennyi előírást betartani.

 

 • Használó tudomásul veszi, hogy a Telepen, illetve annak helyiségeiben a Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – nem jogosult semmilyen reklám, hirdetés, hirdetmény, plakát, szóróanyag, stb. (a továbbiakban együtt: Reklám) kihelyezésére.

 

 

 

III. A közüzemi díjak, egyéb költségek viselése

 

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy Használó közvetlenül a szolgáltatókkal köt szerződést, és a Telep birtokba vétele napjától kezdődően köteles a közüzemi díjakat (elektromos áram, stb.) a szolgáltató által kiállított számlák alapján határidőre befizetni.

 

IV. A szerződés felmondása, megszűnése

 

 • A 2. pont szerinti feladatokra megkötött feladat-ellátási szerződés megszűnésével jelen szerződés is megszűnik. A jelen megállapodást szerződő felek bármelyike jogosult azonnali hatállyal felmondani, a Ptk.-ban szabályozott eseteken kívül is, ha bármelyik fél a jogszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a jogszabályban, vagy a megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, és azt felszólítás ellenére sem teljesíti.

 

 • A Használatba adó a jelen szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal különösen akkor mondhatja fel, ha

 

 • Használó a jelen szerződésből eredő bármilyen fizetési kötelezettségének – ide értve a szolgáltatók felé fennálló fizetési kötelezettséget is - írásbeli felszólítás ellenére, az ott megjelölt határidő alatt - ami nem lehet kevesebb, mint 15 nap - sem tesz eleget; és/vagy
 • Használó a Telepet nem a 2. pont szerinti feladata ellátására-, vagy nem rendeltetésszerűen használja és ezzel a magatartásával Használatba adó írásbeli felszólítása ellenére, az ott megjelölt határidő alatt - ami nem lehet kevesebb, mint 8 nap - sem hagy fel; és/vagy
 • Használó a Telepet, vagy annak egy része használatát a Használatba adó előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek átengedte és a harmadik személy használatát írásbeli felszólítás ellenére, az ott megjelölt határidő alatt - ami nem lehet kevesebb, mint 8 nap - sem szünteti meg.

 

 • A IV.2. b) pont alkalmazása során rendeltetésszerű használat alatt kell érteni azt a használatot, melynek során a Használó a dolgot a jelen szerződésben meghatározott célra és mértékben használja, amely használat a szokásos mértéket meg nem haladóan eredményezi a dolog értékcsökkenését, a használattal szükségszerűen együtt járó amortizációt.

 

 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (továbbiakban: Nvtv.) 11. § (12) bekezdése alapján a Használó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja jelen szerződést, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.

 

 • Használó a jelen szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Telepet neki fel nem felróható ok miatt több mint 30 egymást követő napig nem tudja rendeltetésszerűen használni, és a Használatba adó az okot a hozzá intézett írásbeli felszólítás ellenére, az ott megjelölt határidő alatt – ami nem lehet kevesebb, mint 8 nap – sem szünteti meg.

 

 • A szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Közös megegyezésre irányuló akaratukat külön okiratba kell foglalni, melynek során meg kell egyezniük a szerződés megszüntetésének időpontjában, a már teljesített szolgáltatások és ellenszolgáltatások elszámolásában. Figyelemmel arra, hogy e szerződés a felek között írásban jött létre, a közös megegyezéssel történő megszüntetésre is írásban kerülhet sor.

 

V. A Telep visszaadása

 

 • A jelen szerződés megszűnésének napján Használó köteles a Telepet minden további elhelyezési igény nélkül saját költségén saját tulajdonát képező ingóságaitól kiüríteni, és épségben a Telepet továbbá a 2. sz. mellékletben felsorolt tárgyakat Használatba adó birtokába visszaadni.

 

 • Amennyiben Használó a Szerződés megszűnése napján a Telepet saját ingóságaitól nem üríti ki, illetve a Telepet nem hagyja el, azt tovább használja, köteles Használatba adónak arra az időre, amíg a Telepet jogcím nélkül használja, napi 10.000 forint + áfa összeget mint használati díjat fizetni.

 

 • A használat eltelt ideje által nem indokolt használtságból eredő, továbbá az egyéb károkat a használat megszűnését követően haladéktalanul a Használó tartozik kijavítani, vagy kijavíttatni. Amennyiben a Használó e javítási kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére nem tesz eleget, úgy a Használatba adó jogosult azokat a Használó értesítése mellett, annak költségére elvégeztetni.

 

 • A használat megszűnésekor, Használatba adó eltérő írásbeli kérése hiányában, Használó köteles visszaállítani a birtokba adáskori, illetve a felvett átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített eredeti állapotot. Az eredeti állapot helyreállítása során a Használó saját költségén jogosult és köteles leszerelni és elvinni az általa felszerelt és állagsérelem nélkül leszerelhető berendezéseket és felszerelési tárgyakat. A leszerelés közben keletkezett károkat a Használó köteles kijavítani, ennek elmaradása esetén Használatba adó jogosult azokat Használó költségére helyreállítani. A Használó az ún. értéknövelő beruházásai megtérítésére semmilyen jogcímen nem jogosult, az állagsérelem nélkül el nem távolítható beruházások a használat megszűnésének napjával térítésmentesen a Használatba adó tulajdonába kerülnek. Az ilyen berendezési és felszerelési tárgyak, anyagok tekintetében Használó a Használatba adóval szemben kártérítési, kártalanítási, jogalap nélküli gazdagodás megtérítése iránti igény érvényesítéséről jelen szerződés aláírásával kifejezetten lemond.

 

VI. Vegyes rendelkezések

 

 • Használó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának c) alpontja szerint olyan belföldi jogi személy, amely megfelel a következő feltételeknek:

 

 • vezető tisztségviselői megismerhetők;
 • a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel;
 • székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

 

 • Az Nvtv. 11. § (11) bekezdése alapján a Használó vállalja, hogy

 

 • a jogszabályban illetve jelen szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti;
 • a Telepet a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja;
 • a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

 

 • A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el. A jelen szerződéssel kapcsolatban a Szerződő Felek a birtokukba került adatokat, tényeket, információkat kötelesek bizalmasan kezelni, azokat a megállapodással össze nem függő célra nem használhatják fel, harmadik személynek nem adhatják tovább. Ez a rendelkezés értelemszerűen nem korlátozhatja a közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségét.

 

 • Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés bármilyen módosítása csak közös megegyezés alapján és kizárólag írásban érvényes.

 

 • A jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

 

 • Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés hatálya alá tartozó értesítések és tájékoztatások egymás irányába akkor hatályosak, ha azokat írásban személyesen vagy könyvelt levélpostai küldeményként, illetve telefax vagy elektronikus levél útján, az alább meghatározott címekre juttatják el. Kézbesítettnek minősül az az értesítés is, amelynek a postai tértivevénye „nem kereste” vagy az „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

 

 • A jelen szerződésben foglalt értesítéseket írásba kell foglalni és a szerződő felek jelen szerződésben megjelölt címére kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen kézbesítés, vagy tértivevényes ajánlott levél útján.
  • Megbízó részéről             Tetlák Örs alpolgármester

értesítési cím:                   2030 Érd, Alsó utca 3.

telefon:                              +36 23 522 313

e-mail:                                              tetlak.ors@erd.hu

 

 • Megbízott részéről          Böjtös Andrea Rita

értesítési cím:                   2030 Érd, Júlia utca 49.

mobiltelefon:                  

e-mail:                                               siriusalapitvany@gmail.com

 

 • Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen megállapodásból adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat, vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján próbálják rendezni. Jelen szerződést az időközben esetlegesen bekövetkező jogszabályváltozásokra tekintettel, azokkal összhangban írásban módosítják.

 

 • Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések, különösen a Ptk. rendelkezései irányadók. Jogvita esetén a felek a Használatba adó székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulnak.

 

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.

 

 

Érd, 2020. július 16.

 

 

 

 

…………………………………………….

……………………………………………..

Használatba adó

Használó

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sirius Állat-és Természetvédelmi Alapítvány

képviselő: dr. Csőzik László polgármester

képviselő: Böjtös Andrea Rita elnök