1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú ingatlanon lévő állatmenhely üzemeltetésére a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítványnak 2020. szeptember 30-ig havi 705.000 forint támogatást nyújt.

 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a támogatási szerződést az Önkormányzat nevében aláírja.

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

 

mely létrejött egyrészről: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint támogató (a továbbiakban: Támogató),

 

másrészről a Sirius Állat-és Természetvédelmi Alapítvány (székhelye: 2030 Érd, Júlia utca 49., nyilvántartási száma: 13-01-0002633; bankszámlaszáma: 10403136-49534949-49521015; képviselője: Böjtös Andrea Rita elnök)mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) együtt felek (továbbiakban: Felek) között az alábbi feltételek szerint:

 

I. Előzmények

 

Támogató a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú, 4913 négyzetméter összterületű ingatlanon lévő állatmenhely és gyepmesteri telep üzemeltetésével és a hozzá tartozó az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1)-(2) bekezdéseiben előírt gyepmesteri feladatok elvégzésével megbízta meg a Támogatottat. Támogatott egyedi támogatás biztosítására irányuló kérelmet nyújtott be Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteréhez, melyben az állatmenhely működtetésével kapcsolatos tevékenységükhöz az önkormányzat anyagi támogatását kérte.

 

II. Támogatás összege, támogatott tevékenység megnevezése, támogatás módja, támogatás felhasználása

 

 • Támogató a  …/2020. (VII. 16.) számú közgyűlési határozat, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján a Támogatott  feladatainak finanszírozására 2.115.000, azaz kettőmillió-száztizenötezer forint működési célú támogatást nyújt.A támogatási cél 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti kormányzati funkciója: 031030.

 

 • Támogatott a jelen támogatási szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Támogatás összegét kizárólag a I. pontban részletezett célok megvalósítására fordítja (bérjellegű kifizetésekre és azok járulékára, közüzemi díjakra és karbantartásra).

 

 • Támogató és Támogatott - jelen támogatási szerződés aláírásával – kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Támogató a Támogatás összegét az alábbi részletekben utalja a Támogatott … számú bankszámlájára:

 

 • 2020. július 17. napjáig 705.000 forintot;
 • 2020. augusztus 15. napjáig 705.000 forintot;
 • 2020. szeptember 15. napjáig 705.000 forintot.

 

 • Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatást 2020. szeptember 31. napjáig felhasználja. Jelen Megállapodás módosítására a Támogatott részéről a Megállapodásban meghatározott felhasználási határidő végéig egy alkalommal van lehetőség. A módosítás nem terjedhet ki a támogatási összeg növelésére és az elszámolási határidő hosszabbítására. A támogatás terhére a Veszélyhelyzet kihirdetése napját követően keletkezett számlák számolhatók el.

 

III. Beszámolási, nyilvántartási kötelezettség

 

 • Támogatott kötelezettséget válla arra, hogy a támogatási összeg felhasználásáról számvitelileg elkülönített nyilvántartást vezet és a támogatás szerződés szerinti felhasználásáról 2020. október 31. napig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) illetve annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti - számlákkal és elkülönített nyilvántartással alátámasztott – beszámolót nyújt be Támogató felé.

 

 • A szakmai és pénzügyi beszámolót szöveges indoklással, pénzügyileg rendezett, hitelesített számlákkal és azok összesítőjével, a feladatellátáshoz kapcsolódó megállapodások és szerződések, illetve az elszámolást alátámasztó banki kivonatok, kiadási pénztárbizonylatok és egyéb dokumentáció hiteles másolatával kell benyújtani a Támogató részére. A számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára rá kell vezetni „a … iktatószámú szerződés alapján folyósított támogatás terhére elszámolva” záradékot.

 

 • Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a beszámolóban ismerteti a költségvetési támogatás felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, elemzi a megvalósítás eredményességét, továbbá részletes pénzügyi elszámolást ad a költségvetési támogatás felhasználásáról.

 

 • Támogató a beszámoló elfogadásáról, a jogosulatlanul igénybe vett Támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a beszámoló benyújtásától számított 60 napon belül írásban értesíti a Támogatottat.

 

IV. Ellenőrzés módja

 

 • Támogató biztosítani köteles annak feltételeit, hogy Támogató a támogatás felhasználását saját maga, illetve képviselője útján ellenőrizze a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig.

 

 • Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzés során az ellenőrzést végzővel együttműködik, ellenőrzési munkáját a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával segíti.

 

V. A szerződéstől történő elállás és felmondás okai

 

A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

 

 • a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Támogatott a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki;
  • hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor;
  • az Ávr. 76.§-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására;
  • a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a jogszabályban, támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
  • a Támogatott neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget a II.4. pont szerinti együttműködési kötelezettségének vagy ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni;
  • a Támogatott az Ávr. 72.§-a alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
  • a Támogatott a támogatási szerződés szerinti határidőig sem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette a beszámolási kötelezettségét;
  • a Támogatott a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik.

 

VI. A Támogatás jogosulatlan igénybevétele, a szerződéstől történő elállás, annak felmondása esetén alkalmazandó jogkövetkezmények

 

 • Támogatott vállalja, hogy a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, annak felmondása esetén a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben Támogató részére visszafizeti.

 

 • Forintban meghatározott pénztartozás esetén az ügyleti kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.

 

 • A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat. Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, a késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

 

 • Támogatott tudomásul veszi, hogy nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság Támogató megkeresésére adók módjára hajtja be.

 

 • A Támogatott a kamatot a támogatás összegével együtt köteles a Támogató részére visszafizetni Támogató Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00209494-00100001 számú számlájára.

 

VII. Támogatott nyilatkozatai

 

 • Támogatott a jelen támogatási szerződés aláírásával kijelenti, hogy

 

 • a szerződés aláírásakor az illetékes adó- és vámhatóságok, és az illetékes illetékhivatal felé nincs lejárt köztartozása (vagy arra az illetékes hatóságtól fizetési könnyítést, részletfizetés, fizetési halasztást kapott), továbbá az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósággal szemben, határozatban előírt díj-, illetve bírságfizetési kötelezettsége nincs;
  • az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt tartozása nincs;
  • nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
  • a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, a valóságnak megfelelnek, hitelesek;
  • a kérelem tárgyában támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be;
  •    megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek;
  • nem tartozik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénz tv.) 6. §-ában foglalt korlátozás alá és az e törvény szerinti érintettség és összeférhetetlenség nem áll fenn,
  • adólevonási joggal nem rendelkezik, és
  •    hozzájárul ahhoz, hogy Támogató az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel ellenőrzése céljából a költségvetési támogatás folyósításától számított öt évig kezelje az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat.

 

 • Támogatott kijelenti, hogy az általa képviselt civil szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint olyan szervezet, melynek

 

 • vezető tisztségviselői megismerhetők;
  • a szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel;
   • Magyarországon van a székhelye.

 

VIII. Egyéb rendelkezések

 

 • Támogatott jelen támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy

 

 • jelen támogatási szerződés alapján nyújtott támogatási összeg erejéig elszámolt költségeket más támogató felé nem számolja el;
  • a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a költségvetési támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat az ellenőrzési lehetőség fennállásáig megőrzi;
  • a támogatott tevékenység megvalósításába nem von be közreműködőket és
  • teljesíti az Ávr. 83. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét nyolc napon belül.

 

 • Támogató, ha a d) pont szerinti bejelentés útján vagy egyébként tudomást szerez az abban meghatározott körülmények bekövetkezéséről, a tudomásszerzést követően 30 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a költségvetési támogatás feltételeinek módosítására, annak visszavonására, az attól történő elállásra, annak módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére vagy más eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket.

 

 • A feleket a támogatás igazolásával és egyéb információk, tények megosztásával kapcsolatosan folytonos és kölcsönös együttműködés, kapcsolattartás terheli.

 

 • Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Áht., az Ávr. és a vonatkozó egyéb jogszabály rendelkezéseit tekintik alkalmazandónak.

 

Felek képviselői a jelen támogatási szerződést elolvasás és gondos értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

 

 

Érd, 2020. július 16.

 

 

 

 

…………………………………………….

……………………………………………..

Támogató

Támogatott

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sirius Állat-és Természetvédelmi Alapítvány

képviselő: dr. Csőzik László polgármester

képviselő: Böjtös Andrea Rita elnök