• Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) a társaság ügyvezetői feladatainak határozatlan időtartamra történő ellátására pályázatot ír ki az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

 

 • Az alapító a beérkezett pályázatok előzetes szakmai szempontok alapján történő véleményezésére meghosszabbítja az előző, 2020. júliusi pályázati értékelés során eljárt munkacsoport megbízatását. A munkacsoport tagjai: (1) Szűcs Gábor alpolgármester, (2) Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke, (3) dr. Asztalos Éva, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke, (4) Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke, (5) Antunovits Antal önkormányzati képviselő, a Sport Bizottság tagja, (6) Demjén Attila önkormányzati képviselő, (7) Bresztyenszky László, a társaság felügyelőbizottságának tagja, (8) Havril Károly köztisztviselő és (9) Tóth Gyula Józsefné, a szurkolók delegáltja.

 

 

Határidő:         a pályázat kiírására azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

1. melléklet a 92/2020. (VII. 23.) számú határozathoz

 

Pályázat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

ügyvezetői tisztségének / munkakörének betöltésére

 

Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a társaság ügyvezetői feladatainak ellátására az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

 

Az Alapító az ügyvezetői megbízás határozatlan időre, megbízási vagy munkaszerződés keretében történő ellátására hirdeti meg a pályázatot. A feladat ellátására különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény az irányadó.

 

Megbízó / munkaadó: Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságalapítója, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata.

 

A megbízás / munkakör ellátásának a helye: a Társaság székhelye: 2030 Érd, Velencei út 39–41.

 

A vezetői tisztség betölthetőségének kezdő napja: 2020. szeptember 1.

 

Munkakörébe tartozó feladatok:

 

a)    a Társaság alapító okiratában és a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint biztosítani a társaság hatékony és eredményes működését és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket;

 • a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében;
 • a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben;
 • az Alapító felé üzleti terv készítése és a Közgyűlés által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása;
 • mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk., egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, a belső szabályzatai, valamint a megbízási szerződés az ügyvezetőre hárít.

 

Megbízási díj / munkabér: a megbízási díj megállapítása a felek közötti megegyezés alapján történik, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek és a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok egységes javadalmazási szabályzatának megalkotásáról szóló 299/2014. (XII. 18.) számú önkormányzati határozat figyelembe vételével.

 

Pályázati feltételek:

 

 • felsőfokú végzettség;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • sportdiplomáciai, sportvezetői vagy gazdasági vezetői tapasztalat.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • azonos főtevékenységet (93.19’08 Egyéb sporttevékenység) ellátó cégnél vagy sportegyesületnél szerzett legalább egy éves ügyvezetői, illetőleg elnöki stb. tapasztalat;
 • sportközgazdászi szakirányú végzettség;
 • kézilabda vagy más csapatsportágban betöltött szakmai igazgatói, sportigazgatói tevékenység;
 • a Magyar Kézilabda Szövetség informatikai felületének (adatszolgáltatások, nevezések, edzői és sportszervezeti nyilvántartás rendszerek) felhasználó szintű ismerete;
 • Magyarország Kormányának a kiemelt sportágak támogatásával kapcsolatos aktuális jogszabályokban és sportági szakszövetségi (MKSz) szabályokban való jártasság;
 • TAO támogatás felhasználásához kapcsolódó sportszervezeti tevékenységben való jártasság;
 • szponzor-, illetőleg befektető-szerzési képesség (korábbi ilyen jellegű eredmény bemutatásával).

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • a pályázónak a társaság hosszú távú működésére, gazdálkodására vonatkozó elképzeléseit, valamint a szakmai koncepcióját, a vezetői elképzeléseit tartalmazó szakmai leírás;
 • végzettséget igazoló okiratok másolatai;
 • a pályázó személy adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához;
 • a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása;
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nincs kizáró ok és összeférhetetlenségi ok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §, 3:115. § rendelkezései, illetve a 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései az irányadók);
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9/B. § (1) bekezdése szerinti eltiltás hatálya alatt, illetve vele szemben nincs ilyen eljárás folyamatban;
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz;
 • nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. augusztus 14.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó utca 1.) címére történő megküldésével;
 • polgarmester@erd.hu elektronikus levélcímre való megküldésével;
 • személyesen, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelyén (2030 Érd, Alsó utca 1.), a Polgármesteri Titkárságon zárt borítékban történő leadásával.

 

Kérjük a borítékon feltüntetni: „ügyvezetői pályázat”.

 

A kiíró az alábbi dokumentumokat bocsátja a pályázók rendelkezésére betekintés céljából:

 

 • 2013–2018. évi mérlegbeszámoló;
 • hatályos alapító okirat.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A munkacsoport előtti személyes meghallgatás helyéről és idejéről a pályázókat értesítjük. A pályázatok elbírálása szükség szerinti személyes meghallgatást követően a 2020. augusztusi alapítói ülésen (Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésén) történik, melynek eredményéről a pályázókat írásban értesítjük. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A pályázat beadásával a pályázó a pályázati kiírás valamennyi feltételét magára nézve kötelezőnek fogadja el.