Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) kormányrendelet előírásainak megfelelően – a Szociális Gondozó Központ (2030 Érd, Emma utca 7.) intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

 

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a benyújtott pályázatok véleményezésére a következő összetételű bizottság létrehozására kerül sor:

 

 • Tetlák Örs alpolgármester;
 • Csornainé Romhányi Judit a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke;
 • Gregus László a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke;
 • Demjén Attila települési képviselő;
 • Körmöczi Józsefné a Humán iroda vezetője.

 

 

Határidő:         azonnal

 

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Melléklet a 33/2021.(II. 15.) számú közgyűlési határozathoz

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-a alapján  pályázatot hirdet a

 

Szociális Gondozó Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

 

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony.

 

A munkakör megnevezése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletében meghatározott ágazatspecifikus munkakör, intézményvezetői megbízással.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama:

A magasabb vezetői megbízás 5 évig terjedő határozott időre, 2021. április 1. napjától 2026. március 31. napjáig szól.

 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

Az integrált intézmény törvényes működésének biztosítása, a szakmai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a munkáltatói jogok gyakorlása, valamint az intézmény képviselete. Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel. A pályázat részét képező vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepció alapján történő feladatellátás.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók, az egyéb juttatások megállapítása a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a fenntartó intézményre vonatkozó döntései alapján történik.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok;
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) számú SzCsM rendelet 3. számú mellékletének intézményvezetőre vonatkozó, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész I.1. és I.5. pontjában meghatározott szakirányú szakképzettség és szakképesítés;
 • a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • pályázó szakmai életrajza;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
 • a végzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlatot tanúsító okiratok egyszerű másolata;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;
 • nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn;
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) számú EMMI rendelet 6. §-ában meghatározott vezetőképzés teljesítését;
 • hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez;
 • pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról;
 • pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
 • nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

 

A beosztás legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 23. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körmöczi Józsefné nyújt a +36 23 522 345 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó u. 1.)                                                          

vagy

személyesen Körmöczi Józsefnénél, Polgármesteri Hivatal Humán Iroda (2030 Érd, Budai út 8.)

A pályázatot mellékletekkel együtt, kettő nyomtatott példányban kérjük benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-220-11/2021., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Apályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázat előkészítője által összehívott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottsági meghallgatást követően, a bizottság véleményét mérlegelve, a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza meg.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. március havi rendes ülése

 

A pályázat www.kozigallas.hu-n való közzétételének időpontja: 2021. február 20.

 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.erd.hu:2021. február 20; Érdi Újság: 2021

 

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A magasabb vezetői megbízással egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén három hónapos próbaidő kerül kikötésre.

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester