Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2020. (I. 30.) számú határozatában meghatározott részterületekre vonatkozó Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatban a következőket állapítja meg, és az alábbi döntéseket hozza:

 

A tervmódosítás véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak megfelelően történt. A Kormányrendelet 26. alcíme szerinti előzetes tájékoztatási szakaszt követően a 27. alcím szerinti véleményezési szakaszban a véleményezési dokumentáció megküldésre került mindazoknak, akik az egyeztetési eljárásban való részvételi szándékukat jelezték. A beérkezett véleményeket a Közgyűlés megismerte.

 

Mindezen dokumentumokat, terveket megismerve a Közgyűlés úgy dönt, hogy a beérkezett véleményeket a mellékelt tervezői, önkormányzati válaszok szerint fogadja el, illetve az el nem fogadott vélemények indokolásával egyetért.

 

Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a Kormányrendelet 39. § (3) bekezdése szerint a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakasza lezárul, és az elfogadott vélemények szerint korrigált alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek – TSZT, HÉSZ és Szabályozási Terv-tervezet – az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak a jóváhagyáshoz szükséges záró szakmai vélemény megkérése céljából benyújthatóak.

 

 

Határidő:         határozat Állami Főépítésznek továbbításra – 10 munkanap

Felelős:            dr. Csőzik László – polgármester

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester