Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (Kjt.) a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) számú kormányrendelet szerint megalakult öt főből álló véleményező bizottság által lefolytatott pályázati meghallgatásokat követően meghozott egyhangú javaslata alapján – az alábbi döntést hozza:

 

A Szociális Gondozó Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával

 

2021. április 1-jétől 2026. március 31-jéig

 

Bereiné Petrik Máriát

 

bízza meg.

 

Bereiné Petrik Mária illetményét a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 7. mellékletére, a Kjt. 61. § (1) bekezdés i) pontjára, valamint a 62. §-ára és a 65. §-ára figyelemmel, az I fizetési osztály 14 fizetési fokozata alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 7. számú melléklete alapján illetmény összesen: 262.345 forint, kerekítésből adódó illetmény – 45 forint, azaz 262.300 forint.

 

A Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján a garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló – illetményrész: 119.094 forint.

 

A Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján magasabb vezetői (intézményvezetői pótlék), a pótlékalap 500%-a, azaz 100 ezer forint.

 

A Kjt. 77. §-a alapján határozott időre (2021. április 1-jétől 2026. március 31-éig) 69 ezer forint összegű keresetkiegészítés.

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) számú kormányrendelet 15/A. § (1) bekezdése és az 5. melléklete alapján meghatározott szociális ágazati pótlék, azaz 148.606 forint.

 

Illetménye mindösszesen: havi 699.000 forint.

 

 

Határidő:         a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester