Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (2) bekezdése alapján 2022. szeptember 1-jétől 2027. július 31-éig, a határozat melléklete szerinti tartalommal köznevelési szerződést köt az Érdligeti Református Egyházközséggel (2030 Érd, Duna utca 77.) óvodai nevelés ellátására.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására: 2022. április 30.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

Melléklet a Közgyűlés 65/2022. (III. 10.) számú határozatához

 

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött

egyrészről: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.

törzsszám: 731256;

adószám: 15731254-2-13

képviseli: dr. Csőzik László polgármester

a továbbiakban: Önkormányzat,

 

másrészről: Érdligeti Református Egyházközség

székhely: 2030 Érd, Duna utca 77.

adószáma: 19829252-1-13

statisztikai számjele: 19829252 9491 555 13

képviseli: Dr. Literáty Zoltán lelkipásztor és Novák Borbála egyházközségi (fő) gondnok

a továbbiakban: Fenntartó

 

együttesen mint Szerződő Felek között az alábbi tartalommal:

 

I. A köznevelési szerződés előzményei, jogi keretei

 

 • A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti önkormányzati feladat az óvodai ellátás biztosítása. Ennek elősegítése érdekében – óvoda építése, működtetése céljára – az Mötv. 108. § (2) bekezdésébe alapján, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 11/2019. (I.31.) számú határozatával döntött az érdi ingatlan-nyilvántartásban 12243 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 2030 Érd, Diósdi út 83. szám alatt található ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról Fenntartó számára.

 

 • Önkormányzat az Mötv. 13. (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatellátási kötelezettsége körében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 74.§ (2) bekezdése alapján az óvodai nevelésről köznevelési szerződés révén is gondoskodhat.

 

 • Az Nkt. 31. § (2) bekezdés e) pontjának értelmében a nevelési-oktatási intézmény az egyházi fenntartónak a települési önkormányzattal kötött írásbeli szerződése (a továbbiakban: köznevelési szerződés) alapján részt vehet a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában.

 

II. A köznevelési szerződés célja, tárgya

 

 • A jelen köznevelési szerződés célja, hogy a Szerződő Felek kölcsönös érdekek alapján meghatározzák az óvodai nevelés közfeladat ellátásának jogi kereteit.

 

 • Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat az óvodai nevelési feladatai ellátásáról jelen köznevelési szerződés megkötése által gondoskodik, Fenntartó vállalja, hogy az általa fenntartott intézmény révén részt veszt az Önkormányzat óvodai nevelési feladataiban.  

 

 • Az Érdligeti Református Egyházközség a fenntartója az Ég-Ígérő Érdligeti Református Óvodának (a továbbiakban: Óvoda), amely köznevelési intézmény 2022. szeptember 1-jétől az Érd, Diósdi út 83. szám alatt kezdi meg működését. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az óvodaindítás feltétele, hogy Fenntartó rendelkezzen jogerős működési engedéllyel. A működési engedély megszerzése Fenntartó feladata. Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy az Óvodát a mindenkor hatályos jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően működteti.

 

 • Az Óvodában ellátott köznevelési alapfeladatok: óvodai nevelés, ellátás, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása.

 

 • A feladatellátás feltételei: a maximálisan felvehető gyermekek száma: 150 fő (6 óvodai csoport), az intézmény az Nkt. 33. § (1) bekezdése szerint jár el a gyermekek ellátásában.

 

 • Az Nkt. 33.§ (1) bekezdése alapján az Óvoda felvételi körzete Érd Megyei Jogú Város Közigazgatási területe.

 

 • Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy az Óvoda alapító okiratában meghatározott maximális létszám 80 százalékáig (120 fő) terjedő mértékben biztosítja az érdi állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek felvételét az intézménybe, amennyiben ezt a jelentkezők arányszáma lehetővé teszi. Az Nkt. 33. § (4) bekezdése alapján az e pontban meghatározott százalékos arány abban az esetben érvényesíthető, ha a jelentkezők elfogadják a Fenntartó által meghatározott vallási elkötelezettséget.

 

 • A Fenntartó a működéshez szükséges pénzügyi forrásokat a mindenkori központi költségvetési törvényről szóló törvény alapján igényelhető támogatásokból, továbbá saját forrásaiból biztosítja. A normatív támogatások igényléséről, elszámolásáról a 229/2012. (VIII.28.) számú kormányrendelet 37/A–Q. §-a és az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások szerint gondoskodik azzal, hogy a köznevelési működési támogatást a Magyarországi Református Egyház, mint bevett egyház folyósítja belső normái szerint Fenntartó számára. Önkormányzat Fenntartó részére a vállalt köznevelési feladatok ellátásához az 1. pontban körülírt ingatlant biztosítja, pénzügyi forrást nem bocsát a Fenntartó rendelkezésére.  

 

 • Fenntartó Óvodában intézményi gyermekétkeztetést biztosít a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A–B. §-ai alapján. Az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjköteles, amennyiben a gyermek nem jogosult ingyenes gyermekétkeztetésre.

 

 • Fenntartó által biztosított óvodai nevelés az Nkt. 31.§ (4) bekezdése alapján - 229/2012. (VIII.28.) számú kormányrendelet 33. §-ában részletezett köznevelési feladatok tekintetében - térítésmentes, a szülők részére fizetési kötelezettség az intézmény által biztosított, az óvodai ellátáson kívüli külön szolgáltatásokért állapítható meg.

 

III. A KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS HATÁLYA

 

 • A köznevelési szerződést Szerződő Felek 2022. szeptember 1. napjától öt évig terjedő, határozott időtartamra, 2027. augusztus 31. napjáig kötik az Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) számú kormányrendelet 29/A. § (2) bekezdése értelmében azzal, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a Fenntartó az Óvodára tekintettel jogerős működési engedéllyel rendelkezzen.

 

 • Szerződő Felek a szerződést a nevelési évet megelőző költségvetési tervezési időszakban, de legkésőbb az érintett nevelési évet megelőző nevelési év márciusának utolsó munkanapjáig mondhatják fel.

 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 • Fenntartó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpont alapján, mely szerint átlátható szervezet az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

 

 • Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a köznevelési szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdéseket először tárgyalás útján próbálják rendezni, amennyiben az mégsem vezet eredményre, jogvitájuk eldöntésére a székhelyük szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

 

 • A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény megbízásra vonatkozó rendelkezései és az Nkt., továbbá a Magyarország költségvetéséről szóló mindenkori hatályos törvény előírásai az irányadók.

 

 • A Magyarországi Református Egyház 180392/1/2020. iktatószámú egyházfőhatósági igazolása szerint Fenntartó egyházon belül működő önálló jogi személy, aki jelen szerződés megkötésére jogosult.

 

 

Jelen szerződést Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés 3 (azaz három) oldal terjedelemben, 8 (azaz nyolc) eredeti, egymással teljes mértékben megegyező példányban készült, melyből 3 (azaz) db az Önkormányzatnál, 5 (azaz öt) db a Fenntartónál marad.

 

 

Érd, 2022. március „…”.

 

 

 

 

…………………………………

Dr. Csőzik László

polgármester

…………………………………

Novák Borbála

egyházközségi (fő)gondok

…………………………………

Dr. Literáty Zoltán

lelkipásztor