Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 83. § (2) bekezdése alapján – az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban az óvodai beiratkozási időpontokat a 2022/2023. nevelési évre a következők szerint határozza meg:

 

  • 2022. május 2. hétfő, 8–18 óráig
  • 2022. május 3. kedd, 8–17 óráig
  • 2022. május 4. szerda, 8–17 óráig

 

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárást a határozat mellékletét képező fenntartói közlemény tartalmazza.

 

 

Határidő:         közzétételre – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László – polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

Melléklet a Közgyűlés 66/2022. (III. 10.) számú határozatához

 

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY

a 2022/2023-as nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2022/2023. nevelési évre az Önkormányzat által fenntartott óvodákban az óvodai beiratkozást a következő időpontokban határozza meg:

 

  • 2022. május 2. hétfő, 8–18 óráig
  • 2022. május 3. kedd, 8–17 óráig
  • 2022. május 4. szerda, 8–17 óráig

 

A beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok /lakcímet igazoló hatósági igazolvány is/,
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a gyermek TAJ-száma.

 

Tájékoztató az óvodai jogviszony létesítésére vonatkozó jogszabályokról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

A szülő – 2022. április 15-ig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti - különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti –, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 2030 Érd, Budai út 7/B. mint engedélyező szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének – jogszabályban előírt - utolsó határnapját (2022. május 20.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják, a szabad férőhelyek függvényében.

 

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás szabályai:

A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4) bekezdése alapján az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A döntés közlésének határnapja, a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, azaz 2022. június 3. napja.

A Nkt. 37–38. §-ai alapján az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az eljárás során a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

 

Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele:

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges.

 

Érdi Kincses Óvoda (Edit utca 3.) és tagóvodáiban:

A székhelyóvodában és valamennyi tagóvodában, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése: akik autizmus spektrum zavarral vagy egyéb fennálló pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartás-szabályozási zavar) küzdenek, azon gyermekek, akik enyhe értelmi vagy beszédfogyatékosság okán sajátos nevelési igényűek.

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékossággal élnek hallás tekintetében, a Fácán Tagóvodában (2030 Érd, Fácán köz 33.) fejleszthetők.

 

Érdi Szivárvány Óvoda (2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.) és tagóvodáiban:

A székhelyóvodában és valamennyi tagóvodában a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése: akik autizmus spektrum zavarral vagy egyéb fennálló pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartás-szabályozási zavar) küzdenek, azon gyermekek, akik enyhe értelmi vagy beszédfogyatékosság okán sajátos nevelési igényűek.

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, akik mozgásszervi fogyatékossággal élnek az Érdi Szivárvány Óvodában, azon gyermekek, akik érzékszervi fogyatékossággal élnek (látás tekintetében) a Meseház Tagóvodában fejleszthetők.

 

Német nemzetiségi óvodai nevelés a Pumukli Német Nemzetiségi Óvodában (2030 Érd, Riminyáki út 17.) biztosított.

 

A beiratkozási adatlap letölthető az Önkormányzat hivatalos honlapjáról: www.erd.hu/Közérdekű Információk/Intézmények/Óvodák. Az adatlap előre vagy a személyes beiratkozás alkalmával a helyszínen is kitölthető.

 

Az óvodai körzeteket tartalmazó dokumentum a www.erd.hu/Intézmények/Óvodák oldalon tekinthető meg.