1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; képviselője: Zsirkai László ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) kizárólagos tulajdonosa, a Társaság könyvvizsgálójává 2022. december 13. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időtartamra az ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot választja meg (székhelye: 2030 Érd, Áfonya utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-9-179361; adószáma: 12346093-1-13; képviselője: Elekes Mária ügyvezető) a Társaság 2022. teljes évi záró beszámolója és – a Társaság átalakulására tekintettel – 2023. évi tört évi beszámolója könyvvizsgálatára. A Közgyűlés a könyvvizsgálatért személyesen felelősként Elekes Máriát (lakcíme: .......; anyja neve: ...; kamarai nyilvántartási száma: 003156) nevezi meg.

 

  1. A fentiekre tekintettel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozathoz mellékletként csatolt tartalommal az alapítói határozatot a Közgyűlés nevében írja alá.

 

  1. A Közgyűlés felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálóval az 1. pont szerinti tartalommal kösse meg a megbízási szerződést legkésőbb 2022. december 15. napjáig, és a könyvvizsgálói jelentést annak elkészültét követő legkésőbb 15 napon belül nyújtsa be a Cégbíróságra.

 

 

Határidő:         az alapítói határozat aláírására: 2022. december 14.

                        a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére: 2022. december 15.

                        a könyvvizsgálói jelentés benyújtására: annak elkészültét követő 15 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester, Zsirkai László ügyvezető

 

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 315/2022. (XII. 13.) határozatához

 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzskönyvi azonosítószáma (PIR): 731256; államháztartási egyedi azonosítója (ÁHTI): 740845; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 315/2022. (XII.13.) számú határozata alapján dr. Csőzik László polgármester; a továbbiakban: Alapító) mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; képviselője: Zsirkai László ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) 100%-os tulajdonosa (a továbbiakban: Alapító), az alábbi

 

alapítói határozatot

 

hozom:

 

1/2022. (XII.13.) számú alapítói határozat

 

Alapító a Társaság könyvvizsgálójává 2022. december 13. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időtartamra megválasztja az ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 2030 Érd, Áfonya utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-9-179361; adószám: 003156; képviselője: Elekes Mária ügyvezető), valamint megbízza, hogy a könyvvizsgáló a Társaság 2022. teljes évi záró beszámolóját és – a Társaság átalakulására tekintettel – 2023. évi tört évi könyvvizsgálati tevékenységet végezze el. A könyvvizsgálatért személyesen felelős neve: Elekes Mária (lakcíme: ......; anyja neve: .......; kamarai nyilvántartási száma: 003156). Alapító továbbá felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálói jelentés elkészültét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül gondoskodjon annak Cégbíróságra történő benyújtásáról.

 

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatot haladéktalanul vezesse be a társasági Határozatok Könyvébe és a határozatban foglaltak végrehajtásáról az ott megadott határidőn belül az ott megadott iránymutatás szerint intézkedjen.

 

 

Kelt: Érd, 2022. december 13.

 

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata