12. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetése a 2024. évre és az ösztöndíjpályázat elbírálásáról szóló szabályzat elfogadása

                 Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetését a 2024. évre.

                                               

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2024. évre a határozat 1-3. mellékletei szerint kiírja.

Határidő: a pályázati felhívások közzétételére – 2023. október 3.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslat mellékletei terjedelmük miatt a jegyzőkönyv mellékletei.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

266/2023. (IX. 28.) határozata

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi meghirdetéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2024. évre a határozat 1-3. mellékletei szerint kiírja.

 

Határidő: a pályázati felhívások közzétételére – 2023. október 3.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat mellékletei terjedelmük miatt a jegyzőkönyv mellékletei.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló szabályzat elfogadásáról szóló határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló szabályzatot a határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő: 2023. október 1.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a …/2023. (IX.28) határozathoz

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

SZABÁLYZATA

A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

 1. Bevezető rendelkezések
 2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 18-20. §-aiban szabályozott pénzbeli szociális juttatás, amely az önkormányzat által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból és az intézményi ösztöndíjrészből áll.
 3. Általános rendelkezések
 4. E szabályzat alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) évente dönt arról, hogy csatlakozik-e az ösztöndíjrendszerhez.
 5. A Közgyűlés a mindenkor hatályos – a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárásrendjét szabályozó – Általános Szerződési Feltételek szerint a pályázati felhívásokat közzéteszi, a pályázati eljárást lefolytatja. A pályázatokat – a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság javaslata alapján – a Közgyűlés bírálja el.
 6. Az Ösztöndíjpályázat keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe.
 7. A Közgyűlés
 8. az „A” típusú pályázatot a pályázati kiírás szerinti felsőfokú képzésben résztvevő hallgatók,
 9. a „B” típusú pályázatot az utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek

részére hirdeti meg.

 1. A pályázat tartalma és eljárásrendje
 2. (1) Az ösztöndíjban kizárólag az Érd Megyei Jogú Város illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázók részesülhetnek.

(2) Az ösztöndíj időtartama

 1. „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév,
 2. „B” típusú pályázat esetén pedig 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

(3) Nem részesülhet támogatásban

 1. a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
 2. aki doktori (PhD) képzésben vesz részt, továbbá
 3. aki kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

(4) Az ösztöndíjra kizárólag az 5. § rendelkezéseinek megfelelő személyek pályázhatnak.

(5) A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni: név; állandó lakcím; levelezési cím; anyja neve; oktatási azonosító szám; születési helye és ideje; felsőoktatási intézmény, kar, szak/pár megnevezése, ahol tanulmányokat folytat vagy kíván folytatni.

(6) A pályázó részére tájékoztatást kell adni arról, hogy az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

(7) A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez.

(8) Az Önkormányzat a helyben szokásos módon tájékoztatót tesz közzé, amely a pályázók számát és a megállapított ösztöndíj havi összegét tartalmazza.

(9) Az eljárásról a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kizárólag a pályázóknak adható felvilágosítás. A pályázó oktatási azonosító számának és természetes személyazonosító adatainak megadásával igazolja személyazonosságát.

(10) A pályázatot Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani az EPER rendszerből letöltött és kinyomtatott, aláírt adatlapon, a kötelezően előírt mellékleteivel együtt. Az Általános Szerződési Feltételek szerint az elbírálás során a Közgyűlés

 1. minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja,
 2. a határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott, illetve a formailag nem megfelelő pályázatokat elutasítja.

(11) A pályázó hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni

 1. a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét,
 2. a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét,
 3. amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit,
 4. a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére,
 5. a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait,
 6. a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek számára, továbbá
 7. az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket.

(12) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni.

(13) A pályázathoz minden esetben mellékletként kötelező benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott dokumentumokat.

(14) Az ösztöndíj összegét, valamint az ösztöndíjat elnyerők számát a Közgyűlés a rendelkezésre álló keretösszeg és a pályázók számának ismeretében határozza meg. A támogatás összege 1000 forinttól 20000 forintig terjedhet.

(15) A Közgyűlés pályázatot elbíráló döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

 1. Az elbírálás szempontjai
 2. (1) A Közgyűlés a pályázatok elbírálása során a Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésében foglalt szempontok szerint, kizárólag szociális szempontok alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül dönt.

(2) A pályázó szociális körülményeinek mérlegelése során előnyben részesül az a pályázó,

 1. aki teljesen árva és nincs eltartója,
 2. aki félárva, ill. szülője/eltartója egyedülálló,
 3. akinek egyik vagy mindkét szülője/eltartója álláskereső,
 4. akinek egyik vagy mindkét szülője/eltartója nyugdíjas,
 5. akinek egyik vagy mindkét szülője/eltartója rokkantnyugdíjas,
 6. akivel a közös háztartásban életvitelszerűen együtt lakó eltartottak száma három vagy annál több,
 7. aki testi fogyatékkal vagy halmozott testi fogyatékkal él,
 8. aki állandó orvosi kezelésre szoruló betegségben szenved,
 9. akinek állandó lakóhelye távolsága a képzést nyújtó intézménytől meghaladja a 100 km-t,
 10. aki albérletben lakik,
 11. aki kollégiumi elhelyezésben nem részesül, továbbá
 12. aki nevelésbe vett vagy utógondozott személy.

(3) A pályázóval közös háztartásban életvitelszerűen együtt lakó, oda bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezők jövedelmi viszonyai alapján kiemelten támogatásra jogosultak azok a pályázók, ahol a közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) bruttó összegét.

 1. A támogatás folyósításának rendje
 2. (1) A Polgármesteri Hivatal a Közgyűlés által megállapított ösztöndíjak pénzügyi fedezetét pénzeszközátadás jogcímén félévente, január és augusztus hónapban 5-5 havi ösztöndíjrésszel a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára átutalja.

(2) A Közgyűlés határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített elköltözik Érd Megyei Jogú Város illetékességi területéről.

 1. Záró rendelkezések
 2. Ez a szabályzat 2023. október 1-jén lép hatályba.

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

267/2023. (IX. 28.) határozata

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

elbírálásáról szóló szabályzat elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló szabályzatot a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

 

Határidő: 2023. október 1.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

Melléklet a 267/2023. (IX.28) határozathoz

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

SZABÁLYZATA

 

A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

 

 1. Bevezető rendelkezések

 

1.§A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 18-20. §-aiban szabályozott pénzbeli szociális juttatás, amely az önkormányzat által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból és az intézményi ösztöndíjrészből áll.

 

 1. Általános rendelkezések

 

2.§E szabályzat alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) évente dönt arról, hogy csatlakozik-e az ösztöndíjrendszerhez.

 

3.§A Közgyűlés a mindenkor hatályos – a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárásrendjét szabályozó – Általános Szerződési Feltételek szerint a pályázati felhívásokat közzéteszi, a pályázati eljárást lefolytatja. A pályázatokat – a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság javaslata alapján – a Közgyűlés bírálja el.

 

4.§Az Ösztöndíjpályázat keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe.

 

5.§A Közgyűlés

 1. az „A” típusú pályázatot a pályázati kiírás szerinti felsőfokú képzésben résztvevő hallgatók,
 2. a „B” típusú pályázatot az utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek

részére hirdeti meg.

 

 1. A pályázat tartalma és eljárásrendje

 

6.§(1) Az ösztöndíjban kizárólag az Érd Megyei Jogú Város illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázók részesülhetnek.

(2) Az ösztöndíj időtartama

 1. „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév,
 2. „B” típusú pályázat esetén pedig 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

(3) Nem részesülhet támogatásban

 1. a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
 2. aki doktori (PhD) képzésben vesz részt, továbbá
 3. aki kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

(4) Az ösztöndíjra kizárólag az 5. § rendelkezéseinek megfelelő személyek pályázhatnak.

(5) A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni: név; állandó lakcím; levelezési cím; anyja neve; oktatási azonosító szám; születési helye és ideje; felsőoktatási intézmény, kar, szak/pár megnevezése, ahol tanulmányokat folytat vagy kíván folytatni.

(6) A pályázó részére tájékoztatást kell adni arról, hogy az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

(7) A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez.

(8) Az Önkormányzat a helyben szokásos módon tájékoztatót tesz közzé, amely a pályázók számát és a megállapított ösztöndíj havi összegét tartalmazza.

(9) Az eljárásról a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kizárólag a pályázóknak adható felvilágosítás. A pályázó oktatási azonosító számának és természetes személyazonosító adatainak megadásával igazolja személyazonosságát.

(10) A pályázatot Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani az EPER rendszerből letöltött és kinyomtatott, aláírt adatlapon, a kötelezően előírt mellékleteivel együtt. Az Általános Szerződési Feltételek szerint az elbírálás során a Közgyűlés

 1. minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja,
 2. a határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott, illetve a formailag nem megfelelő pályázatokat elutasítja.

(11) A pályázó hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni

 1. a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét,
 2. a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét,
 3. amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit,
 4. a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére,
 5. a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait,
 6. a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek számára, továbbá
 7. az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket.

(12) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni.

(13) A pályázathoz minden esetben mellékletként kötelező benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott dokumentumokat.

(14) Az ösztöndíj összegét, valamint az ösztöndíjat elnyerők számát a Közgyűlés a rendelkezésre álló keretösszeg és a pályázók számának ismeretében határozza meg. A támogatás összege 1000 forinttól 20000 forintig terjedhet.

(15) A Közgyűlés pályázatot elbíráló döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

 1. Az elbírálás szempontjai

 

7§(1) A Közgyűlés a pályázatok elbírálása során a Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésében foglalt szempontok szerint, kizárólag szociális szempontok alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül dönt.

(2) A pályázó szociális körülményeinek mérlegelése során előnyben részesül az a pályázó,

 1. aki teljesen árva és nincs eltartója,
 2. aki félárva, ill. szülője/eltartója egyedülálló,
 3. akinek egyik vagy mindkét szülője/eltartója álláskereső,
 4. akinek egyik vagy mindkét szülője/eltartója nyugdíjas,
 5. akinek egyik vagy mindkét szülője/eltartója rokkantnyugdíjas,
 6. akivel a közös háztartásban életvitelszerűen együtt lakó eltartottak száma három vagy annál több,
 7. aki testi fogyatékkal vagy halmozott testi fogyatékkal él,
 8. aki állandó orvosi kezelésre szoruló betegségben szenved,
 9. akinek állandó lakóhelye távolsága a képzést nyújtó intézménytől meghaladja a 100 km-t,
 10. aki albérletben lakik,
 11. aki kollégiumi elhelyezésben nem részesül, továbbá
 12. aki nevelésbe vett vagy utógondozott személy.

(3) A pályázóval közös háztartásban életvitelszerűen együtt lakó, oda bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezők jövedelmi viszonyai alapján kiemelten támogatásra jogosultak azok a pályázók, ahol a közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) bruttó összegét.

 

 1. A támogatás folyósításának rendje

 

8§ (1) A Polgármesteri Hivatal a Közgyűlés által megállapított ösztöndíjak pénzügyi fedezetét pénzeszközátadás jogcímén félévente, január és augusztus hónapban 5-5 havi ösztöndíjrésszel a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára átutalja.

(2) A Közgyűlés határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített elköltözik Érd Megyei Jogú Város illetékességi területéről.

 

 1. Záró rendelkezések

 

9§Ez a szabályzat 2023. október 1-jén lép hatályba.

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen