17. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az Érdi Tankerületi Központtal történő együttműködési megállapodás megkötése az ÉRD Aréna sportcsarnokának használatáról

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2023/2024-es tanévre az ÉRD Aréna sportcsarnokának és öltözőinek használatára az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium sportosztályai heti 4 testnevelés órájának megtartása céljából az Érdi Tankerületi Központtal, mint bérlővel, valamint az Érdi Városgazdával, mint bérbeadóval háromoldalú bérleti szerződés köt, és részben vagy egészben vállalja a bérleti díj megfizetését.

A Közgyűlés az ehhez szükséges legfeljebb 2.856.000 Ft + ÁFA összegű fedezetet a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírja.

Határidő: továbbításra – azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

275/2023. (IX. 28.) határozata

 

az Érdi Tankerületi Központtal történő együttműködési megállapodás megkötése az ÉRD Aréna sportcsarnokának használatáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2023/2024-es tanévre az ÉRD Aréna sportcsarnokának és öltözőinek használatára az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium sportosztályai heti 4 testnevelés órájának megtartása céljából az Érdi Tankerületi Központtal, mint bérlővel, valamint az Érdi Városgazdával, mint bérbeadóval háromoldalú bérleti szerződés köt, és részben vagy egészben vállalja a bérleti díj megfizetését.

 

A Közgyűlés az ehhez szükséges legfeljebb 2.856.000 Ft + ÁFA összegű fedezetet a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírja.

 

Határidő: továbbításra – azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen