19. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Érd Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területére vonatkozó tervmódosításhoz kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről

  Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Város Településszerkezeti Terve és leírása elfogadásáról szóló 53/2016. (III. 24.) határozatnak, valamint az Érd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletnek a Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területére vonatkozó módosításához kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

  1. A településrendezési eszközök módosítása az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1. § (3) a), 4. § (2) bekezdése, valamint 3. melléklet II. pontja alapján az Önkormányzat, mint a terv kidolgozója megkérte a környezet védelméért felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás, azaz szükséges-e a környezeti vizsgálat lefolytatása.
  2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - összhangban a településrendezési eszköz módosítása kapcsán megkeresett környezet védelméért felelős szervek véleményével - a módosítás következtében várható környezeti hatásokat nem tartja jelentősnek, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 16 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

277/2023. (IX. 28.) határozata

 

az Érd Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területére vonatkozó tervmódosításhoz kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Város Településszerkezeti Terve és leírása elfogadásáról szóló 53/2016. (III. 24.) határozatnak, valamint az Érd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletnek a Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területére vonatkozó módosításához kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

1. A településrendezési eszközök módosítása az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1. § (3) a), 4. § (2) bekezdése, valamint 3. melléklet II. pontja alapján az Önkormányzat, mint a terv kidolgozója megkérte a környezet védelméért felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás, azaz szükséges-e a környezeti vizsgálat lefolytatása.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - összhangban a településrendezési eszköz módosítása kapcsán megkeresett környezet védelméért felelős szervek véleményével - a módosítás következtében várható környezeti hatásokat nem tartja jelentősnek, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem