5. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának módosítása

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: A Főépítészi Főosztály struktúrájának megváltoztatását irányozza elő a következő előterjesztés. Kérem jegyző urat, hogy indokolja a javaslatot.


Dr. Feik Csaba jegyző: Szerintem különösképpen nem is kell indokolni. Az egyik oka nyilván az, hogy helyettesíteni kell a főépítészt a távollétében, illetve nemcsak helyettesíteni, hanem levéve a terheket a válláról, ugyanazt a feladatkört megosztva ellátni. Ez az egyik része. A másik pedig tudjuk jól, hogy a Főépítészi Főosztályának a feladatköre kettéágazik, az egyik a településfejlesztési tervvel, településrendezési tervvel, együtt a településtervvel, ezen belül a helyi építési szabályzattal, a település arculatával kapcsolatos feladatok ellátása, a megkötött településfejlesztési, településrendezési szerződésekből adódó feladatok. A másik oldala pedig ezeknek a végrehajtása, nem beszélve ezen belül az önkormányzati hatósági, illetve bár kevésbé jellemző már, a jegyzői hatósági hatáskörbe tartozó feladatok ellátása a Főépítészi Főosztályon belül. Azt gondolom, hogy indokolt ennek a szakmai kibővítése, megerősítése.


Dr. Bács István képviselő: Ez a napirendi pont nem volt egyik bizottság előtt sem, pedig szerintem nyugodtan tárgyalhattuk volna, nem lett volna akadálya, hiszen valamennyire a Polgármesteri Hivatal struktúráját alakítjuk át és ezt azért szokták a bizottságok tárgyalni. Elmondtam volna egyébként, hogy remek ötletnek tartom, jegyző úrnak már jeleztem, és ezt réges-régen meg kellett volna lépni, hiszen alapvetően kettéágazik valóban a feladat. Azzal kapcsolatban amit jegyző úr elmondott, lenne két kérdésem. Az egyik az a felvetése volt, hogy a főépítészt helyettesíteni kell. Tudtommal van helyettese a főépítésznek, van, aki eljár helyette, legalábbis kaptam egy e-mail-t, ahol már egy kolléganő volt megjelölve mint helyettes főépítész. A másik pedig, hogy kérdezném, hogy ki vezetné ezt az osztályt? Azért kérdezem ezt, mert a Polgármesteri Hivatal a képviselő-testület hivatala, gondolom, ezek az információk nem titkosak és gondolom, hogy Varga Illés Levente lenne az osztályvezető. Vagy nem?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ez most mellé ment képviselő úr.

 

Dr. Bács István képviselő: Pedig azt mondtam volna, hogy kifejezetten támogatnám őt, mert jó lenne. Akkor legyenek szívesek a személyi struktúrát is fölvázolni, mert ez egy teljesen pozitív megnyilvánulás lett volna az én részemről, úgyhogy most ez nem jó.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Először is szeretném viccesen megróni a hivatalt, hogy nem gondoskodott arról, hogy a bizottsági üléseken tárgyalni tudjuk ezt a javaslatot, hiszen akkor dr. Bács István képviselő úrtól bezsebelhettük volna a dicséretet duplán és most ez a kiváló élmény nem ért bennünket. Komolyra fordítva a szót. Kuslits Tibor főépítész úr úgy gondolom, hogy november hónapra visszatér, volt egy nagyon komoly szívműtétje, de szerencsére jól van és az ő helyettese, szerintem mindenki ismeri a Közgyűlésből Varga Melindát, az építéshatóságon dolgozott sokáig, megszerezte a főépítészi szakvizsgát, úgyhogy alkalmas ennek a pozíciónak az ellátására, nagyon lelkes, nagyon ambíciózus régi-új kollegáról van szó, ha így elfogadható. Varga Illés Levente a Környezetvédelmi Osztály vezetője. Átmentünk bizottságosdi hangnembe.


Dr. Bács István képviselő: Ezért lett volna célszerű ezt bizottságra behozni. A  lényeg az, hogy  kaptam egy levelet Varga Illés Leventétől, amit már Varga Melinda írt alá, mint főépítész helyettes. Varga Illés Levente a Főépítészi Főosztályról küldte nekem az e-mailt, teljes volt a káosz ebben a tekintetben. Mondja el nekem valaki kérem, hogy hogy áll össze ez az egész, mert nem tudom, ráadásul küldtem egy levelet, hogy megköszönöm, erre pedig a főépítésztől jött vissza levél, hogy ő szabadságon van, tehát itt van egy kis kavar.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Jegyző úr, tegyük ezt rendbe akkor.


Dr. Feik Csaba jegyző: Más az a helyettesítés, amikor kényszerhelyzetben vagyunk és valakinek el kell látnia a feladatot és más az a hivatalos helyettesítés, amikor egy főépítészt csak főépítészi vizsgával rendelkező kolléga helyettesítheti akár hosszútávon, akár rövidtávon egyébként. Ezt a problémát próbáljuk ezzel is megoldani, mert hiszen a jelöltünknek, aki majd ezt az osztályt fogja vezetni remélhetőleg október 1-jétől már, neki megvan a főépítészi vizsgája, tehát teljes jogkörrel tudja főépítész urat helyettesíteni akár távolléte, akár akadályoztatása esetén.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - a polgármesteri hivatal 80/2022. (IV.28.) határozattal elfogadott és annak mellékletét képező belső szervezeti tagozódását e határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

  1. Jelen határozat 2023. október 1. napján lép hatályba.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester”

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

256/2023. (IX. 28.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának módosításáról

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva - a polgármesteri hivatal 80/2022. (IV.28.) határozattal elfogadott és annak mellékletét képező belső szervezeti tagozódását e határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

 

A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

  1. Jelen határozat 2023. október 1. napján lép hatályba.

 

 

    Határidő:    azonnal

    Felelős:       dr. Csőzik László – polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen