14. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat háziorvosi rendelők fenntartási költségének támogatására

Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

 

Simó Károly képviselő: Először reagálnék a napirend elfogadásakor, jegyző úr által tett gondolatokra. Érdekes, hogy az elmúlt Közgyűléseken rendszeresen 1-2 órával a Közgyűlés előtt kaptunk meg nagy horderejű, a város működését több milliárdos értékben átforgató előterjesztéseket. Most az a kérdés merül fel, hogy egy olyan előterjesztés, ami egyébként relatív egyszerű, megkésett-e? Azt gondolom, hogy vagy mindkét esetben elkésett és akkor kérem, hogy mindig tartsa be a városvezetés is az előterjesztésekre vonatkozó szabályokat. Amennyiben van szándék arra, hogy az önkormányzat kiegészítse a már most is meglévő feladatvállalását az érdi háziorvosok és házi-gyermekorvosok irányába, akkor ezt a következő költségvetés módosításnál a hatásokkal, pontos számokkal együtt felmérve, a Polgármesteri Hivatal elő tudja készíteni és be tudja mutatni, hogy pontosan milyen összeget jelent, és a következő költségvetés módosításba beépülhet. Az előterjesztés tartalmi részét tekintve, Érden a háziorvosok és házi gyermekorvosok részére magát az infrastruktúrát, a rendelőket az Önkormányzat biztosítja a különböző módon. Az elmúlt időszakban megkerestek a háziorvosok, hogy őket sem kerülte el az energiaköltségek emelkedése. Az állam, mint mindannyian tudjuk, biztosítja a működéshez szükséges forrásokat. Éppen éjszaka jelent meg egy újabb módosítás, miszerint tovább növeli az állam a praxisok finanszírozását. Az önkormányzatunk az infrastruktúrát biztosítja különböző szerződésekkel. Ezért gondoltam, mivel korábban többször elhangzott, hogy az érdi önkormányzat vezetésének fontos, hogy az érdi egészségügyi alapellátás minősége megfelelő legyen és az orvosok méltó körülmények között tudják végezni a munkájukat, szavazzuk meg, hogy a megemelkedett rezsiköltségek fedezetére havonta 100.000 Ft-ot kapjanak. Konkrét számokkal tudom bizonyítani, hogy ennyivel növekedett a havi rezsiköltségük annál is inkább, mert az önkormányzat egyrészt az energiaárak növekedésére kompenzációt kapott az államtól, másrészt pedig azon kívül is minden évben eddig is, és bízom benne, hogy idén is, rendkívüli működési támogatást fog kapni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Önkormányzatunk, ha szükséges, segítséget nyújt a háziorvosoknak is, mint ahogy a szakorvosi rendelőintézet esetében is. Ahogy szorult helyzetbe került, nem volt kérdés egy pillanatig se, hogy segítsünk. Ezzel kapcsolatban én visszakerestem, hogy 2022. november 3-án fordultak hozzám Koncz Levente vezetésével a háziorvosok és kértek támogatást. Mi ezt megválaszoltuk november 15-én, hogy egyrészt nagyon nehéz helyzetben vagyunk, másrészt a menedékes szolgáltatás árait élvezik a rendelők, valamint 520.000 forintos havi rezsitámogatást kapnak a finanszírozásukban. Azt írtam a végére, hogyha ez nem elengedő számukra, tehát ha tényleg olyan szorult helyzet lép föl, akkor bátran keressenek. 2023. január 1-jétől javult a helyzet minden fronton, tehát az elektromos áram, a gáz, a távhő árak vonatkozásában, de azóta ilyen megkeresést legjobb tudomásom szerint nem kaptam. Képviselő úr, nyilván politikus vagy, kiállsz az érdekeikért természetesen, én is várospolitikus vagyok. Szerintem ennek a helyes rendje az, hogy felveszem velük a kapcsolatot, hogy kaptam egy ilyen indítványt és mondják el ők, hogy igényt tartanak erre a támogatásra és milyen mértékben. Azért ez egy komolyabb egyeztetésnek a tárgya kell, hogy legyen, komolyabban elő kell készíteni, mint ahogy a jegyző úr is mondta, ennek az előterjesztésnek is voltak meg vannak hiányosságai. Frakciónk ebben a kérdésben úgy döntött, hogy fölvesszük a napirendre, beszéljünk róla, mert fontos téma, de tartózkodni fognak, mert fel kell mérni, hogy pontosan mire van szükségük a rendelőknek.


Tetlák Örs alpolgármester: Nyilván azzal mindenki egyetért, hogy az orvosi rendelők működését a lehető legmagasabb színvonalon kell biztosítani. Bízom benne, hogy Simó Károlya képviselő a továbbiakban senkit nem fog semmilyen sürgős előterjesztésért kárhoztatni, mert ezt 2 órával sikerült az ülés előtt elküldenie. A téma fontossága indokolta a legtöbbünknél, hogy beszéljünk erről érdemben, azt viszont megint kénytelen vagyok megjegyezni, hogy bármilyen előterjesztést olyan modortalanul kezdeni, hogy nem valós állítások vannak benne, mint például az, hogy az önkormányzathoz forduló orvosok nem kaptak választ, hát ez tényszerűen nem igaz. Értem a politikai szándékot minden ilyen esetben, de azért ragaszkodjunk a valósághoz, mert kaptak választ. A jelenleg is hatályos 43/1999-es kormányrendelet szerint valóban így van, ahogy polgármester úr mondja, hogy 520.000 Ft rezsi támogatást kapnak havonta, elszámolási kötelezettség nélkül. A fogorvosok esetében ez 380.000 forint. A novemberi válaszban jeleztük, hogy amennyiben ezen felül mégis problémák lennének, akkor forduljanak hozzánk, azonban erre nem került sor, legalábbis én sem tudok róla. Az összegszerűségről mégiscsak beszélnék, mert nem elhanyagolható, tehát a havi 100.000 forint, hogyha csak a felnőtt és gyermek háziorvosokról beszélünk, 37 millió forint többletkiadás lenne egy évben, hogyha a fogorvosokat is hozzávesszük, akkor pedig 54 millió forintról van szó. Nem jelölte meg képviselő úr ebben az előterjesztésben, hogy honnan szeretné ennek a forrását előteremteni. A Magyar Közlönyben ugyanennek a kormányrendeletnek megjelent egy módosítása, mely további kompenzációt ígér. Ha ezt jól értelmezem, a szándék változatlan, tehát a háziorvosi rendelők működtetése maradjon biztonságos és a legmagasabb színvonalon, de úgy tűnik, hogy ez meg tud történni anélkül is, hogy ez 35.000.000 forintos többletkiadást jelentene a városnak.


Simó Károly képviselő: Semmi politikai nincs ebben. Megkerestek, de azért van olyan orvosi rendelő, ahol nem játszik a menedékes ár, mert pont a Felső utcában nem működik ez a menedékes dolog. Ez valós probléma, azt gondolom. Mivel megkerestek, én kötelességemnek éreztem képviselőként ebben az ügyben lépni. Az a szándék, hogy megfelelő körülmények legyenek. Azt gondolom, hogy ez egy eldöntendő kérdés.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tetlák Örs alpolgármester úr elmondta, hogy ez mennyibe kerülne, viszont arról, hogy mennyi a reális szükségletük meg kell győződni. Ennek utána fogok nézni, hogy valóban olyan rosszul áll-e a finanszírozásuk, hogy rászorulnak az önkormányzat kiegészítő támogatására. Amennyiben igen, akkor valamit kitalálunk.


Dr. Asztalos Éva képviselő: Engem is, mint képviselőt megkerestek a háziorvosok, sőt ezt a szociális bizottsági ülésen is felvetettem, illetőleg annyi plusz információval álltak elő, hogy Dr. Takács Péter államtitkár levelet küldött az önkormányzatoknak, hogy a Rezsivédelmi Alap terhére kompenzációs támogatást utaltak ki az alapellátás támogatása céljából. Valóban történt–e kompenzációs támogatás az önkormányzat részére?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Eddig még nem volt ilyen, örülnénk, ha lenne. Jó, ha a képviselőkhöz fordulnak az orvosok, de mégis úgy működik az önkormányzat, hogy ezekről én is szeretnék tájékoztatást kapni, ezeket a felmerülő kérdéseket irányítsák hozzám is. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

  1. „A Közgyűlés úgy dönt, hogy az érdi háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok működtetési költségeihez havi 100.000 Ft mértékben működési támogatás formájában hozzájárul 2023. évben, 2023. január 1-től kezdődően.
  2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy támogatás fedezetét a soron következő költségvetési módosítás során terjessze elő
  3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a háziorvosokkal és házi gyermekorvosokkal a rezsitámogatási szerződést kösse meg.

Határidő:       1. pont tekintetében: azonnal

  1. pont tekintetében: a 2023. évi önkormányzati költségvetés soron következő módosítása
  2. pont tekintetében: 2023. május 31

felelős: dr. Csőzik László polgármester  ”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 11 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

92/2023. (III. 30.) határozata

 

a háziorvosi rendelők fenntartási költségének támogatására vonatkozó javaslat elutasításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a háziorvosi rendelők fenntartási költségének támogatására vonatkozó javaslatot elutasítja.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Tartózkodik

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Tartózkodik

Csépán István

Tartózkodik

Csornainé Romhányi Judit

Tartózkodik

Dr. Csőzik László

Tartózkodik

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Tartózkodik

Gregus László

Tartózkodik

Lengyel Péter

Tartózkodik

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Tartózkodik

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Tartózkodik

T. Mészáros András

Igen