2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A Beszélj Velem Alapítvánnyal megkötött köznevelési szerződés módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

            Meghívott:     dr. Kopp Miklósné, a Beszélj Velem Alapítvány kuratóriumi elnökeDr. Csőzik László polgármester: Az lenne a döntés, hogy 65.000 Ft/fő/hónap összegről 80.000 Ft/fő/hónap összegre emelnénk a hozzájárulást. Kérem, hogy szavazzuk meg. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Beszélj Velem Alapítvánnyal sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének biztosítása tárgyában megkötött, 2019. szeptember 1-jétől hatályos köznevelési szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

A szerződésmódosításra tekintettel felmerülő többletköltség fedezete a 2023. évi költségvetés szolgáltatási kiadások előirányzatán rendelkezésre áll.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő:        a szerződés aláírására – 2023. november 1.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés …/2023. (X. 26.) határozatához

Iktatószám:………………………….

Elektronikus szerződés nyilvántartási szám:….

Ügyintéző: Siposné Tóth Ildikó

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ( székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1-3., törzsszám: 731256, statisztikai számjel: 15731254-8411-321-13 adószám: 15731254-2-13 képviseletében Dr. Csőzik László polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat,

másrészről a Beszélj Velem Alapítvány (székhely: 1223 Budapest, Húr u. 9. adószám: 18227688-1-43 nyilvántartási szám: 01-01-0005979, képviseli: dr. Kopp Miklósné kuratóriumi elnök), a továbbiakban: Alapítvány, együttesen Felek között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

 1. Előzmények
 2. Felek tényként rögzítik, hogy 2019. évben a 13/ERD-8790-7/2019 iktatószámon köznevelési szerződést kötöttek egymással, 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének biztosítására.
 3. Felek az 1. pontban foglalt szerződés 1.3. pontját Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 300/2023. (X. 26.) határozata alapján az alábbiak szerint módosítják:

„1.3. A szerződésben foglalt köznevelési alapfeladat ellátásért az Alapítvány szolgáltatási díj illeti meg. A szolgáltatási díj összege 80.000,- Ft/fő/hó. A szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége kizárólag a betöltött férőhelyek után terheli az önkormányzatot az óvodai jogviszony keletkezésének napjától. Az egy napra eső összeg a mindenkori szolgáltatási díj havi összegének harmincad része.”

 1. Szerződő Felek a Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlanul hatályban tartják.
 2. Jelen szerződésmódosítás 2023. november 1. napjával lép hatályba.
 3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az Áht., Nkt., vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Szerződő Felek jelen szerződést 2 (azaz egy) oldal terjedelemben és 4 (azaz négy) egymással egyező példányban, kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, melyből 2 (azaz kettő) példány az Önkormányzatot, 2 (azaz kettő) példány az Alapítványt illeti.

Érd, 2023……………..

Érd, 2023………………

 

………………………………………

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

képviseletében

Dr. Csőzik László

polgármester”

 

………………………………………...

Beszélj Velem Alapítvány

Dr. Kopp Miklósné

kuratóriumi elnök

     

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

300/2023. (X. 26.) határozata 

a Beszélj Velem Alapítvánnyal megkötött köznevelési szerződés módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Beszélj Velem Alapítvánnyal sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének biztosítása tárgyában megkötött, 2019. szeptember 1-jétől hatályos köznevelési szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

A szerződésmódosításra tekintettel felmerülő többletköltség fedezete a 2023. évi költségvetés szolgáltatási kiadások előirányzatán rendelkezésre áll.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő:        a szerződés aláírására – 2023. november 1.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 300/2023. (X. 26.) határozatához

 

Iktatószám:………………………….

Elektronikus szerződés nyilvántartási szám:….

Ügyintéző: Siposné Tóth Ildikó

 

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

 

amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ( székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1-3., törzsszám: 731256, statisztikai számjel: 15731254-8411-321-13 adószám: 15731254-2-13 képviseletében Dr. Csőzik László polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat,

 

másrészről a Beszélj Velem Alapítvány (székhely: 1223 Budapest, Húr u. 9. adószám: 18227688-1-43 nyilvántartási szám: 01-01-0005979, képviseli: dr. Kopp Miklósné kuratóriumi elnök), a továbbiakban: Alapítvány, együttesen Felek között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

 

 1. Előzmények

 

 1. Felek tényként rögzítik, hogy 2019. évben a 13/ERD-8790-7/2019 iktatószámon köznevelési szerződést kötöttek egymással, 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének biztosítására.

 

 1. Felek az 1. pontban foglalt szerződés 1.3. pontját Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 300/2023. (X. 26.) határozata alapján az alábbiak szerint módosítják:

 

„1.3. A szerződésben foglalt köznevelési alapfeladat ellátásért az Alapítvány szolgáltatási díj illeti meg. A szolgáltatási díj összege 80.000,- Ft/fő/hó. A szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége kizárólag a betöltött férőhelyek után terheli az önkormányzatot az óvodai jogviszony keletkezésének napjától. Az egy napra eső összeg a mindenkori szolgáltatási díj havi összegének harmincad része.”

 

 1. Szerződő Felek a Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlanul hatályban tartják.

 

 1. Jelen szerződésmódosítás 2023. november 1. napjával lép hatályba.

 

 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az Áht., Nkt., vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

Szerződő Felek jelen szerződést 2 (azaz egy) oldal terjedelemben és 4 (azaz négy) egymással egyező példányban, kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, melyből 2 (azaz kettő) példány az Önkormányzatot, 2 (azaz kettő) példány az Alapítványt illeti.

 

 

Érd, 2023……………..

 

Érd, 2023………………

 

 

 

………………………………………

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

képviseletében

Dr. Csőzik László

polgármester

 

………………………………………...

Beszélj Velem Alapítvány

Dr. Kopp Miklósné

kuratóriumi elnök

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen