4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az Érd, Nyírfa u. 11. szám alatti, 7345 hrsz-ú önkormányzati ingatlan egy részének pályázat útján történő hasznosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Újra kiírásra kerülne a pályázat. Felteszem szavazásra a pályázat újra kiírásáról szóló határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a alapján pályázatot ír ki az Önkormányzat tulajdonában lévő, Érd , Nyírfa utca 11. szám alatti, 7345 helyrajzi számú ingatlan gazdasági épületéből 20 m² nagyságú ingatlanrész határozatlan idejű hasznosítására, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglalt feltételekkel.

Határidő:        közzétételre döntést követő 5 napon belül

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés …../2023.(X.26.) határozatához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiíró megnevezése, székhelye:           Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

                                                           2030 Érd, Alsó utca 1-3. (a továbbiakban: kiíró)

Pályázat tárgya: Az Érd, Nyírfa utca 11. szám alatt található, 7345 helyrajzi számú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan - mellékelt alaprajzon jelölt - 20 m² gazdasági épületrészének tárolási célra történő hasznosítása.

Az ingatlan a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerint Lke-2 jelű kertvárosias lakóterület besorolású, melyre a HÉSZ 29. § (2) bekezdése szerint az alábbi előírások vonatkoznak:

„29.§ (2) A kertvárosias lakóterület övezetében elhelyezhető épület- a lakó rendeltetésen kívül

 1. a) hitéleti,
 2. b) nevelési, oktatási,
 3. c) egészségügyi, szociális

rendeltetést is tartalmazhat.”

A Kiíró által meghatározott minimális bérleti díj:

A bérleti díj: minimum 40.800,- Ft + ÁFA/hó

A kaució összege: bruttó 81.600, - Ft, melyet a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni az Önkormányzat 11784009-15731254 számú számlájára.

Ingatlanhasználat feltételei, fizetési mód:

A pályázatnak tartalmaznia kell a hasznosítás részletes leírását.

Az ingatlan önálló közüzemi mérőórákkal rendelkezik, a bérlő köteles a bérleti díjon felül a közüzemi számlák fizetésére is.

A bérleti szerződés időtartama: határozatlan idő, rendes felmondási idő: 90 nap. A bérleti díj megfizetése havonta, a kiállított számlán szereplő határidőben történik.

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Ügyfélszolgálati Iroda (Érd, Alsó utca 3. sz. alatti Polgárok Háza).

A pályázatokat zárt borítékban, az azonosításra közvetlenül alkalmatlan módon egy példányban személyesen, vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. A borítékra rá kell írni:

„Ingatlanrész hasznosítási pályázat- Érd, Nyírfa utca 11. 7345 hrsz”

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 1. a) az ajánlattevő nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, telefaxszámát,
 2. b) az ajánlattevő rövid bemutatását, tevékenységét,
 3. c) a megajánlott vételár, vagy ellenszolgáltatás összegét,
 4. d) az ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját,
 5. e) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot.

Amennyiben az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, illetve a nyilvántartásba vételről szóló okiratot, az aláírásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát, amennyiben ilyenre kötelezett.

Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vállalkozói engedélyének hiteles másolatát.

Amennyiben az ajánlattevő természetes személy, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő személyi adatait.

A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást és meg kell jelölniük a meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét és a konzorciumi tagokra vonatkozó cégkivonatot, aláírási címpéldányt.

A pályázaton csak az vehet részt, aki a pályázatában nyilatkozik arról, hogy a pályázati kiírásnak megfelel, nyilatkozik továbbá arról, hogy neki, és nem természetes személy pályázónál az érdekeltségi körébe tartozó más személynek sem áll fenn tartozása az önkormányzattal vagy adóhatósággal szemben. A Pályázathoz csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolásokat is.  (NAV, Önkormányzat)

A kiíró hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Pályázat beérkezésének határideje: 2023. november 13-án, (hétfő) 12.00 óráig.

Pályázattal kapcsolatos információ:

A pályázattal kapcsolatos információ a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztályán a 06-23-522-397-es, és a városi főépítésznél a 06-23-522-396-os telefonszámon szerezhető be.

Pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is eredménytelenné nyilvánítsa, illetve visszavonja.

Pályázatok felbontásának ideje és helyszíne:

 1. november 15-én 10.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Érd, Alsó u. 1. II. emeleti tárgyaló

A pályázat elbírálásának menete:

A pályázatokat Értékelési Bizottság véleményezi és javaslatot tesz tulajdonosi döntéshozatalra. A Közgyűlés az értékelést követő legközelebbi ülésén bírálja el a pályázatokat.

Több jelentkező esetén előnyt élvez az érdi illetőségű, magasabb bérleti díjat felajánló vagy karitatív tevékenységet végző pályázó. Amennyiben a felajánlott bérleti díj megegyezik, előnyt élvez az, aki több munkaerő foglalkoztatásával járó hasznosítási pályázatot nyújtott be.

Eredményhirdetés módja: a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül írásban történik.

Tárgyalásos eljárásra való áttérés lehetősége:

A kiíró a tárgyalásos eljárásra való áttérésre lehetőséget biztosít.”

 

 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

302/2023. (X. 26.) határozata

 

az Érd, Nyírfa utca 11. szám alatti, 7345 hrsz-ú önkormányzat tulajdonában álló ingatlan egy részének hasznosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a alapján pályázatot ír ki az Önkormányzat tulajdonában lévő, Érd , Nyírfa utca 11. szám alatti, 7345 helyrajzi számú ingatlan gazdasági épületéből 20 m² nagyságú ingatlanrész határozatlan idejű hasznosítására, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglalt feltételekkel.

 

Határidő:        közzétételre döntést követő 5 napon belül

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 302/2023.(X.26.) határozatához

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Kiíró megnevezése, székhelye:        Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

                                                           2030 Érd, Alsó utca 1-3. (a továbbiakban: kiíró)

 

Pályázat tárgya: Az Érd, Nyírfa utca 11. szám alatt található, 7345 helyrajzi számú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan - mellékelt alaprajzon jelölt - 20 m² gazdasági épületrészének tárolási célra történő hasznosítása.

 

Az ingatlan a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerint Lke-2 jelű kertvárosias lakóterület besorolású, melyre a HÉSZ 29. § (2) bekezdése szerint az alábbi előírások vonatkoznak:

 

„29.§ (2) A kertvárosias lakóterület övezetében elhelyezhető épület- a lakó rendeltetésen kívül

 1. a) hitéleti,
 2. b) nevelési, oktatási,
 3. c) egészségügyi, szociális

rendeltetést is tartalmazhat.”

 

A Kiíró által meghatározott minimális bérleti díj:

A bérleti díj: minimum 40.800,- Ft + ÁFA/hó

A kaució összege: bruttó 81.600, - Ft, melyet a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni az Önkormányzat 11784009-15731254 számú számlájára.

 

Ingatlanhasználat feltételei, fizetési mód:

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a hasznosítás részletes leírását.

Az ingatlan önálló közüzemi mérőórákkal rendelkezik, a bérlő köteles a bérleti díjon felül a közüzemi számlák fizetésére is.

 

A bérleti szerződés időtartama: határozatlan idő, rendes felmondási idő: 90 nap. A bérleti díj megfizetése havonta, a kiállított számlán szereplő határidőben történik.

 

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Ügyfélszolgálati Iroda (Érd, Alsó utca 3. sz. alatti Polgárok Háza).

A pályázatokat zárt borítékban, az azonosításra közvetlenül alkalmatlan módon egy példányban személyesen, vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. A borítékra rá kell írni:

„Ingatlanrész hasznosítási pályázat- Érd, Nyírfa utca 11. 7345 hrsz”

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 1. a) az ajánlattevő nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, telefaxszámát,
 2. b) az ajánlattevő rövid bemutatását, tevékenységét,
 3. c) a megajánlott vételár, vagy ellenszolgáltatás összegét,
 4. d) az ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját,
 5. e) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot.

 

Amennyiben az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, illetve a nyilvántartásba vételről szóló okiratot, az aláírásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát, amennyiben ilyenre kötelezett.

 

Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vállalkozói engedélyének hiteles másolatát.

 

Amennyiben az ajánlattevő természetes személy, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő személyi adatait.

 

A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást és meg kell jelölniük a meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét és a konzorciumi tagokra vonatkozó cégkivonatot, aláírási címpéldányt.

 

A pályázaton csak az vehet részt, aki a pályázatában nyilatkozik arról, hogy a pályázati kiírásnak megfelel, nyilatkozik továbbá arról, hogy neki, és nem természetes személy pályázónál az érdekeltségi körébe tartozó más személynek sem áll fenn tartozása az önkormányzattal vagy adóhatósággal szemben. A Pályázathoz csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolásokat is.  (NAV, Önkormányzat)

 

A kiíró hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

 

Pályázat beérkezésének határideje: 2023. november 13-án, (hétfő) 12.00 óráig.

 

Pályázattal kapcsolatos információ:

A pályázattal kapcsolatos információ a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztályán a 06-23-522-397-es, és a városi főépítésznél a 06-23-522-396-os telefonszámon szerezhető be.

 

Pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is eredménytelenné nyilvánítsa, illetve visszavonja.

 

Pályázatok felbontásának ideje és helyszíne:

 1. november 15-én 10.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Érd, Alsó u. 1. II. emeleti tárgyaló

 

A pályázat elbírálásának menete:

A pályázatokat Értékelési Bizottság véleményezi és javaslatot tesz tulajdonosi döntéshozatalra. A Közgyűlés az értékelést követő legközelebbi ülésén bírálja el a pályázatokat.

Több jelentkező esetén előnyt élvez az érdi illetőségű, magasabb bérleti díjat felajánló vagy karitatív tevékenységet végző pályázó. Amennyiben a felajánlott bérleti díj megegyezik, előnyt élvez az, aki több munkaerő foglalkoztatásával járó hasznosítási pályázatot nyújtott be.

 

Eredményhirdetés módja: a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül írásban történik.

 

Tárgyalásos eljárásra való áttérés lehetősége:

A kiíró a tárgyalásos eljárásra való áttérésre lehetőséget biztosít.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: Az Értékelési Bizottság összetétele: Szűcs Gábor, Csépán István, dr. Bács István, Kuslits Tibor és dr. Fiam Ildikó. Felteszem szavazásra az Értékelési Bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslatot.

 


Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd, Nyírfa utca 11. szám alatti, 7345 helyrajzi számú ingatlan egy részének hasznosítására beérkezett pályázatok véleményezésére az alábbi összetételű Értékelési Bizottságot hozza létre:

 • Szűcs Gábor, Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere,
 • Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke,
 • dr. Bács István, a Gazdasági Bizottság tagja,
 • Kuslits Tibor városi főépítész (Főépítészi Főosztály),
 • dr. Fiam Ildikó, osztályvezető (Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztály).

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja – titkos szavazással – 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

303/2023. (X. 26.) határozata

 

az Érd, Nyírfa utca 11. szám alatti, 7345 helyrajzi számú ingatlan egy részének hasznosítására beérkezett pályázatokat véleményező Értékelési Bizottság létrehozásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd, Nyírfa utca 11. szám alatti, 7345 helyrajzi számú ingatlan egy részének hasznosítására beérkezett pályázatok véleményezésére az alábbi összetételű Értékelési Bizottságot hozza létre:

 

 • Szűcs Gábor, Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere,
 • Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke,
 • dr. Bács István, a Gazdasági Bizottság tagja,
 • Kuslits Tibor városi főépítész (Főépítészi Főosztály),
 • dr. Fiam Ildikó, osztályvezető (Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztály).

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester