5. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű ingatlan hasznosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 


Dr. Bács István képviselő: Ez támogatható, de levette napirendről  a Gazdasági Bizottság, nem szavaztunk, ha jól emlékszem erről a napirendi pontról, mert ugye volt benne egy hiba, amit már kijavítottunk. Ma volt a Gazdasági Bizottságnak rendkívüli ülése, arra pedig nem hozta be senki. Módosításokat eszközöltünk volna, hogyha szavaztunk volna róla. Erről nem szavaztunk, levettük, vissza kell hallgatni a hangfelvételt. De támogatható, rendben van.


Csépán István. a Gazdasági Bizottság elnöke: A Nyírfa utca 11. számú pályázati kiírásból adódó előterjesztést vettük le, ezt az előterjesztést nem vettük le.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Azon már túl vagyunk. A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi módosítást javasolja: a pályázat beérkezésének határideje és a bontás határideje egy nap legyen, a szerződés időtartama határozott idő, 5 év legyen azzal, hogy ha az lejár, a szerződés a felek egyetértése esetén határozatlan időre alakuljon át, a felmondási idő a gazdasági év vége legyen, a haszonbérleti díjat minden év március 1-jét követően felül kell vizsgálni és a haszonbérleti díj az ágazati inflációval emelkedik. A második határozati javaslat pedig 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett azzal a kiegészítéssel, hogy dr. Bács István kerüljön be az Értékelési Bizottságba.


Dr. Bács István képviselő: Valóban az előzőt vettük le, de azt reparáltuk utána, hogy mi volt a gond. Ezt pedig azért kevertem össze, mert erről nagyon sokat egyeztettünk a frakciók között és végül támogatható.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Megkérdezném az előterjesztőt, Szűcs Gábor alpolgármester urat, hogy befogadja-e ezeket a módosításokat.


Szűcs Gábor alpolgármester: A nagy részét igen, de az egy napon helyett azt tudnám befogadni, benne is van javítva az előterjesztésben, hogy november 13-án, hétfőn 16 óráig, a munkanap végéig lehet a pályázatot beadni és november 15-én, szerdán 10 órakor van az Értékelő Bizottság ülése. Az, hogy dr. Bács István képviselőtársam az Értékelő Bizottság tagja, az teljesen rendben van. A márciusi felülvizsgálat is rendben van. Igazából a Polgármesteri Hivatal javaslatára egyet nem tudok befogadni, ez a határozott idő. Azt is megindokolom, hogy miért. Én hajlanék rá, csak jogilag aggályosnak tartja a Polgármesteri Hivatal abban a tekintetben, hogy pályázaton elnyert 5 év után pályázat nélkül átalakul határozatlan időre a bérleti jogviszony. Ezt a Polgármesteri Hivatal véleménye szerint újra kellene pályáztatni. Én benne lennék, hogy akkor ne 5 év határozott időre, hanem 10 évre adjuk, azt viszont tudni kell akkor, hogy akkor nincs rendes felmondási idő, csak rendkívüli felmondás van a határozott időnél. Ezt szükséges mérlegelni. Vagy határozatlan idő van és akkor rendes felmondás. Az biztos, hogy a cél tekintetében, ami a Gazdasági Bizottság tagjaiban is megfogalmazódott, hogy egy ilyen mezőgazdasági termelő tevékenységnél azt látni kell, hogy kialakít egy termelést, ami nem azonnal hoz hasznot, és hogyha valaki negatívan áll hozzá, természetesen fel lehet mondani mielőtt termővé válna, de beleteszi a munkát és akkor nem tudja a nyereségét kivenni belőle. Hozzáteszem az önkormányzatnak az a célja, hogy ez hosszú távon haszonbérletbe legyen adva, művelve legyen és egy rendes, normális együttműködés valósuljon meg. Azt gondolom, hogy mind a határozatlan idő rendben van, mind a határozott idő akár 5 vagy 10 éves időpont is rendben van. Nem változtatnék az előterjesztésen. Szerintem a határozatlan idő maradjon, mert az az önkormányzatnak is biztonságosabb és szerintem azt senki nem feltételezheti, hogy a város ki akarna szúrni bárkivel, aki haszonbérletbe veszi. Itt az a cél, hogy ez a terület művelve legyen.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Amúgy egyetértek alpolgármester úrral. Nem szerencsés, hogy most ez így jön a plénum elé. Ezeket a szakbizottságban ki kellett volna jobban munkálni.


Dr. Bács István képviselő: Mivel mezőgazdasági tevékenységet szeretnénk végeztetni egy egyébként nem mezőgazdasági ingatlanon, akkor javasolnám a Szűcs Gábor alpolgármester úr által is befogadhatónak vélt 5 vagy 10 évet, legyen az 5 év határozott idő, merthogy mezőgazdasági ingatlant 5 év határozott időre 180 napos felmondási idővel, szerintem az úgy nem túl célszerű. Valakinek felmondunk április 15-én 180 napra, az úgy nem jó, mert pont a szüret előtt 2 héttel akkor lejár. Ez egy öreg szőlő, ezt fel kell újítani, ezzel dolgozni kell, folyamatosan permetezni. Ismerjük, hogy milyen ez a szőlő, ez nem a Tokaj hegyoldalon bármelyik, az ültetvény minősége sem olyan. Javaslom, hogy akkor, ha egyet tud érteni vele alpolgármester úr és ezt be tudja fogadni, akkor legyen az, hogy 5 év határozott időre.


Szűcs Gábor alpolgármester: El tudom fogadni, de azért azt tisztázzuk, hogy a határozatlan idejűnél sincs senkinek, meg nem is lehet olyan szándéka, hogy ne tudja ezt teljesen normálisan művelni és hogy a szüret előtt bárki felmondja. Be tudom fogadni, akkor 5 év határozott idő. Viszont akkor azt tudjuk, hogy csak rendkívüli felmondással lehet.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Úgy célszerű szavazni erről, hogy a Gazdasági Bizottságnak az első határozati javaslat módosítását nem tudjuk már visszavonni, akkor tartózkodjunk. Alpolgármester úr elmondta, hogy miket fogad be és a Gazdasági Bizottság második határozati javaslatára vonatkozó módosító javaslatát meg javaslom, hogy szavazzuk meg, de ha azt is be tudja fogadni az előterjesztő, akkor nem kell külön szavazni.


Dr. Asztalos Éva képviselő: Mivel ez a termőföld törvény hatálya alá tartozik, ezért határozatlan időre nem is lehet kötni haszonbérleti szerződést. Nem művelés alól kivett terület. Akkor ezt jó lenne azért tisztázni, hogy zártkerti művelés alól kivett-e?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Zártkerti művelés alól kivett. Felteszem szavazásra a Gazdasági Bizottság első határozati javaslatot érintő módosító indítványát. Kérem, hogy tartózkodjunk.

 

A szavazásra feltett módosító indítvány:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázati kiírást az alábbi módosítással javasolja elfogadni a Közgyűlésnek:

 • A pályázat beérkezésének határideje és a pályázatok felbontásának határideje ugyanaz a nap legyen.
 • A haszonbérleti szerződés időtartama határozott idő, 5 év legyen azzal, hogy a határozott idő lejártakor, a szerződés a felek egyetértése esetén, határozatlan időre alakul át.
 • A felmondási idő a gazdasági év végéhez igazodva legyen meghatározva.
 • A haszonbérleti díjat minden év március 1-ét követően felül kell vizsgálni, és a haszonbérleti díj az ágazati inflációval emelkedik.”

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 1 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 14 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

304/2023. (X. 26.) határozata

 

módosító javaslat elutasításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése ,,Az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű ingatlan hasznosításáról ” című előterjesztéshez a Gazdasági Bizottság által benyújtott módosító javaslatot nem fogadta el.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Tartózkodik

Antunovits Antal

Tartózkodik

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Tartózkodik

Csépán István

Tartózkodik

Csornainé Romhányi Judit

Tartózkodik

Dr. Csőzik László

Tartózkodik

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Tartózkodik

Gál Alex

Távol

Gregus László

Tartózkodik

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Tartózkodik

T. Mészáros András

Tartózkodik

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra az első határozati javaslatot, amelybe Szűcs Gábor alpolgármester úr befogadta a módosításokat és a változtatások közül a leglényegesebb az öt éves terminus.

 

 

Az előterjesztett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 26.§-a alapján pályázatot ír ki az Önkormányzat tulajdonában lévő, Érd zártkert 25138 helyrajzi számú, kivett zártkerti művelés alól kivett 5642 m² nagyságú ingatlan határozatlan idejű hasznosítására, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban  foglalt feltételekkel.

Határidő:        közzétételre döntést követő 5 napon belül

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés …../2023.(X.26.) határozatához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiíró megnevezése, székhelye:             Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

                                                           2030 Érd, Alsó utca 1-3. (a továbbiakban: kiíró)

Pályázat tárgya: Az Érd, zártkert 25138 helyrajzi számú, „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű ingatlan hasznosítása (haszonbérbe adása) szőlő telepítvény gondozása és művelése érdekében

Az ingatlan a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerint Mk-1 jelű kertes mezőgazdasági terület besorolású, melyre a HÉSZ 53. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése szerint az alábbi előírások vonatkoznak:

,,53. § (1) Kertes mezőgazdasági terület a vegyes kert-, szőlő-, gyümölcsgazdálkodást és a pihenést szolgáló Mk jellel szabályozott mezőgazdasági terület.

(2) Kertes mezőgazdasági terület Mk-1 jelű övezeteiben elhelyezhető egy gazdasági épület, amely ideiglenes tartózkodásra is alkalmas présház és tárolás célját szolgáló épület lehet. Elhelyezhető továbbá legfeljebb 60 m2 terepszint alatti önálló építmény. Új lakóépület és állattartást szolgáló építmény nem létesíthető, de a rendelet hatályba lépésekor már meglévő lakóépület új, önálló lakást nem eredményező átalakítása, legfeljebb 1 alkalommal, 25 m2-rel történő bővítése és felújítása lehetséges, azonban az ingatlan beépítettsége a bővítéssel együtt sem haladhatja meg a 3%-ot.

(4) Az Mk-1 övezetben az építmény elhelyezés feltételei a következők:

 1. a beépíthető telek területe legalább 1500 m2, átlagos szélessége legalább 9 méter,
 2. telekosztással kialakítható telek területe legalább 1500 m2, szélessége legalább 14 méter,
 3. a beépítési mód: szabadonálló,
 4. a beépítettség mértéke a telek területének 3%,-a, de legfeljebb 60 m2 lehet,
 5. legfeljebb 3,5 m homlokzatmagasságú épületek létesíthetők,
 6. az épületek legalább 8 méter előkert és legalább 3 méter oldalkert biztosításával építhetők,
 7. Az övezet szabályozási terven jelölt csúszásveszélyes területén épület nem létesíthető.

(5) Kertes mezőgazdasági területen vízvezeték csak a csatornahálózat kiépítésével egyidejűleg létesíthető.”

A Kiíró által meghatározott minimális bérleti díj:

A haszonbérleti díj: minimum 9.200,- Ft + ÁFA/hó

A kaució összege: bruttó 50.000, - Ft, melyet a haszonbérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni az Önkormányzat 11784009-15731254 számú számlájára.

Ingatlanhasználat feltételei, fizetési mód:

A pályázatnak tartalmaznia kell a hasznosítás részletes leírását.

A haszonbérleti szerződés időtartama: határozatlan idő, rendes felmondási idő: 180 nap. A haszonbérleti díj megfizetése havonta, a kiállított számlán szereplő határidőben történik.

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Ügyfélszolgálati Iroda (Érd, Alsó utca 3. sz. alatti Polgárok Háza).

A pályázatokat zárt borítékban, az azonosításra közvetlenül alkalmatlan módon egy példányban személyesen, vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. A borítékra rá kell írni:

„Ingatlan hasznosítási pályázat – Érd zártkert 25138 hrsz”

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 1. a) az ajánlattevő nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, telefaxszámát,
 2. b) az ajánlattevő rövid bemutatását, tevékenységét,
 3. c) a megajánlott vételár, vagy ellenszolgáltatás összegét,
 4. d) az ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját,
 5. e) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot.

Amennyiben az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, illetve a nyilvántartásba vételről szóló okiratot, az aláírásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát, amennyiben ilyenre kötelezett.

Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vállalkozói engedélyének hiteles másolatát.

Amennyiben az ajánlattevő természetes személy, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő személyi adatait.

A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást és meg kell jelölniük a meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét és a konzorciumi tagokra vonatkozó cégkivonatot, aláírási címpéldányt.

A pályázaton csak az vehet részt, aki a pályázatában nyilatkozik arról, hogy a pályázati kiírásnak megfelel, nyilatkozik továbbá arról, hogy neki, és nem természetes személy pályázónál az érdekeltségi körébe tartozó más személynek sem áll fenn tartozása az önkormányzattal vagy adóhatósággal szemben. A Pályázathoz csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolásokat is.  (NAV, Önkormányzat)

A kiíró hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Pályázat beérkezésének határideje: 2023. november 13-án, (hétfő) 16.00 óráig.

Pályázattal kapcsolatos információ:

A pályázattal kapcsolatos információ a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztályán a 06-23-522-397-es, és a városi főépítésznél a 06-23-522-396-os telefonszámon szerezhető be.

Pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is eredménytelenné nyilvánítsa, illetve visszavonja.

Pályázatok felbontásának ideje és helyszíne:

 1. november 15-én (szerda) 10.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Érd, Alsó u. 1. II. emeleti tárgyaló

A pályázat elbírálásának menete:

A pályázatokat Értékelő Bizottság véleményezi és javaslatot tesz a tulajdonosi döntéshozatalra. A Közgyűlés az értékelést követő legközelebbi ülésén bírálja el a pályázatokat.

Több jelentkező esetén előnyt élvez az érdi illetőségű, magasabb haszonbérleti díjat felajánló pályázó. Amennyiben a felajánlott haszonbérleti díj megegyezik, előnyt élvez az, aki több munkaerő foglalkoztatásával járó hasznosítási pályázatot nyújtott be.

Eredményhirdetés módja: a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül írásban történik.

Tárgyalásos eljárásra való áttérés lehetősége:

A kiíró a tárgyalásos eljárásra való áttérésre lehetőséget biztosít.”

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 26.§-a alapján pályázatot ír ki az Önkormányzat tulajdonában lévő, Érd zártkert 25138 helyrajzi számú, kivett zártkerti művelés alól kivett 5642 m² nagyságú ingatlan hasznosítására, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban  foglalt feltételekkel.

Határidő:        közzétételre döntést követő 5 napon belül

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés …/2023.(X.26.) határozatához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiíró megnevezése, székhelye:             Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

                                                           2030 Érd, Alsó utca 1-3. (a továbbiakban: kiíró)

Pályázat tárgya: Az Érd, zártkert 25138 helyrajzi számú, „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű ingatlan hasznosítása (haszonbérbe adása) szőlő telepítvény gondozása és művelése érdekében

Az ingatlan a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerint Mk-1 jelű kertes mezőgazdasági terület besorolású, melyre a HÉSZ 53. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése szerint az alábbi előírások vonatkoznak:

,,53. § (1) Kertes mezőgazdasági terület a vegyes kert-, szőlő-, gyümölcsgazdálkodást és a pihenést szolgáló Mk jellel szabályozott mezőgazdasági terület.

(2) Kertes mezőgazdasági terület Mk-1 jelű övezeteiben elhelyezhető egy gazdasági épület, amely ideiglenes tartózkodásra is alkalmas présház és tárolás célját szolgáló épület lehet. Elhelyezhető továbbá legfeljebb 60 m2 terepszint alatti önálló építmény. Új lakóépület és állattartást szolgáló építmény nem létesíthető, de a rendelet hatályba lépésekor már meglévő lakóépület új, önálló lakást nem eredményező átalakítása, legfeljebb 1 alkalommal, 25 m2-rel történő bővítése és felújítása lehetséges, azonban az ingatlan beépítettsége a bővítéssel együtt sem haladhatja meg a 3%-ot.

(4) Az Mk-1 övezetben az építmény elhelyezés feltételei a következők:

 1. a beépíthető telek területe legalább 1500 m2, átlagos szélessége legalább 9 méter,
 2. telekosztással kialakítható telek területe legalább 1500 m2, szélessége legalább 14 méter,
 3. a beépítési mód: szabadonálló,
 4. a beépítettség mértéke a telek területének 3%,-a, de legfeljebb 60 m2 lehet,
 5. legfeljebb 3,5 m homlokzatmagasságú épületek létesíthetők,
 6. az épületek legalább 8 méter előkert és legalább 3 méter oldalkert biztosításával építhetők,
 7. Az övezet szabályozási terven jelölt csúszásveszélyes területén épület nem létesíthető.

(5) Kertes mezőgazdasági területen vízvezeték csak a csatornahálózat kiépítésével egyidejűleg létesíthető.”

A Kiíró által meghatározott minimális bérleti díj:

A haszonbérleti díj: minimum 9.200,- Ft + ÁFA/hó, amely minden év március 1-jét követően felülvizsgálatra kerül és az ágazati infláció mértékével emelkedik.

A kaució összege: bruttó 50.000, - Ft, melyet a haszonbérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni az Önkormányzat 11784009-15731254 számú számlájára.

Ingatlanhasználat feltételei, fizetési mód:

A pályázatnak tartalmaznia kell a hasznosítás részletes leírását.

A haszonbérleti szerződés időtartama: 5 év, rendes felmondási idő: 180 nap, azzal, hogy a szerződés a gazdasági év végére mondható fel. A haszonbérleti díj megfizetése havonta, a kiállított számlán szereplő határidőben történik.

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Ügyfélszolgálati Iroda (Érd, Alsó utca 3. sz. alatti Polgárok Háza).

A pályázatokat zárt borítékban, az azonosításra közvetlenül alkalmatlan módon egy példányban személyesen, vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. A borítékra rá kell írni:

„Ingatlan hasznosítási pályázat – Érd zártkert 25138 hrsz”

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 1. a) az ajánlattevő nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, telefaxszámát,
 2. b) az ajánlattevő rövid bemutatását, tevékenységét,
 3. c) a megajánlott vételár, vagy ellenszolgáltatás összegét,
 4. d) az ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját,
 5. e) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot.

Amennyiben az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, illetve a nyilvántartásba vételről szóló okiratot, az aláírásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát, amennyiben ilyenre kötelezett.

Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vállalkozói engedélyének hiteles másolatát.

Amennyiben az ajánlattevő természetes személy, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő személyi adatait.

A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást és meg kell jelölniük a meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét és a konzorciumi tagokra vonatkozó cégkivonatot, aláírási címpéldányt.

A pályázaton csak az vehet részt, aki a pályázatában nyilatkozik arról, hogy a pályázati kiírásnak megfelel, nyilatkozik továbbá arról, hogy neki, és nem természetes személy pályázónál az érdekeltségi körébe tartozó más személynek sem áll fenn tartozása az önkormányzattal vagy adóhatósággal szemben. A Pályázathoz csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolásokat is.  (NAV, Önkormányzat)

A kiíró hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Pályázat beérkezésének határideje: 2023. november 13-án, (hétfő) 16.00 óráig.

Pályázattal kapcsolatos információ:

A pályázattal kapcsolatos információ a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztályán a 06-23-522-397-es, és a városi főépítésznél a 06-23-522-396-os telefonszámon szerezhető be.

Pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is eredménytelenné nyilvánítsa, illetve visszavonja.

Pályázatok felbontásának ideje és helyszíne:

 1. november 15-én (szerda) 10.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Érd, Alsó u. 1. II. emeleti tárgyaló

A pályázat elbírálásának menete:

A pályázatokat Értékelő Bizottság véleményezi és javaslatot tesz a tulajdonosi döntéshozatalra. A Közgyűlés az értékelést követő legközelebbi ülésén bírálja el a pályázatokat.

Több jelentkező esetén előnyt élvez az érdi illetőségű, magasabb haszonbérleti díjat felajánló pályázó. Amennyiben a felajánlott haszonbérleti díj megegyezik, előnyt élvez az, aki több munkaerő foglalkoztatásával járó hasznosítási pályázatot nyújtott be.

Eredményhirdetés módja: a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül írásban történik.

Tárgyalásos eljárásra való áttérés lehetősége:

A kiíró a tárgyalásos eljárásra való áttérésre lehetőséget biztosít.”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

305/2023. (X. 26.) határozata

 

az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű ingatlan hasznosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 26.§-a alapján pályázatot ír ki az Önkormányzat tulajdonában lévő, Érd zártkert 25138 helyrajzi számú, kivett zártkerti művelés alól kivett 5642 m² nagyságú ingatlan hasznosítására, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban  foglalt feltételekkel.

 

 

Határidő:        közzétételre döntést követő 5 napon belül

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 305/2023.(X.26.) határozatához

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Kiíró megnevezése, székhelye:        Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

                                                           2030 Érd, Alsó utca 1-3. (a továbbiakban: kiíró)

 

Pályázat tárgya: Az Érd, zártkert 25138 helyrajzi számú, „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű ingatlan hasznosítása (haszonbérbe adása) szőlő telepítvény gondozása és művelése érdekében

 

Az ingatlan a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerint Mk-1 jelű kertes mezőgazdasági terület besorolású, melyre a HÉSZ 53. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése szerint az alábbi előírások vonatkoznak:

 

,,53. § (1) Kertes mezőgazdasági terület a vegyes kert-, szőlő-, gyümölcsgazdálkodást és a pihenést szolgáló Mk jellel szabályozott mezőgazdasági terület.

 

(2) Kertes mezőgazdasági terület Mk-1 jelű övezeteiben elhelyezhető egy gazdasági épület, amely ideiglenes tartózkodásra is alkalmas présház és tárolás célját szolgáló épület lehet. Elhelyezhető továbbá legfeljebb 60 m2 terepszint alatti önálló építmény. Új lakóépület és állattartást szolgáló építmény nem létesíthető, de a rendelet hatályba lépésekor már meglévő lakóépület új, önálló lakást nem eredményező átalakítása, legfeljebb 1 alkalommal, 25 m2-rel történő bővítése és felújítása lehetséges, azonban az ingatlan beépítettsége a bővítéssel együtt sem haladhatja meg a 3%-ot.

 

(4) Az Mk-1 övezetben az építmény elhelyezés feltételei a következők:

 

 1. a beépíthető telek területe legalább 1500 m2, átlagos szélessége legalább 9 méter,
 2. telekosztással kialakítható telek területe legalább 1500 m2, szélessége legalább 14 méter,
 3. a beépítési mód: szabadonálló,
 4. a beépítettség mértéke a telek területének 3%,-a, de legfeljebb 60 m2 lehet,
 5. legfeljebb 3,5 m homlokzatmagasságú épületek létesíthetők,
 6. az épületek legalább 8 méter előkert és legalább 3 méter oldalkert biztosításával építhetők,
 7. Az övezet szabályozási terven jelölt csúszásveszélyes területén épület nem létesíthető.

 

(5) Kertes mezőgazdasági területen vízvezeték csak a csatornahálózat kiépítésével egyidejűleg létesíthető.”

 

A Kiíró által meghatározott minimális bérleti díj:

A haszonbérleti díj: minimum 9.200,- Ft + ÁFA/hó, amely minden év március 1-jét követően felülvizsgálatra kerül és az ágazati infláció mértékével emelkedik.

A kaució összege: bruttó 50.000, - Ft, melyet a haszonbérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni az Önkormányzat 11784009-15731254 számú számlájára.

 

Ingatlanhasználat feltételei, fizetési mód:

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a hasznosítás részletes leírását.

 

A haszonbérleti szerződés időtartama: 5 év, rendes felmondási idő: 180 nap, azzal, hogy a szerződés a gazdasági év végére mondható fel. A haszonbérleti díj megfizetése havonta, a kiállított számlán szereplő határidőben történik.

 

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Ügyfélszolgálati Iroda (Érd, Alsó utca 3. sz. alatti Polgárok Háza).

A pályázatokat zárt borítékban, az azonosításra közvetlenül alkalmatlan módon egy példányban személyesen, vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. A borítékra rá kell írni:

Ingatlan hasznosítási pályázat – Érd zártkert 25138 hrsz”

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 1. a) az ajánlattevő nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, telefaxszámát,
 2. b) az ajánlattevő rövid bemutatását, tevékenységét,
 3. c) a megajánlott vételár, vagy ellenszolgáltatás összegét,
 4. d) az ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját,
 5. e) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot.

 

Amennyiben az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, illetve a nyilvántartásba vételről szóló okiratot, az aláírásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát, amennyiben ilyenre kötelezett.

 

Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vállalkozói engedélyének hiteles másolatát.

 

Amennyiben az ajánlattevő természetes személy, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő személyi adatait.

 

A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást és meg kell jelölniük a meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét és a konzorciumi tagokra vonatkozó cégkivonatot, aláírási címpéldányt.

 

A pályázaton csak az vehet részt, aki a pályázatában nyilatkozik arról, hogy a pályázati kiírásnak megfelel, nyilatkozik továbbá arról, hogy neki, és nem természetes személy pályázónál az érdekeltségi körébe tartozó más személynek sem áll fenn tartozása az önkormányzattal vagy adóhatósággal szemben. A Pályázathoz csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolásokat is.  (NAV, Önkormányzat)

 

A kiíró hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

 

Pályázat beérkezésének határideje: 2023. november 13-án, (hétfő) 16.00 óráig.

 

Pályázattal kapcsolatos információ:

A pályázattal kapcsolatos információ a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztályán a 06-23-522-397-es, és a városi főépítésznél a 06-23-522-396-os telefonszámon szerezhető be.

 

Pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is eredménytelenné nyilvánítsa, illetve visszavonja.

 

Pályázatok felbontásának ideje és helyszíne:

 1. november 15-én (szerda) 10.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Érd, Alsó u. 1. II. emeleti tárgyaló

 

A pályázat elbírálásának menete:

A pályázatokat Értékelő Bizottság véleményezi és javaslatot tesz a tulajdonosi döntéshozatalra. A Közgyűlés az értékelést követő legközelebbi ülésén bírálja el a pályázatokat.

Több jelentkező esetén előnyt élvez az érdi illetőségű, magasabb haszonbérleti díjat felajánló pályázó. Amennyiben a felajánlott haszonbérleti díj megegyezik, előnyt élvez az, aki több munkaerő foglalkoztatásával járó hasznosítási pályázatot nyújtott be.

 

Eredményhirdetés módja: a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül írásban történik.

 

Tárgyalásos eljárásra való áttérés lehetősége:

A kiíró a tárgyalásos eljárásra való áttérésre lehetőséget biztosít.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra az Értékelő Bizottságról szóló határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatok véleményezésére az alábbi összetételű Értékelési Bizottságot hozza létre:

 • Szűcs Gábor, Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere,
 • Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke,
 • dr. Bács István, a Gazdasági Bizottság tagja,
 • Kuslits Tibor főosztályvezető (Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Főosztály),
 • dr. Fiam Ildikó, osztályvezető (Polgármesteri Hivatal, Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztály).

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja – titkos szavazással – 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

306/2023. (X. 26.) határozata

 

az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatokat véleményező Értékelési Bizottság létrehozásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatok véleményezésére az alábbi összetételű Értékelési Bizottságot hozza létre:

 

 • Szűcs Gábor, Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere,
 • Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke,
 • dr. Bács István, a Gazdasági Bizottság tagja,
 • Kuslits Tibor főosztályvezető (Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Főosztály),
 • dr. Fiam Ildikó, osztályvezető (Polgármesteri Hivatal, Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztály).

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester