7. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Pályázat kiírása az Érd Megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Két szavazást tartalmaz a napirend. Az első a pályázat kiírása a határozat melléklete szerinti tartalommal. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásainak megfelelően az Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés …./2023. (X. 26.) határozatához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

 mint munkáltató

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján pályázatot ír ki az

 Intézményi Gondnokság

intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakör megnevezése: a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet 2. melléklet I. pontja szerinti, felsőfokú iskolai végzettséghez kötött ügyintézői munkakör vezetői megbízással.

Vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2024. január 1-jétől 2028. december 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Budai út 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

 • vezeti az intézményt;
 • felelős az intézmény törvényes működéséért és gazdálkodásáért, a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért és a hozzá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásáért;
 • tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének minden területét;
 • gondoskodik a jogszabály által előírt szabályzatok naprakész aktualizálásáról.

Illetmény, juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet, illetve az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó költségvetési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 19/2009. (III.06.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőoktatásban szerzett végzettség,
 • a pályázó végzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő munkakörben három évet meghaladó szakmai gyakorlat megléte,
 • magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • költségvetési szerv vezetése terén szerzett legalább öt év vezetői tapasztalat,
 • felsőoktatásban szerzett közgazdász, üzemgazdász végzettség,
 • államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség,
 • KIRA program ismerete,
 • Forrás SQL program ismerete
 • Magyar Államkincstár által üzemeltetett KGR program ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok egyszerű másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan,
 • pályázó nyilatkozata a pályázatának nyilvános vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 30.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Érd Megyei Jogú Város Polgármestere e-mail címére polgarmester@erd.hu kell megküldeni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a 14/ERD-189-24/2023. iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését: „Intézményvezető”

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 14.

Az álláshely betölthető: 2024. január 1-jétől

A pályázat https://kozszolgallas.ksz.gov.hu-n való közzétételének időpontja: 2023. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.erd.hu – 2023. október 31.

Érdi Újság – 2023. október 31-ét követően megjelenő számaiban 

facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2023. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A vezetői megbízással egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén három hónapos próbaidő kerül kikötésre.”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

309/2023. (X. 26.) határozata

 

az Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására pályázat kiírásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásainak megfelelően az Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 309/2023. (X. 26.) határozatához

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

 mint munkáltató

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján pályázatot ír ki az

 

 Intézményi Gondnokság

intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakör megnevezése: a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet 2. melléklet I. pontja szerinti, felsőfokú iskolai végzettséghez kötött ügyintézői munkakör vezetői megbízással.

 

Vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2024. január 1-jétől 2028. december 31. napjáig szól.

 

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Budai út 14.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

 • vezeti az intézményt;
 • felelős az intézmény törvényes működéséért és gazdálkodásáért, a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért és a hozzá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásáért;
 • tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének minden területét;
 • gondoskodik a jogszabály által előírt szabályzatok naprakész aktualizálásáról.

 

Illetmény, juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet, illetve az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó költségvetési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 19/2009. (III.06.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőoktatásban szerzett végzettség,
 • a pályázó végzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő munkakörben három évet meghaladó szakmai gyakorlat megléte,
 • magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • költségvetési szerv vezetése terén szerzett legalább öt év vezetői tapasztalat,
 • felsőoktatásban szerzett közgazdász, üzemgazdász végzettség,
 • államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség,
 • KIRA program ismerete,
 • Forrás SQL program ismerete
 • Magyar Államkincstár által üzemeltetett KGR program ismerete.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok egyszerű másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan,
 • pályázó nyilatkozata a pályázatának nyilvános vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 30.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Érd Megyei Jogú Város Polgármestere e-mail címére polgarmester@erd.hu kell megküldeni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a 14/ERD-189-24/2023. iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését: „Intézményvezető”

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 14.

 

Az álláshely betölthető: 2024. január 1-jétől

 

A pályázat https://kozszolgallas.ksz.gov.hu-n való közzétételének időpontja: 2023. október 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.erd.hu – 2023. október 31.

Érdi Újság – 2023. október 31-ét követően megjelenő számaiban 

facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2023. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A vezetői megbízással egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén három hónapos próbaidő kerül kikötésre.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: A második pedig a bizottság összetétele a benyújtott pályázatok véleményezésére: Szűcs Gábor, Csornainé Romhányi Judit, Gregus László, Demjén Attila és Mayer Péter. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a benyújtott pályázatok véleményezésére a következő bizottságot hozza létre:

 • Szűcs Gábor alpolgármester,
 • Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,
 • Gregus László, a Szociális és Egészségügyi Bizottság képviselő tagja,
 • Demjén Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság képviselő tagja,
 • Mayer Péter, a Polgármesteri Hivatal Humán-szolgáltatási Főosztályának főosztályvezetője.

Határidő:        azonnal, illetve a pályázati felhívás szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja – titkos szavazással – 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:



Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

310/2023. (X. 26.) határozata

 

az Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására beérkezett pályázatokat véleményező bizottság létrehozásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a benyújtott pályázatok véleményezésére a következő bizottságot hozza létre:

 

 • Szűcs Gábor alpolgármester,
 • Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,
 • Gregus László, a Szociális és Egészségügyi Bizottság képviselő tagja,
 • Demjén Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság képviselő tagja,
 • Mayer Péter, a Polgármesteri Hivatal Humán-szolgáltatási Főosztályának főosztályvezetője.

 

Határidő:        azonnal, illetve a pályázati felhívás szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester