5. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A Szociális Gondozó Központ Érd egyes alapdokumentumainak módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:     Bereiné Petrik Mária intézményvezető, Szociális Gondozó Központ Érd

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Hat határozati javaslat van a Szociális Gondozó Központ Érd alapdokumentumainak módosításával kapcsolatban. Felteszem szavazásra a Szociális Gondozó Központ Érd alapító okiratának módosításáról szóló határozati javalatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ Érd (székhely: 2030 Érd, Topoly u. 2.) 134/2023. (V.25.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

Határidő:        a döntés továbbítására a 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Okirat száma: M/566203/1/2024.

Módosító okirat

A Szociális Gondozó Központ Érd Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2023. június 8. napján kiadott, E/566203/1/2023. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8/A. §-a alapján  - a 15/2024. (I.25.) határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

 1. Az alapító okirat 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
  • A költségvetési szerv

 1.2.1.    székhelye: 2030 Érd, Topoly utca 2.

 1.2.2.    telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Érdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 

2030 Érd, Vörösmarty Mihály utca 31.

2030 Érd, Enikő utca 2/a

2

Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

3

Éjjeli Menedékhely

2030 Érd, Fehérvári út 89.

4

Nappali Melegedő

2030 Érd, Fehérvári út 91.

5

Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ

2030 Érd, Hivatalnok utca 42.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, „időbélyegző szerint”

P.H.

Dr. Csőzik László

      polgármester

Okirat száma: E/566203/1/2024.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szociális Gondozó Központ Érd alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 1. A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye
 • A költségvetési szerv
  • megnevezése: Szociális Gondozó Központ Érd
 • A költségvetési szerv
  • székhelye: 2030 Érd, Topoly utca 2.
  • telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Érdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 

2030 Érd, Vörösmarty Mihály utca 31.

2030 Érd, Enikő utca 2/a

2

Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

3

Éjjeli Menedékhely

2030 Érd, Fehérvári út 89.

4

Nappali Melegedő

2030 Érd, Fehérvári út 91.

5

Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ

2030 Érd, Hivatalnok utca 42.

 

 1. A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
  • A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. 01.01.
  • A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd Alsó utca 1.
 1. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
  • A költségvetési szerv irányító szervének
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
  • A költségvetési szerv fenntartójának
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
 1. A költségvetési szerv tevékenysége
  • A költségvetési szerv közfeladata:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján:

 • Étkeztetés 57. §(1) bekezdés c) pont és 62. §
 • Házi segítségnyújtás 57. §(1) bekezdés d) pont és 63. §
 • Családsegítés 57. §(1) bekezdés e) pont és 64. §
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 57. §(1) bekezdés f) pont és 65. §
 • Közösségi ellátások 57. §(1) bekezdés g) pont
 • Támogató szolgáltatás 57. § (1) bekezdés h) pont és 65/C. §
 • Utcai szociális munka 57. § (1) bekezdés i) pont és 65/E. §
 • Nappali ellátások 57. § (1) bekezdés j) pont és 65/F. §

Fogyatékos személyek nappali ellátása 65/F. § (1) bekezdés c) pont és 65/F. § (2) bekezdés

Idősek nappali ellátása 65/F. § (1) bekezdés a) pont

Hajléktalanok nappali ellátása 65/F. § (1) bekezdés

 • Ápolást gondozást nyújtó intézmény 57. §(2) bekezdés a) pont

Idősek otthona 68. §

 • Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 57. §(2) bekezdés d) pont

Éjjeli menedékhely 80. § (3) bekezdés e) pont

Hajléktalan személyek átmeneti szállása 80. § (3) bekezdés f) pont

 • Szociális foglalkoztatás 99/B. §
 • Munka-rehabilitáció 99/D. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:

 • Gyermekjóléti szolgáltatás 15. § (2) bekezdés a) pont és 39-40.§
 • Gyermekek Átmeneti Gondozása 15. § (2) bekezdés c) pont

Családok átmeneti otthona 51. §

 • A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

873000

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

 

 • A költségvetési szerv alaptevékenysége: Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és szakosított ellátások, illetve gyermekjóléti ellátások nyújtása.

Feladat-ellátási szerződés keretén belül:

Diósd Város Önkormányzata (2049 Diósd, Szent István tér 1.) részére

 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • fogyatékosok nappali ellátása

Tárnok Nagyközség Önkormányzata (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.) részére

                -      jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 • A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

041232

Start munka program-téli közfoglalkoztatás

3

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

5

101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

6

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

7

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

8

102024

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

9

102031

Idősek nappali ellátása

10

102032

Demens betegek nappali ellátása

11

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

12

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

13

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

14

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

15

104043

Család és gyermekjóléti központ

16

107013

Hajléktalanok átmeneti ellátása

17

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

18

107016

Utcai szociális munka

19

107030

Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

20

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

21

107052

Házi segítségnyújtás

22

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

23

109010

Szociális szolgáltatások igazgatása

 

 • A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
  • Szociális étkeztetés, idősek otthona esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

 • Házi segítségnyújtás esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka, támogató szolgálat esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

Diósd város és Tárnok nagyközség közigazgatási területe a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében – feladat-ellátási szerződés keretében

 • Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely esetében:

Pest Megye közigazgatási területe

 • Hajléktalanok nappali ellátása esetében:

Pest Megye közigazgatási területe

 • Idősek és fogyatékosok nappali ellátása, szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

Diósd város közigazgatási területe a fogyatékosok nappali ellátása tekintetében– feladat-ellátási szerződés keretében

 • Család- és Gyermekjóléti Szolgálat esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

 • Család- és Gyermekjóléti Központ esetében:

Érdi Járás közigazgatási területe: Érd Megyei Jogú Város, Százhalombatta város, Diósd város, Törökbálint város, Tárnok nagyközség, Sóskút és Pusztazámor községek.

 • Családok Átmeneti Otthona esetében: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe
 1. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az annak a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása legfeljebb öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.  A költségvetési szerv vezetője közalkalmazott.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv.

2

Munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

     

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja – minősített többséggel - 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

15/2024. (I. 25.) határozata 

a Szociális Gondozó Központ Érd alapító okiratának módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ Érd (székhely: 2030 Érd, Topoly u. 2.) 134/2023. (V.25.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

Határidő:        a döntés továbbítására a 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. melléklet a Közgyűlés 15/2024. (I. 25.) határozatához

Okirat száma: M/566203/1/2024.

Módosító okirat

A Szociális Gondozó Központ Érd Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2023. június 8. napján kiadott, E/566203/1/2023. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8/A. §-a alapján  - a 15/2024. (I.25.) határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

 

 1. Az alapító okirat 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 • A költségvetési szerv

 1.2.1.    székhelye: 2030 Érd, Topoly utca 2.

 1.2.2.    telephelye(i):

 

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Érdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 

2030 Érd, Vörösmarty Mihály utca 31.

2030 Érd, Enikő utca 2/a

2

Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

3

Éjjeli Menedékhely

2030 Érd, Fehérvári út 89.

4

Nappali Melegedő

2030 Érd, Fehérvári út 91.

5

Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ

2030 Érd, Hivatalnok utca 42.

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, „időbélyegző szerint”

P.H.

Dr. Csőzik László

      polgármester

 

 

 

 1. melléklet a Közgyűlés 15/2024. (I. 25.) határozatához

 

 

Okirat száma: E/566203/1/2024.

 

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szociális Gondozó Központ Érd alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 

 1. A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye

 

 • A költségvetési szerv
  • megnevezése: Szociális Gondozó Központ Érd

 

 • A költségvetési szerv
  • székhelye: 2030 Érd, Topoly utca 2.
  • telephelye(i):

 

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Érdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 

2030 Érd, Vörösmarty Mihály utca 31.

2030 Érd, Enikő utca 2/a

2

Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

3

Éjjeli Menedékhely

2030 Érd, Fehérvári út 89.

4

Nappali Melegedő

2030 Érd, Fehérvári út 91.

5

Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ

2030 Érd, Hivatalnok utca 42.

 

 

 1. A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

 

 • A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. 01.01.

 

 • A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
  • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • székhelye: 2030 Érd Alsó utca 1.

 

 1. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

 

 • A költségvetési szerv irányító szervének
  • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
  • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

 

 • A költségvetési szerv fenntartójának
  • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

 

 1. A költségvetési szerv tevékenysége

 

 • A költségvetési szerv közfeladata:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján:

 • Étkeztetés 57. §(1) bekezdés c) pont és 62. §
 • Házi segítségnyújtás 57. §(1) bekezdés d) pont és 63. §
 • Családsegítés 57. §(1) bekezdés e) pont és 64. §
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 57. §(1) bekezdés f) pont és 65. §
 • Közösségi ellátások 57. §(1) bekezdés g) pont
 • Támogató szolgáltatás 57. § (1) bekezdés h) pont és 65/C. §
 • Utcai szociális munka 57. § (1) bekezdés i) pont és 65/E. §
 • Nappali ellátások 57. § (1) bekezdés j) pont és 65/F. §

Fogyatékos személyek nappali ellátása 65/F. § (1) bekezdés c) pont és 65/F. § (2) bekezdés

Idősek nappali ellátása 65/F. § (1) bekezdés a) pont

Hajléktalanok nappali ellátása 65/F. § (1) bekezdés

 • Ápolást gondozást nyújtó intézmény 57. §(2) bekezdés a) pont

Idősek otthona 68. §

 • Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 57. §(2) bekezdés d) pont

Éjjeli menedékhely 80. § (3) bekezdés e) pont

Hajléktalan személyek átmeneti szállása 80. § (3) bekezdés f) pont

 • Szociális foglalkoztatás 99/B. §
 • Munka-rehabilitáció 99/D. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:

 • Gyermekjóléti szolgáltatás 15. § (2) bekezdés a) pont és 39-40.§
 • Gyermekek Átmeneti Gondozása 15. § (2) bekezdés c) pont

Családok átmeneti otthona 51. §

 

 • A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

873000

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

 

 • A költségvetési szerv alaptevékenysége: Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és szakosított ellátások, illetve gyermekjóléti ellátások nyújtása.

 

Feladat-ellátási szerződés keretén belül:

Diósd Város Önkormányzata (2049 Diósd, Szent István tér 1.) részére

 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • fogyatékosok nappali ellátása

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzata (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.) részére

                -      jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

 • A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

041232

Start munka program-téli közfoglalkoztatás

3

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

5

101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

6

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

7

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

8

102024

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

9

102031

Idősek nappali ellátása

10

102032

Demens betegek nappali ellátása

11

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

12

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

13

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

14

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

15

104043

Család és gyermekjóléti központ

16

107013

Hajléktalanok átmeneti ellátása

17

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

18

107016

Utcai szociális munka

19

107030

Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

20

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

21

107052

Házi segítségnyújtás

22

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

23

109010

Szociális szolgáltatások igazgatása

 

 • A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
  • Szociális étkeztetés, idősek otthona esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

 • Házi segítségnyújtás esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka, támogató szolgálat esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

Diósd város és Tárnok nagyközség közigazgatási területe a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében – feladat-ellátási szerződés keretében

 • Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely esetében:

Pest Megye közigazgatási területe

 • Hajléktalanok nappali ellátása esetében:

Pest Megye közigazgatási területe

 • Idősek és fogyatékosok nappali ellátása, szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

Diósd város közigazgatási területe a fogyatékosok nappali ellátása tekintetében– feladat-ellátási szerződés keretében

 • Család- és Gyermekjóléti Szolgálat esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

 • Család- és Gyermekjóléti Központ esetében:

Érdi Járás közigazgatási területe: Érd Megyei Jogú Város, Százhalombatta város, Diósd város, Törökbálint város, Tárnok nagyközség, Sóskút és Pusztazámor községek.

 • Családok Átmeneti Otthona esetében: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

 

 1. A költségvetési szerv szervezete és működése

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

 

A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az annak a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása legfeljebb öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.  A költségvetési szerv vezetője közalkalmazott.

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv.

2

Munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

     

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a Szociális Gondozó Központ Érd Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló határozati javalatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A jóváhagyással egyidejűleg a Közgyűlés 175/2023. (VI.22.) határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

16/2024. (I. 25.) határozata

 

a Szociális Gondozó Központ Érd Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A jóváhagyással egyidejűleg a Közgyűlés 175/2023. (VI.22.) határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

 

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a Szociális Gondozó Központ Érd Családok Átmeneti Otthona Szakmai Programjának jóváhagyásáról szóló határozati javalatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd Családok Átmeneti Otthona módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A jóváhagyással egyidejűleg a Közgyűlés 207/2022. (IX. 28.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

17/2024. (I. 25.) határozata

 

a Szociális Gondozó Központ Érd Családok Átmeneti Otthona Szakmai Programjának jóváhagyásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd Családok Átmeneti Otthona módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A jóváhagyással egyidejűleg a Közgyűlés 207/2022. (IX. 28.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

 

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a Szociális Gondozó Központ Érd Hajléktalanok Átmeneti Szállása szolgáltatás Szakmai Programjának jóváhagyásáról szóló határozati javalatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd Hajléktalanok Átmeneti Szállása szolgáltatás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A jóváhagyással egyidejűleg a Közgyűlés 203/2021. (IX.30.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

18/2024. (I. 25.) határozata

 

a Szociális Gondozó Központ Érd Hajléktalanok Átmeneti Szállása szolgáltatás Szakmai Programjának jóváhagyásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd Hajléktalanok Átmeneti Szállása szolgáltatás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A jóváhagyással egyidejűleg a Közgyűlés 203/2021. (IX.30.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a Szociális Gondozó Központ Érd Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye szolgáltatás Szakmai Programjának jóváhagyásáról szóló határozati javalatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye szolgáltatás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A jóváhagyással egyidejűleg a Közgyűlés 203/2021. (IX.30.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

19/2024. (I. 25.) határozata

 

a Szociális Gondozó Központ Érd Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye szolgáltatás Szakmai Programjának jóváhagyásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye szolgáltatás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A jóváhagyással egyidejűleg a Közgyűlés 203/2021. (IX.30.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a Szociális Gondozó Központ Érd létszám változásának engedélyezéséről szóló határozati javalatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ Érd létszámának változását a határozat melléklete szerint engedélyezi. A létszámváltozás költségvetési fedezetét a 2024. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

                        fedezet biztosítására – a 2024. évi költségvetés elfogadásakor

 Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

20/2024. (I. 25.) határozata

a Szociális Gondozó Központ Érd létszám változásának engedélyezéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ Érd létszámának változását a határozat melléklete szerint engedélyezi. A létszámváltozás költségvetési fedezetét a 2024. évi költségvetésben biztosítja.

 

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

                       fedezet biztosítására – a 2024. évi költségvetés elfogadásakor

 Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Intézményvezető asszony köszönjük szépen a munkátokat!