Dr. Bács István alpolgármester: Elmondja, hogy lejár a 8. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet szerződése és javasolja azt 5 évre meghosszabbítani.

Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szimicsku-Dental Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 01-09-170991, székhely: 1096 Budapest, Lenhossék utca 33. 5. em. 4.) feladat-ellátási szerződést köt öt éves határozott időtartamra a 8. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A feladatot személyesen ellátó háziorvos: dr. Szimicsku Róbert.

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szimicsku-Dental Fogászati Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

3. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Szimicsku-Dental Fogászati Kft. az Érd, Felső utca 43. szám alatt található rendelőt a feladat-ellátási szerződés időtartamára fióktelepeként működteti. Tudomásul veszi továbbá, hogy a társaság az ingatlant valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathatja azzal, hogy a telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti.

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

15/2018. (I.25.)

h a t á r o z a t

a 8. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szimicsku-Dental Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 01-09-170991, székhely: 1096 Budapest, Lenhossék utca 33. 5. em. 4.) feladat-ellátási szerződést köt öt éves határozott időtartamra a 8. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A feladatot személyesen ellátó háziorvos: dr. Szimicsku Róbert.

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szimicsku-Dental Fogászati Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

3. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Szimicsku-Dental Fogászati Kft. az Érd, Felső utca 43. szám alatt található rendelőt a feladat-ellátási szerződés időtartamára fióktelepeként működteti. Tudomásul veszi továbbá, hogy a társaság az ingatlant valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathatja azzal, hogy a telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti.

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Távol

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen